TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ İLE İŞSİZLİK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: TÜRKİYE 2014-2021 DÖNEMİ

Author:

Year-Number: 2022-Year: 15 - Number: 91
Number of pages: 509-522
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Güven, korku ve kuşku duymadan inanma anlamına gelmektedir. Ekonomik güven ise ekonomik birimlerin ilişkilerinde şüphe olmadan ekonomik faaliyetlerini yerine getirmesi olarak ifade edilmektedir. Ülkede ekonomik değişkenlerde görülen istikrar ülke ekonomisine duyulan güven seviyesini artıracağı beklenilmektedir. Ekonomisine yurtiçi ve yurtdışı aktörler tarafından güven duyulan bir ülkede, bu güven; ekonomik faaliyetlerin canlanmasına ve büyümesine yardımcı olmaktadır. Ülke ekonomisine güven düzeyinin artması sonucunda ülkeye doğrudan yabancı yatırım girişlerinde, üretim hacminde, ekonomik büyüme ve kalkınmada artış meydana geleceği düşünülmektedir.  İşsizlik kavramı ise en temel tanımıyla cari ücret düzeyinde çalışmak isteyen ama iş bulamayan kesimi ifade etmektedir. İşsizlik, Dünya ekonomilerinde çözülmeyi bekleyen en önemli sosyo-ekonomik problemlerden biridir. Türkiye gibi gelişmekte olan ülke ekonomileri açısında da işsizliğe neden olan problemlerin tespit edilerek çözüme kavuşturulması önem arz etmektedir.  İşsizlik, bireyler üzerinde sosyal, psikolojik ve ekonomik etkiler yaratmaktadır. Bireyler üzerindeki en önemli etkilerinden biri de gelecek kaygısı ve güvensizliktir. Tüketicilerin ülke ekonomisine güven duygularının artmasıyla birlikte ülkedeki istihdam seviyesi üzerinde olumlu etkisinin olacağı düşünülmektedir.  Bu çalışmada işsizlik ile tüketici güven endeksi arasındaki ilişki Ocak 2014 ve Kasım 2021 dönemini kapsayan aylık veriler kullanılarak Granger nedensellik analizi yardımıyla incelenmiştir. Bununla birlikte değişkenlerin açıklayıcılığını değerlendirebilmek amacıyla varyans ayrıştırmaları yapılmıştır.  Çalışma sonucunda, tüketici güven endeksinden işsizliğe doğru tek yönlü ilişki olduğu saptanmıştır.

Keywords

Abstract

Confidence, means believing without fear and doubt. Economic confidence, on the other hand, is expressed as the fulfillment of economic activities by economic units without suspicion of relations. It is expected that the stability seen in the economic variables in the country will increase the level of confidence in the country's economy. Confidence in a country whose economy is trusted by domestic and foreign actors helps to revive and grow economic activities. As a result of the increase in the level of confidence in the country's economy, it is thought that there will be an increase in foreign direct investment inflows, production volume, economic growth and development. The concept of unemployment, on the other hand, refers to the segment that wants to work at the current wage level with the most basic definition but cannot find a job. Unemployment is one of the important socio-economic problems waiting to be resolved in the world economies. It is important to identify and solve the problems that cause unemployment for the economies of developing countries like Turkey. Unemployment generates social, psychological and economic effects on persons. One of the important effects on individuals is future anxiety and insecurity. It is thought that with the increase of consumers' confidence in the country's economy, it will have a positive effect on the employment level in the country. In this study, the relationship between unemployment and consumer confidence index was examined by Granger causality analysis using monthly data covering the period of January 2014 and November 2021. In addition, variance decompositions were made in order to evaluate the explanatory power of the variables. In the result of the study, it has been determined that there is a one way relationship from consumer confidence index to unemployment.

Keywords