GÖRSEL SANATLARDA ÖZEL YETENEKLİ BİREYLERİN EĞİTİM MÜFREDATI VE UYGULAMA SÜRECİ

Author:

Year-Number: 2022-Year: 15 - Number: 90
Number of pages: 123-138
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Görsel sanatlar alanı özel yetenekli öğrencilerde, hızlı öğrenme ve öğrendiğini yeni bağlamda kullanarak ürüne dönüştürme özelliği görülmektedir. Bu özellik özgün ya da sentez sanat eseri elde etmenin temel gereğidir. Öğrencilerin bu farklılığı, görsel sanatlar eğitiminde farklı bir müfredatı gerektirmiştir. Müfredatın içeriği kadar müfredatın uygulama süreci, ortaya çıkarılan sanat ürünleri ve öğrencinin yetiştiği ortam da önemli olmaktadır. Görsel sanatlar alanında özel yetenekli bireylere yönelik müfredat konusunu ele alan yayın eksikliği görülmektedir. Bu çalışmada görsel sanatlar alanı, özel yetenekli bireylere verilecek eğitimin içeriği ve uygulama süreci irdelenmiştir. Çalışmayla görsel sanatlarda özel yetenek eğitimi veren eğitimcilere ders içeriği ve uygulama süreci konusunda yardımcı olmak amaçlanmıştır. Literatüre dayalı olan bu çalışmada şu sonuçlara varılmıştır: Müfredat, disiplinlerarası olmanın yanında disiplin temelli (sanatın iç disiplinleri) olacak bir yapıda olmalıdır. Özgün ya da sentez ürün elde edebilmek için temel beceriler yanında sosyal ve bilişsel becerilerin gelişimi de önem kazanmaktadır. Öğrencilerin kapasitelerini zorlamaları için müfredat zorlaştırılmış olmalı, esneklik için geniş tabanlı temalar şeklinde tasarlanmalı, veri düzeyinde az bilgiye, soyut kavram ve genellemelere daha çok yer verilmelidir. Yeni ya da sentez ürün için yapılmış sanat örneklerinin eleştirel bir gözle incelenmesi, gözlem, araştırma, deneme, biyografilerden faydalanma gibi öğrenme şekillerinden faydalanılmalıdır. Ayrıca özel yetenekli öğrenciler resimlerinde çoklu bakış açıları yanında çok anlamlılık gibi özellikler sunduklarından öğrencilere resimde dikey mekân anlayışının sanatsal ifade imkânları sunulmalıdır.

Keywords

Abstract

Talented students in the field of visual arts have the ability to learn quickly and transform what they have learned into a product by using it in a new context. This feature is the basic requirement of obtaining original or synthesis artwork. This difference of students necessitated a different curriculum in visual arts education. The application process of the curriculum, the art products and the environment in which the student grows up are as important as the content of the curriculum. There is a lack of publications addressing the curriculum for talented individuals in the field of visual arts. In this study, the field of visual arts, the content of the education to be given to talented individuals and the application process were examined. The aim of the study is to assist educators who provide special talent training in visual arts with the course content and application process. Based on the literature, the following conclusions were reached in this study: The curriculum should be discipline-based (internal disciplines of the arts) as well as being interdisciplinary. In addition to basic skills, the development of social and cognitive skills gains importance in order to obtain an original or synthesis product. The curriculum should be made more difficult for students to push their capacities, it should be designed as broad-based themes for flexibility, less information at the data level, abstract concepts and generalizations should be given more place. Learning styles such as critical examination of art samples made for a new or synthesis product, observation, research, experimentation, and biographies should be utilized. In addition, since talented students present features such as polysemy in addition to multiple perspectives in their paintings, artistic expression opportunities of the vertical space understanding in painting should be presented to the students.

Keywords