SÜT ÜRETİMİ YAPAN KÜÇÜKBAŞ VE BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIK İŞLETME FAALİYETLERİNİN MUHASEBELEŞTİRME SÜRECİNİN VUK – TMS 41 VE BOBİ FRS BÖLÜM 7 AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

Author:

Year-Number: 2022-Year: 15 - Number: 91
Number of pages: 417-438
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Tarımsal faaliyetler konusu içerisinde yer alan hayvancılık sektörünün doğma, büyüme, üreme, olgunlaşma, ölüm gibi biyolojik dönüşüm içerisinde olması durumu muhasebeleştirme ve değerleme konusunu önemli kılmıştır. Çalışmada, Vergi Usul Kanunu (VUK), Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) ve Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS), açısından bu özellikleri dikkate alınarak canlı hayvanların muhasebeleştirme ve değerleme konusu ele alınmaktadır. Çalışmanın uygulama kısmının yürütülebilmesi amacıyla, süt üretimi yapılan küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık sektöründe gerçekleşen faaliyetlerin anlaşılabilmesi için sektörde faaliyet gösteren işletmeler ile görüşmeler yapılmıştır. Bu işletmelerden küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarla ilgili olarak, hayvanların beslenme süreci, biyolojik dönüşümleri ve yıl içerisinde gerçekleşen faaliyetler, kesim ve sağım işlemleri ile ilgili bilgiler edinilmiştir. Daha sonra elde edilen verilerden yola çıkılarak, süt üretimi yapan küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık işletmelerinin, VUK, TMS–41 Tarımsal Faaliyetler Standardı ve BOBİ FRS BÖLÜM 7’ye uygun olarak yapılması gereken muhasebe kayıtlarının oluşturulmuş ve aralarında karşılaştırma yapılmıştır. Çalışmanın uygulama kısmındaki muhasebeleştirme işlemlerinde; VUK açısından yapılan işlemlerde mevcut Tek Düzen Hesap Planı kullanılmış olup, standartlar açısından yapılan işlemlerde ise; KGK tarafından 13.12.2018 tarihinde yayımlanan “Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Hesap Planı Taslağında” yer alan hesaplar kullanılmıştır. Uygulama sonucunda, küçükbaş ve büyükbaş hayvancılığın muhasebeleştirilmesinde kullanılan hesaplarda farklılıklar ile değerleme işlemleri ve amortisman sürecinde farklılıkların olduğu görülmüştür.

Keywords

Abstract

The fact that the livestock sector, which is within the scope of agricultural activities, is in a biological transformation such as birth, growth, reproduction, maturation, and death has made the subject of accounting and valuation important. In the study, the accounting and valuation of livestock is discussed in terms of Tax Procedure Law (VUK), Turkish Accounting Standard (TMS) and Financial Reporting Standard for Large and Medium Sized Enterprises (BOBI FRS), taking into account these features. In order to carry out the application part of the study, interviews were conducted with the enterprises operating in the sector in order to understand the activities in the small cattle and cattle breeding sector where milk production is produced. From these enterprises, information was obtained about the feeding process of the small cattle and cattle, their biological transformations and the activities, slaughtering and milking processes that took place during the year. Based on the data obtained later, the accounting records of the small cattle and cattle breeding enterprises engaged in milk production, which should be made in accordance with VUK, TMS-41 Agricultural Activities Standard and BOBI FRS SECTION 7, were created and compared between them. In the accounting procedures in the application part of the study; In the transactions carried out in terms of VUK, the existing Uniform Account Plan was used, and in the transactions carried out in terms of standards; The accounts included in the "Draft Account Plan in Accordance with Financial Reporting Standards" published by KGK on 13.12.2018 were used. As a result of the application, it has been observed that there are differences in the accounts used in the accounting of small cattle and cattle breeding, and  differences in the valuation procedures and depreciation processes.

Keywords