METAVERSE AĞINDA SANAT VE TASARIM: KULLANICI ARAYÜZÜZ TASARIMI VE KULLANICI DENEYİMİ TASARIMI

Author:

Year-Number: 2022-Year: 15 - Number: 90
Number of pages: 169-182
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnsanın düşünce yapısının evrimi, teknolojik gelişmeler doğrultusunda dinamik bir biçimde devam etmektedir. Bu evirilme, fiziki dünyanın ötesinde yeni bir sanal evren ihtiyacının yaratılması ve bu dünya için tasarımların yapılması problemini doğurmuştur. Tüm bu arayışlar içinde evrenin ötesi olarak tanımlanan yeni bir olgu olarak ‘’Metaverse’’ kavramı ortaya çıkmıştır. Metaverse, insanların fiziksel mekanlardan ve fiziksel varlıklarından soyutlanarak sanal temsiliyete dönüşmüş avatarları ile diğer insanlarla ve mekanlarla bağ kurması üzerinde temellenen yeni bir evreni ifade etmektedir. Günümüzün insanı, bu yeni ağ içinde alışılagelmişin dışında formlarda sanat nesneleri yaratabilmekte, hatta sanatçı olmasa bile bu nesneleri Metaverse’ün getirdiği yeni bir tanımlama olan NFT kavramı içinde konumlandırarak alma, satma ve tasarlama gibi süreçlerinin yönetimine doğrudan dahil olabilme fırsatı ile karşılaşmıştır. Sanatçı olmak ya da olmamanın ötesinde sanatsal tartışma sahası bu evrenin görsel tasarımının kimler tarafından yaratılacağı üzerinde merkezlenmektedir. Metaverse ağı 3 boyutlu, VR gözlükler ile insanın görsel algısına hizmet eden bir evren olduğu için bu evrenin tasarımını yapacak büyük bir bilişim ve tasarım ekibine gerek duyulması söz konusudur. Özellikle son zamanlarda kullanıcı deneyimi tasarımcısı ve kullanıcı ara yüzü tasarımcısı gibi ifadeler ile görsel iletişim tasarımcısı ya da grafik tasarımcı ifadelerinden daha farklı iş yeterliliklerine ihtiyaç duyulmasının altı çizilmeye başlanmıştır. Bu anlamda çalışma evrenin yeni bir olgu olması, ilgili problem durumuna ilişkin çalışmanın az sayıda oluşu, tasarım disiplini ile Metaverse ilişkisinin çözümlenmesindeki bilgi yetersizliği bu çalışmanın hazırlanmasına temel oluşturmuştur. Bu bağlamda makale çalışması içinde tasarım ve sanat disiplininin Metaverse ağı ile olan etkileşimi incelenmiş ve tasarım disiplini içinde oluşan yeni meslek grupları olarak Kullanıcı Deneyimi (UX) ve Kullanıcı Arayüzü Tasarımı (UI) Uzmanlığının konumu nitel bir araştırma olarak Betimsel İçerik Analizi yöntemi ile çözümlenmeye çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

The evolution of human mentality continues dynamically in line with technological developments. This evolution has created the problem of creating the need for a new virtual universe beyond the physical world and making designs for this world. In all these searches, the concept of "Metaverse" emerged as a new phenomenon defined as beyond the universe. Metaverse refers to a new universe based on people's bonding with other people and places with their avatars, which have turned into virtual representations by abstracting from physical places and physical beings. Today's people are able to create art objects in unusual forms in this new network, and even if they are not artists, they have the opportunity to be directly involved in the management of processes such as buying, selling and designing by positioning these objects within the concept of NFT, a new definition introduced by Metaverse. Beyond being an artist or not, the field of artistic discussion is centered on who will create the visual design of this universe. Since the Metaverse network is a 3-dimensional universe that serves the visual perception of people with VR glasses, there is a need for a large informatics and design team to design this universe. Especially recently, it has been underlined that there is a need for different job competencies than visual communication designer or graphic designer with expressions such as user experience designer and user interface designer. In this sense, the fact that the study universe is a new phenomenon, the small number of studies on the related problem situation, and the lack of information in the analysis of the design discipline and the Metaverse relationship formed the basis for the preparation of this study. In this context, the interaction of design and art discipline with the Metaverse network has been examined within the article study and the position of User Experience (UX) and User Interface Design (UI) Expertise as new professional groups formed within the design discipline has been tried to be analyzed with the Descriptive Content Analysis method as a qualitative research.

Keywords