DİNDARLIK İLE BİLİMSEL TUTUM ARASINDAKİ İLİŞKİ: YÜKSEKÖĞRENİM MEZUNLARI ÜZERİNE BİR SAHA ARAŞTIRMASI

Author:

Year-Number: 2022-Year: 15 - Number: 93
Number of pages: 81-106
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, yükseköğrenim görmüş bireylerin dindarlık düzeylerinin bilimsel tutumları üzerindeki etkilerini saptamaktır. Araştırma, Antalya ve ilçelerinde ikamet eden yükseköğrenim mezunu bireylerden (n=562) oluşturmaktadır. Araştırmada Münchner Motivasyonel Dindarlık Ölçeği, Bilime Karşı Tutum Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu kullanılmış, katılımcılara çevrimiçi yöntemle ulaşılmıştır. Veriler, SPSS 22 istatistik programıyla analiz edilmiştir. Araştırmada, bağımsız t testi tekniği, tek-yönlü ANOVA tekniği kullanılmıştır. Yapılan analizlere ek olarak, ölçeklerden elde edilen ortalama puanların belirlenmesinde, tanımlayıcı istatistiklerden aritmetik ortalama ve standart sapma değerlerine bakılmıştır. Örneklemin demografik bilgilerine ilişkin yüzdelik dağılımlarının belirlenmesinde frekans analizi kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen verilere göre, yükseköğrenim mezunlarının motivasyonel dindarlık ve bilimsel tutum düzeylerinin yüksek olduğu görülmüştür. Araştırma verileri incelendiğinde, çalışmaya katılan bireylerin bilimsel tutum düzeyleri, yaş, cinsiyet ve medeni durum değişkenlerine göre anlamlı düzeyde farklılaşmazken; yükseköğrenim düzeyi, yükseköğrenim alanı, meslek, gelir durumu, algılanan dindarlık düzeyi değişkenlerine göre anlamlı düzeyde farklılaştığı sonucu elde edilmiştir. Ancak araştırmadan elde edilen Motivasyonel Dindarlık Ölçeği ve Bilime Karşı Tutum Ölçeği katılımcıların dindarlık düzeyleri ile bilimsel tutumları arasında anlamlı düzeyde ilişki olmadığı görülmüştür. Yani bireylerin dindarlık düzeylerinin düşmesinin ya da yükselmesinin, toplam bilimsel tutum düzeyleri üzerinde etkili olmadığı sonucuna varılmıştır. Ayrıca araştırmada, ilahiyat alanı mezunlarının, dindar bireylerin ve din hizmetleri çalışanlarının çok düşük bilimsel tutum düzeyine sahip oldukları gözlenmiştir.

 

Keywords

Abstract

The aim of this study is to determine the effects of religiosity levels of individuals with higher education on their scientific attitudes. The research consists of higher education graduate individuals (n=562) residing in Antalya and its districts. Münchner Motivational Religiosity Scale, Attitude towards Science Scale and Personal Information Form were used in the research, and the participants were reached by online method. The data were analyzed with the SPSS 22 statistical program. Independent t-test technique and one-way ANOVA technique were used in the research. In addition to the analyzes made, the arithmetic mean and standard deviation values from descriptive statistics were used to determine the mean scores obtained from the scales. Frequency analysis was used to determine the percentage distributions regarding the demographic information of the sample. According to the data obtained from the research, it has been seen that the motivational religiosity and scientific attitude levels of higher education graduates are high. When the research data are examined, the scientific attitude levels of the individuals participating in the study do not differ significantly according to the variables of age, gender and marital status; It has been concluded that there is a significant difference according to the variables of higher education level, higher education field, profession, income status, perceived religiosity level. However, when the Motivational Religiosity Scale and Attitude Towards Science Scale scores were compared, it was seen that there was no significant relationship between the religiosity levels of the participants and their scientific attitudes. . In other words, it was concluded that the decrease or increase in the level of religiosity of the individuals did not affect the scientific attitude levels of higher education graduates. In addition, in the study, it was observed that graduates of theology, religious individuals and religious services workers had very low scientific attitudes.

Keywords