ERBİL’DEKİ GENÇLERİN SİYASAL SAHAYA KATILIMINDA SOSYAL MEDYANIN ETKİSİ

Author:

Year-Number: 2022-Year: 15 - Number: 91
Number of pages: 533-544
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Geçmişten günümüze hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olan iletişimin boyutları yeni iletişim teknolojileri sayesinde çeşitlenerek farklı noktalara ulaşmıştır. Özellikle iletişim araç ve gereçlerinin gelişim gösterdiği 21. yy’da yeni bir iletişim aracı olarak sosyal paylaşım ağları kullanılmaktadır. Sosyal ağların gün geçtikçe kullanıcı sayısı da arttığından toplumun bütün alanlarında (sosyo-ekonomik, siyasal, eğitim vb.) köklü değişimlere yol açmıştır. Bu köklü değişim sadece toplum ve bireyler üzerinde değil, global düzeyde de oldukça etkili olmaktadır.

Bu çalışma sosyal medya ağlarının kamuoyu oluşturma gücü ve etkisini genç bireyler özelinde araştırmaktadır. Bu bağlamda sosyal medya kullanım alanları ve alışkanlıkları ile bunların siyasî anlamda hangi düzeyde ne kadar etkili olduğunun ortaya çıkarılması çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini Irak’ın Erbil kentindeki basit rastgele örnekleme ile seçilen 486 sayıda sosyal medya kullanıcısı oluşturmaktadır. Katılımcılara araştırmanın amacına uygun olarak geliştirilen soruların yer aldığı soru anket formu yöneltilmiştir. Verilen yanıtlardan elde edilen verilere göre nicel analizler gerçekleştirilmiştir. Bireylere ait yaş grupları, cinsiyetleri, eğitim bilgileri bazında verilen cevapların istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterip göstermediğini analiz etmek amacıyla t testi uygulanmıştır. Yapılan analizlere göre bu araştırmanın sonucunda Erbil’deki genç sosyal medya kullanıcıları üzerinde, sosyal medyanın siyasi yönden rolü olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

The dimensions of communication, which has been an indispensable part of our lives from past to present, have reached different points by diversifying thanks to new communication technologies. Social networks are used as a new communication tool, especially in the 21st century, when communication tools and equipment are developing. Since the number of users of social networks is increasing day by day, it has led to radical changes in all areas of society (socio-economic, political, education, etc.). This radical change is not only effective on society and individuals, but also on a global level.

This study investigates the power and impact of social media networks to create public opinion in the context of young individuals. In this context, the main purpose of the study is to reveal the usage areas and habits of social media and how effective they are in the political sense. The sample of the research consists of 486 social media users selected by simple random sampling in the city of Erbil, Iraq. A questionnaire form including questions developed in accordance with the purpose of the research was directed to the participants. Quantitative analyzes were carried out according to the data obtained from the answers given. The t-test was applied to analyze whether the answers given on the basis of age groups, genders and educational information of individuals showed statistically significant differences. According to the analysis, as a result of this research, it has been determined that social media has a political role on young social media users in Erbil.

Keywords