LİDERLİK TARZLARI ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE ÖRGÜT KÜLTÜRÜ ÖLÇEKLERİNİN GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİĞİ ARAŞTIRMASI

Author :  

Year-Number: 2022-Year: 15 - Number: 92
Yayımlanma Tarihi: 2022-12-14 18:01:50.0
Language : Türkçe
Konu : İşletme
Number of pages: 569-588
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırmanın amacı, seçilmiş olan liderlik tarzları, örgütsel bağlılık ve örgüt kültürü ölçeklerinin geçerlilik ve güvenilirlik analizlerinin yapılarak, ölçeklerin bu kavramları ölçmedeki durumlarını ortaya koymaktır. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden anket yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu Trabzon ve Giresun illerinde bulunan küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) çalışanları olarak belirlenmiştir. Veriler daha önce akademik araştırmalarda kullanılan ölçeklerin Google formlar bölümünde anket metni haline getirilerek hazırlanması ile oluşturulmuştur. Yazışmalar yapılarak gerekli izinleri alınan ölçeklerden, Lider davranışını ölçmek için Oğuz Diker (2014) tarafından hazırlanan 27 maddelik ölçekten, Örgütsel Bağlılığı ölçmek için John P. Meyer (2007) tarafından hazırlanan 18 maddelik ölçekten ve Örgüt Kültürünü ölçmek için Nihal MAMATOĞLU (2006) tarafından hazırlanan 16 maddelik ölçekten yararlanılmıştır. Covid-19 pandemisi’ nin yoğun olarak yaşandığı, sağlık açısından veri toplamanın çok güç olduğu 2021 yılında, Trabzon ve Giresun illerinde faaliyet gösteren KOBİ’ lerde çalışan 126 kişinin katılımıyla anket çalışması tamamlanmıştır. Veriler SPSS 25.0 istatistiksel veri analizi paket programları ile analiz edilmiştir. Kullanılan ölçeklerin yapı geçerliliklerine ve güvenilirliklerine kanıt sağlamak amacı ile ilgili analizler yapılmıştır. Analizler neticesinde; Verilerin basıklık ve çarpıklık için literatürdeki genel kanaat olan +3.00 ile -3.00 aralığındaki puanlarda olduğu ve normal dağıldığı, yapılan açımlayıcı faktör analizi neticesinde de her üç değişken için uygun olduğu, yapılan analizin güvenilirliği ölçmek için yapılan Cronbach's Alpha testinin neticesinde de analizlerin son derece güvenilir olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

The aim of the research is to analyze the validity and reliability of the selected leadership styles, organizational commitment and organizational culture scales and to reveal the status of the scales in measuring these concepts. Questionnaire method, one of the quantitative research methods, was used in the research. The study group of the research was determined as the employees of small and medium-sized enterprises (SMEs) located in the provinces of Trabzon and Giresun. The data were created by preparing the scales used in academic research by converting them into questionnaire text in the Google forms section. From the scales for which necessary permissions were obtained through correspondence, the 27-item scale prepared by Oğuz Diker (2014) to measure the leader behavior, the 18-item scale prepared by John P. Meyer (2007) to measure Organizational Commitment, and the scale prepared by Nihal MAMATOĞLU (2006) to measure Organizational Culture, the 16-item scale was used. In 2021, when the Covid-19 pandemic was intense and it was very difficult to collect data in terms of health, the survey was completed with the participation of 126 people working in SMEs operating in the provinces of Trabzon and Giresun. Data were analyzed with SPSS 25.0 statistical data analysis package programs. Analyzes were made to provide evidence for the construct validity and reliability of the scales used. As a result of the analysis; The data are in the range of +3.00 to -3.00, which is the general opinion in the literature for kurtosis and skewness, and they are normally distributed, and as a result of the exploratory factor analysis, it was suitable for all three variables, and the Cronbach's Alpha analysis performed to measure the reliability of the analysis. As a result of the test, it was concluded that the analyzes were extremely reliable.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics