TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ İLE İŞSİZLİK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: TÜRKİYE 2014-2021 DÖNEMİ

Author :  

Year-Number: 2022-Year: 15 - Number: 91
Yayımlanma Tarihi: 2022-09-17 17:21:09.0
Language : Türkçe
Konu : Makro İktisat
Number of pages: 509-522
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Güven, korku ve kuşku duymadan inanma anlamına gelmektedir. Ekonomik güven ise ekonomik birimlerin ilişkilerinde şüphe olmadan ekonomik faaliyetlerini yerine getirmesi olarak ifade edilmektedir. Ülkede ekonomik değişkenlerde görülen istikrar ülke ekonomisine duyulan güven seviyesini artıracağı beklenilmektedir. Ekonomisine yurtiçi ve yurtdışı aktörler tarafından güven duyulan bir ülkede, bu güven; ekonomik faaliyetlerin canlanmasına ve büyümesine yardımcı olmaktadır. Ülke ekonomisine güven düzeyinin artması sonucunda ülkeye doğrudan yabancı yatırım girişlerinde, üretim hacminde, ekonomik büyüme ve kalkınmada artış meydana geleceği düşünülmektedir.  İşsizlik kavramı ise en temel tanımıyla cari ücret düzeyinde çalışmak isteyen ama iş bulamayan kesimi ifade etmektedir. İşsizlik, Dünya ekonomilerinde çözülmeyi bekleyen en önemli sosyo-ekonomik problemlerden biridir. Türkiye gibi gelişmekte olan ülke ekonomileri açısında da işsizliğe neden olan problemlerin tespit edilerek çözüme kavuşturulması önem arz etmektedir.  İşsizlik, bireyler üzerinde sosyal, psikolojik ve ekonomik etkiler yaratmaktadır. Bireyler üzerindeki en önemli etkilerinden biri de gelecek kaygısı ve güvensizliktir. Tüketicilerin ülke ekonomisine güven duygularının artmasıyla birlikte ülkedeki istihdam seviyesi üzerinde olumlu etkisinin olacağı düşünülmektedir.  Bu çalışmada işsizlik ile tüketici güven endeksi arasındaki ilişki Ocak 2014 ve Kasım 2021 dönemini kapsayan aylık veriler kullanılarak Granger nedensellik analizi yardımıyla incelenmiştir. Bununla birlikte değişkenlerin açıklayıcılığını değerlendirebilmek amacıyla varyans ayrıştırmaları yapılmıştır.  Çalışma sonucunda, tüketici güven endeksinden işsizliğe doğru tek yönlü ilişki olduğu saptanmıştır.

Keywords

Abstract

Confidence, means believing without fear and doubt. Economic confidence, on the other hand, is expressed as the fulfillment of economic activities by economic units without suspicion of relations. It is expected that the stability seen in the economic variables in the country will increase the level of confidence in the country's economy. Confidence in a country whose economy is trusted by domestic and foreign actors helps to revive and grow economic activities. As a result of the increase in the level of confidence in the country's economy, it is thought that there will be an increase in foreign direct investment inflows, production volume, economic growth and development. The concept of unemployment, on the other hand, refers to the segment that wants to work at the current wage level with the most basic definition but cannot find a job. Unemployment is one of the important socio-economic problems waiting to be resolved in the world economies. It is important to identify and solve the problems that cause unemployment for the economies of developing countries like Turkey. Unemployment generates social, psychological and economic effects on persons. One of the important effects on individuals is future anxiety and insecurity. It is thought that with the increase of consumers' confidence in the country's economy, it will have a positive effect on the employment level in the country. In this study, the relationship between unemployment and consumer confidence index was examined by Granger causality analysis using monthly data covering the period of January 2014 and November 2021. In addition, variance decompositions were made in order to evaluate the explanatory power of the variables. In the result of the study, it has been determined that there is a one way relationship from consumer confidence index to unemployment.

Keywords


 • Arısoy, İ. (2012). Türkiye Ekonomisinde İktisadi Güven Endeksleri ve Seçilmiş Makro Değişkenler Arasındaki İlişkilerin VAR Analizi. Maliye Dergisi, 0(162), 304-315.

 • Beşel, F. ve Yardımcıoğlu, F. (2016). Tüketici Güven Endeksi ile Makro Değişkenler Arasındaki İlişki. ICPESS İstanbul, 475-487.

 • Caleiro, A. (2006). How is Confidence Related to Unemployment in Portugal? Applied Economics Letters, 0(13), 887-890.

 • Çoban, O. (2013). İktisada Giriş. Konya: Atlas Akademi Yayınevi.

 • De Boef, S. ve Kellstedt, P. M. (2004). The Political (and Economic) Origins of Consumer Confidence. American Journal of Political Science, 48(2), 633-649.

 • Dees, S. ve Brinca P. S. (2013). Consumer Confidence as A Predictor of Comsumption Spending: Evidence for The United States and The Euro Area. International Economics, 0(134), 1-14.

 • Durgun Kaygısız, A. (2019). Türkiye’de Tüketici ve Reel Kesim Güven Endeksi ile Seçilmiş Makro Değişkenler Arasındaki İlişki: 2010-2018. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 17(1), 314-332.

 • Gürgür, T. ve Kılınç, Z. (2015). What Drives the Consumer Confidence in Turkey? TCMB Ekonomik Araştırma Notları, 0(2015-17/01), 1-13.

 • Kayiş Beşiktaşlı, D. ve Kurt Cihangir, Ç. (2019). Tüketici Güven Endeksinin Finansal Piyasalara ve Makroekonomik Yapıya Etkisi. Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(1), 54-67.

 • Mandal, A. ve McCollum, J. (2013). Consumer Confidence and the Unemployment Rate in New York State: A Panel Study. New York Economic Review, 0(44), 3-19.

 • Mucuk, M. (2015). Makro İktisat Teori ve Türkiye Uygulamaları. Konya: Billur Yayınevi.

 • Mumcu Küçükçaylı, F. ve Yüce Akıncı, G. (2018). Tüketici Güveninin Makroekonomik Belirleyicileri: Bir Zaman Serisi Analizi. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 0(17), 459-472.

 • Özçalık, M. ve Demiray Erol, E. (2019). Türkiye’de Tüketici Güven Endeksi ve Seçilmiş Makro Ekonomik Değişkenler Arasındaki İlişki. (Editörler: M. Yüce, M. Mıynaı, A. V. Can, Ş. Sakarya). Yeni Ekonomi Trendleri ve İş Fırsatları Kitabı İçinde (s. 163-171). Bursa: Ekin Basın Yayın Dağıtım.

 • Özsağır, A. (2007). Ekonomide Güven Faktörü. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 6(20), 46-62.

 • Pan, W. (2018). Unemployment and Confidence in Canada: Evidence from National and Regional Level Data. Economics Bulletin, 38(2), 1111-1123.

 • Peker, O. ve Bölükbaşı, M. (2012). Türkiye’de İşsizliği Belirleyen Faktörlerin Ampirik Bir Analizi. Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi, 26(3-4), 33-43.

 • Sum, V. (2012). Unemployment, Consumer Confidence, Business Confidence, Inflation and Monetary Policy. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2146497 adresinden 21.01.2022 tarihinde erişildi.

 • TDK (2022). https://sozluk.gov.tr/ adresinden 21.01.2022 tarihinde erişildi.

 • TÜİK (2020). https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Tuketici-Guven-Endeksi-Ekim-2020-33910 adresinden 21.01.2022 tarihinde erişildi.

 • TÜİK (2021). https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=istihdam-issizlik-ve-ucret-108&dil=1

 • TÜİK (2021). https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=ekonomik-guven-117&dil=1 adresinden 21.01.2022 tarihinde erişildi.

 • TÜİK (2022). https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Ekonomik-Guven-Endeksi-Temmuz-2022-45560

 • Yusri, K.A.; Nikensari, S. I. ve Iranto, D. (2021). The Effectof Economic Growth, Inflation and Business Confidence Index on Unemployment in ASEAN-5. Jurnal Pendidikan Ekonomi / Perkantoran Dan Akuntansı, 7(2), 101-111.

                                                                                                    
 • Article Statistics