AHİ EVRAN’A ÖZGÜN BAKIŞ SİSTEMİ OLARAK ANADOLU AÇILIMI -MAVİ AKIM HAREKETİ OLARAK ÇÖZÜM ODAKLI AKADEMİ-

Author :  

Year-Number: 2022-Year: 15 - Number: 91
Yayımlanma Tarihi: 2022-09-24 15:52:21.0
Language : Türkçe
Konu : Yeni Türk Edebiyatı
Number of pages: 157-172
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dünya Ekonomik değer formlarının açılım değerli indekslenmesi ve değişimini eviren süreç yenileşmeleri özgüsel eğitim etkisel değişim düzlemleri,  Dünya ekonomisinin yaratma faktörlü değişim gerekçeli varlıksal açılım hedef değişim gelişimine özgü ve Yaratıcı etkin faktörlü değişim biçimleri takvim değişkesel gelişim süreçlerinin insana özgü değerlendirim düzlemlerini açımlamaktadır. Dünya çözüm ekonomisi değişim sistemlerinin ekonomik temelli gelişimleri boyunca değerlendirilen ana akım temelli yapımlar, imgesel gerçekleştirim düzlemleri boyunca ecult değer etkisi olarak bilimlenen değerlendirim ölçütlerini genişleten üç büyük faktörlü yapım değişim etkisel yaratmalı, Enderun özgün açılımlı, Ceylan Derisi özgüsel dönüşümlü ve Ahi Evran özgün değer açılımlı değer toplamı ölçüsüyle biçimlenen ekonomi yapılarını indekslemektedir. Anadolu açılımı, Milennium endeksli dünya ekonomik bileşkesel değerler oluşumun insan faktörlü açılım etkisiyle biçimlenen yeni ekonomik ölçü biçimleri olarak milimer, meanemer tarım ve ekim faktörlü beş ekim değerli yargı endeksini kapsayan sistem üretimsel, verimli ekonomik değer yapılanmaları üzerine kurulan bilginin evrilmesi sürecinin genişletim değeri olarak yaratım faktörlü değişim ekonomilerini kapsamaktadır. Yaratma faktörlü ekim mimarisi Yaratıcı faktörlü dünya minimalist mimarisinin evrimsel dönüşümünün gelişimsel açılımları olarak milenyum endeksli çözümlenen yeni akım yapım değerli, etkisel açılım indeksli yayımların banka sistemlerinin insan aşımsal değerlerini sıfırlayan artı eksi değer dengeli yeni açılım değerleri üreten insana özgü ekonomik oluşum değersel ve denge donanımsal oluşumsal kritiğinin okunumsal değişimini gerçekleyen bilim değerli açılım yönetimsel, dinamik açılım sistemleri etki toplamıdır.   

Keywords

Abstract

Peculiar to Ahi Evran publication dialectic of important part of including terminology practise on the method of Blue Current during the text developed thought involved three big reform related to information of change. The phrase of gazelle skin of occurence and the transformation of Anatolian ascents of new amalgam focus the structuring of original evaluation system by being original sight Ahi Evran and Enderun within alternatives of modernization in education. The Creator’s existence philosophy base on the effective human of humanitaire social structures of change as the domain problem of solution in the process of existence of change. The thought system of nomenclature of ascents has been created according to the thought of three different amalgams the processes of improvement of Madrasah system is read by the publication system of Kâtip Çelebi within milennium readings peculiar to Imge’s form of original Ahi Evran ascensions. The system of nomenclature term stemming from the change of creator has been creating as thought of centenary of milennium philosophy within the milimist system as ascent value of nomenclature science. The thought of Creator’s beloved founding on the change of modern cult consist of the tree form of beauty philosophy including golden proportion of excellent equilibrium philosophy as the philosophy of creation in the planes alternative modern of occurence. The heaven form of Apocalypse flowers of created effect main the writing of text system as the centenary changer writing of beauty philosophy.

Keywords


 • Arslan, H. (2015). Ahilik Teşkilatının Sosyo-iktisadi Yapısı ve Örneklik Değeri. Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, 0(49), 249-271.

 • Aslanderen, M. (2016). Esnaf ve Sanatkârların Ahilik Değerlerine Sahiplik Düzeylerinin Değerlendirilmesi, (Kırşehir Örneği), (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), (Danışman: Doç. Dr. Rüştü Yeşil), Kırşehir: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 • Ayiş, M. Ş. (2019). Anadolu’nun İslamlaşmasında Ahi Evren ve Ahiliğin Rol Modelliği. Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 0(1), 91-106.

 • Bilgili, I. (2018). Ahi Evran’ın Letaif’ül-Ğıyasiyye Eseri ve Değerlendirmesi. Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 0(45), 75-94.

 • Doğan, K. C. (2015) Ahilik Teşkilatı, Ombstmanlık ve Etik İlişkisi. Global Journal of Economic and Social Studies, 4(7), 28-36.

 • Elkatmış, M. ve Demirtaş, M. (2013). Ahi Evran’ın Düşüncelerinin Demokrasi Kültürüne Yansımaları. Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(3), 719-728.

 • Genç, H. M. (2013). Müslüman Türk’ün Ahlak ve Meslek Okulu Ahilik. Samsun: Canik Belediyesi Kültür Yayınları.

 • Gür, İ. (2013a). Deli Dumrul ve İbrahim Peygamber Hikâyelerinde Alternatif Varlık Alanı Tanımı ve Çağın Alan Problemine Türklere Özgü Bir Teklif. Yeni Fikir, International Journal of Academic Research and Studies, 5(10), 87-112.

 • Gür, İ. (2013b). Bilinç Zihniyet İlişkisi Duvarları Yıkılmıs Bir Bilinç Olarak Son İnsan Postmodern Özne ve Bir Sorgu Bilinci Örneği: Kâtip Çelebi. Yeni Fikir, International Journal of Academic Research and Studies, 2(11), 12-32.

 • Gür, İ. (2014a). Alternative Existence of Alternative Human Teorem A Hole In Time From Purgatory to Apocalypse. Mediterranean Journal of Social Sciences, 5(3), 141-516.

 • Gür, İ. (2014b). The Time of Ascension: The Great Claim Universe Patterne, Quality in Non-Existence, Freedom in Existence: The New Free Human Realm of Existence, Miraculous Time of Freedom. Mediterranean Journal of Social Sciences MCSER Publishing, 5(23), 2444-2458.

 • Gür, İ. (2014c). The time of SIRAT The Time of ONEness, The Time Different ONE, Seven-time of Creation The Time of Seven. International Journal on Studies in English Language and Literature (IJSELL), 2(9), 17-25.

 • Gür, İ. (2014d). The Fall/Descending Time, M Problem The Wrong 1 Center of the Centerless Subject as a Mistake of Architecture, Engineering and Construction Founded by Humanity the Dream of Humanity Changing into Nightmare Tree Time. International Journal of Arts and Commerce, 3(7), 117-127.

 • Gür, İ. (12-14 Temmuz 2017a). “Parşömenden Ceylan Derisine, Kâğıttan E-Kitaba Bilginin Evrilmesi Evolving From The Information From Parchment to Gazelle Leather, From The Paper To Ebook”, İmeset 2017 Bak, Baku Sempozyumu, Azerbaycan Teknik Üniversitesi, Bakü.

 • Gür, İ. (Aralık 2017b). “The Alternatives of Modernization, the Change the Transformation, the Efficiency”, I. International Congress of Social Science, Humanitas and Education Kongresi, İstanbul Bilim ve Akademisyenler Derneği, İstanbul.

 • Gür, İ. (2019a). Eğitimde Kâtip Çelebi, Başlangıcından Bugüne Türk Eğitim Sisteminin Eleştirisi, The Kâtip Çelebi System in Education, The Criticism of Turks Educational System, From Beginnig to Today. Turkish Studies Educational Sciences, 14(4), 1381-1402.

 • Gür, İ. (2019b). “Modern Türk Equpie’sinin Bilginin İkiz Mimarisi ve Değişimi Süreci Olarak Okunması, İlk Modern Bilgi Terimleşmesi Mimarisi Olarak İmge Merkezli Akademi, The Twin Architecture of Information and Change Reading of Modern Turks Epique Imge Central Academy as Prime Modern Nomancleature Architectural Imge Central Academy”, VI. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.

 • Gür, İ. (Aralık 2019c). “Evaluation of Changing Imge as the Ascending Existence Value, Evolving of Earth Agenda to Apocalypse, Evolution of Time of Three to a True One Center”, VI. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Yıldız Teknik Üniveritesi, İstanbul.

 • Gür, İ. (2020). Aydın Epizmi Kritiği, Türk Edebiyatının İlk Devir Kroniği Okuması Olarak Halit Ziya Romanı: Üst Okuma Sistemleri Yenilenmesi Olarak Fransız Epique: The Reading Critique of Intelligence Epique: Halit Ziya’s Novel as The Reading of First Period Cronique [Midterm] of Modern Turkish Literature, French Epique as the Nomenclature system of top Reading. Jass Studies-The Journal of Academic Social Science Studies, 0(81), 179-192.

 • Kala, A. (2012). Debbağlıktan Dericiliğe, İstanbul Merkezli Deri Sektörünün Doğuşu ve Gelişimi, İstanbul: Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları.

 • Kara Uğurlu, A. ve Aydoğan E. (2017). Ahilikte Psikolojik Sermaye Davranışı. Bilig, 0(80), 217-238.

 • Kartal, A. (2009) Keramat-ı Ahi Evran Mesnevisi Üzerine Notlar. Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, 0(2), 223-242.

 • Kızıler, H. (2015). Osmanlı Toplumunun Sosyal Dinamiklerinden Ahilik Kurumu, Social Dynamics of Ottoman Society: Akhism Organization. Uluslararası İnsan ve Toplumbilimleri Dergisi (İtobiad),

 • Köken, A. H. ve Büken Örnek, N. (2018). Ahi Evran (1171-1261) ve Ahilik ile Hekimlik Ahlakı Üzerine Bir Değerlendirme, Lokman Hekim Dergisi, 8(1), 54- 70.

 • Köksal, M. F. (2015). Ana kaynaklarıyla Türk Ahiliği Ahilik. İstanbul: Doğu Kütüphanesi Yayınları.

 • Köksal, M. K. (2014). Anka-yı Maşrık’a Göre Ahi Evran Veli ve Ahi Evran’nın Osmanlı’nın Kuruluşundaki Rolleri. Turkish Studies - International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 9(9), 59-79.

 • Küçükdağ, Y.; Erdemir, Y. ve Şahin, B. (Ed.) (2020). Ahi Evran Ansiklopedisi, (3. Baskı). Ankara: Ticaret Bakanlığı Yayınları.

 • Mikail, B. (2005). Sosyal ve Siyasi Boyutlarıyla Ahi Evran Mevlana Mücadelesi. Konya: Nüve Kültür Merkezi

 • Moghaddam, A. (2017). 13. ve 15. Yüzyıllarda Anadolu’da Ahilik, Kurumsallaşma Toplumsal Yapı İdeoloji, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), (Danışman: Prof. Dr. Mehmet Öz), Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 • Osmanoğlu, C. (Ed.) (2021). Ahi Evran Özel Sayısı. Bilimname, 3(46), 1-304.

 • Özdemir, R. (2015). Ahilikte Peygamber Tasavvuru, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), (Danışman: Prof. Dr. Seyfettin Erşahin), Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 • Şen, A., (2012). Anadolu’da Bir Kardeşlik Tecrübesi: Ahiliğin Kültür ve Medeniyetimizdeki Yeri. Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 16(1), 615-629.

 • Tatlıoğlu, K. (2012) Ahilik Teşkilatında Anadolu Türk Kadınının Girişimciliğine Sosyal Psikolojik Bir Yaklaşım. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(4), 69-92.

 • Tatlıoğlu, K. (2014). “Ahi Evran’ın Öğretileri Bağlamında Günümüzün Sosyo Ekonomik Sorunlarına Genel Bir Bakış”, Türk Dünyası Bilgeler Zirvesi: Gönül Sultanları Buluşması Kongresi, Eskişehir.

 • Temel, H. (2007). Ahilik Teşkilatının Halkın Eğitim ve Öğretimindeki Rolü, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Zeki Atçeken), Konya: Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 • Turan, A. ve Gümüş, K. S. (2015). Türk Dünyasında Kültür, Sosyal Dayanışma ve Birlik Köprüsü Olarak Ahilik Teşkilatı ve Bu Bağlamda Türk Kültürü. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, (8)41, 597-612.

 • Uçma, İ. (2003). Bir Sosyal Siyaset Kurumu Olarak Ahilik, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), (Danışman: Prof. Dr. Berrak Kurtuluş), İstanbul: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 • Ünsür, A. (2020). Ahilik Sistemi Değerleri Yönetim ve Eğitimi. Değerler Eğitimi Dergisi, 18(39), 297-337.

 • Yakupoğlu, C. (2019) Güney Azerbaycan’ın Hoy Yöresinden Çıkmış Bilginler (XII. – XV. Yüzyıllar). TAD, 38(66), 170-191.

 • Yıldız, H. (2012). Hacı Bektaş Veli ile Ahi Evran İlişkisi. Türk Kültürü ve Hacı Bektaşi Veli Araştırma Dergisi, 19(61), 187-206.

                                                                                                    
 • Article Statistics