ERBİL’DEKİ GENÇLERİN SİYASAL SAHAYA KATILIMINDA SOSYAL MEDYANIN ETKİSİ

Author :  

Year-Number: 2022-Year: 15 - Number: 91
Yayımlanma Tarihi: 2022-10-13 00:10:26.0
Language : Türkçe
Konu : Gazetecilik ve Medya Çalışmaları
Number of pages: 533-544
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Geçmişten günümüze hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olan iletişimin boyutları yeni iletişim teknolojileri sayesinde çeşitlenerek farklı noktalara ulaşmıştır. Özellikle iletişim araç ve gereçlerinin gelişim gösterdiği 21. yy’da yeni bir iletişim aracı olarak sosyal paylaşım ağları kullanılmaktadır. Sosyal ağların gün geçtikçe kullanıcı sayısı da arttığından toplumun bütün alanlarında (sosyo-ekonomik, siyasal, eğitim vb.) köklü değişimlere yol açmıştır. Bu köklü değişim sadece toplum ve bireyler üzerinde değil, global düzeyde de oldukça etkili olmaktadır.

Bu çalışma sosyal medya ağlarının kamuoyu oluşturma gücü ve etkisini genç bireyler özelinde araştırmaktadır. Bu bağlamda sosyal medya kullanım alanları ve alışkanlıkları ile bunların siyasî anlamda hangi düzeyde ne kadar etkili olduğunun ortaya çıkarılması çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini Irak’ın Erbil kentindeki basit rastgele örnekleme ile seçilen 486 sayıda sosyal medya kullanıcısı oluşturmaktadır. Katılımcılara araştırmanın amacına uygun olarak geliştirilen soruların yer aldığı soru anket formu yöneltilmiştir. Verilen yanıtlardan elde edilen verilere göre nicel analizler gerçekleştirilmiştir. Bireylere ait yaş grupları, cinsiyetleri, eğitim bilgileri bazında verilen cevapların istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterip göstermediğini analiz etmek amacıyla t testi uygulanmıştır. Yapılan analizlere göre bu araştırmanın sonucunda Erbil’deki genç sosyal medya kullanıcıları üzerinde, sosyal medyanın siyasi yönden rolü olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

The dimensions of communication, which has been an indispensable part of our lives from past to present, have reached different points by diversifying thanks to new communication technologies. Social networks are used as a new communication tool, especially in the 21st century, when communication tools and equipment are developing. Since the number of users of social networks is increasing day by day, it has led to radical changes in all areas of society (socio-economic, political, education, etc.). This radical change is not only effective on society and individuals, but also on a global level.

This study investigates the power and impact of social media networks to create public opinion in the context of young individuals. In this context, the main purpose of the study is to reveal the usage areas and habits of social media and how effective they are in the political sense. The sample of the research consists of 486 social media users selected by simple random sampling in the city of Erbil, Iraq. A questionnaire form including questions developed in accordance with the purpose of the research was directed to the participants. Quantitative analyzes were carried out according to the data obtained from the answers given. The t-test was applied to analyze whether the answers given on the basis of age groups, genders and educational information of individuals showed statistically significant differences. According to the analysis, as a result of this research, it has been determined that social media has a political role on young social media users in Erbil.

Keywords


 • Acar, E. (2012). Sosyal Medyada 12 Haziran Genel Seçimleri. (Ed. E. Sözen). Hepimiz Globaliz Hepimiz Yereliz: Gutenberg Galaksi’den Zuckerberg Galaksi’ye İçinde (s. 259-274). İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım.

 • Aziz, A. (2003). Siyasal İletişim, (Vol. 2). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

 • Aydın, A. (2017). Sosyal Medya Paradigmasındaki Dönüşümün Siyasal Katılım Yansıması, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), (Danışman: Prof. Dr. Veysel Eren), Hatay: Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 • Balcı, S . ve Sarıtas , H. (2014) Facebook ve Siyasal Katılım: 2014 Yerel Sec imleri Aras tırması. Türkiyat Aras tırmaları Dergisi, 0(37), 511- 535.

 • Balcı, Ş.; Tarhan, A. ve Bal, E. (2013). Medya ve Siyasal Katılım: 2011 Genel Seçimleri Konya Araştırması. Konya: Literatürk Academia.

 • Balcı, Ş. ve Sarıtaş, H. (2015). Facebook ve Siyasal Katılım: 2014 Yerel Seçimleri Araştırması. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 1(37), 511-535.

 • Bayraktutan, G.; Binark, M.; C omu, T.; Dog u, B.; İslamog lu, G. ve Aydemir, A. T. (2012). Sosyal Medyada 2011 Genel Sec imleri: Nicel ve Nitel Arayüzey İncelemesi. Selc uk İletis im Dergisi, 7(3), 5-29.

 • Bayraktutan, G.; Binark, M.; Çomu, T.; Doğu, B.; İslamoğlu, G. ve Aydemir, A. T. (2014). Siyasal İletişim Sürecinde Sosyal Medya ve Türkiye’de 2011 Genel Seçimlerinde Twitter Kullanımı. Bilig, 0(68), 59-96.

 • Bayraktutan, G.; Binark, M.; Tuğrul, Ç. O. M. U.; Burak, D. O. Ğ. U.; İslamoğlu, G. ve Aydemir, A. (2012). Sosyal Medyada 2011 Genel Seçimleri: Nicel–Nitel Arayüzey İncelemesi. Selçuk İletişim, 7(3), 5-29.

 • Bekiroğlu, O ve Bal, E (2014). Siyasal Reklamcılık: 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri Aras tırması. İstanbul: Literatu rk Yayınları.

 • Bilişim Dergisi (2010). Siyasiler, Sosyal Medya Ru zgarının Farkında. Bilis im Dergisi, 38(127), 50-83.

 • Bossetta, M.; Dutceac Segesten, A. ve Trenz, H. J. (2017). Engaging With European Politics Through Twitter and Facebook: Participation Beyond the National? Social Media and European Politics İçinde (s. 53-76). London: Palgrave Macmillan.

 • Büyüköztürk, Ş.; Çakmak, E. K.; Akgün, Ö. E.; Karadeniz, Ş. ve Demirel F. (2011). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

 • Çildan, C.; Ertemiz, M.; Tumuçin, H. K.; Küçük, E. ve Albayrak, D. (2012). Sosyal Medyanın Politik Katılım ve Hareketlerdeki Rolü. Akademik Bilişim, 3(1), 1-9.

 • Emre, P. O . (2013). Muhalefet Ağlarda İlerliyor Mu? (Ed.: C. Bilgili ve G. S ener). Kültür, Kimlik, Siyaset, Sosyal Medya ve Ağ Toplumu: 2, (2. Baskı) İçinde (s. 233-251). İstanbul: İstanbul Reklam Yaratıcıları Derneği.

 • Erkan, E. (2017). New Media, Public Sphere and Democracy. Journal of Media Critiques, 3(12), 257-269.

 • Fernandes, J.; Giurcanu, M.; Bowers, K. W. ve Neely, J. C. (2010). The Writing on the Wall: A Content Analysis of College Students' Facebook Groups for the 2008 Presidential Election. Mass Communication and Society, 13(5), 653-675.

 • Fidan, Z. (2016). Teknoloji ve Siyasal İletis im: Seçim Kampanyalarında Yeni İletis im Teknolojilerinin Kullanımı. İstanbul: Literatu rk Yayınları.

 • Gil de Zúñiga, H.; Jung, N. ve Valenzuela, S. (2012). Social Media Use for News and Individuals' Social Capital, Civic Engagement and Political Participation. Journal of Computer-Mediated Communication, 17(3), 319336.

 • Güven, S. (2017). Siyasal İletişim Sürecinin Dönüşümü, Siyasal Katılım ve İletişim Teknolojileri. The Turkish Journal of Design, Art and Communication, 7(2), 175-191.

 • Gökçe, O. (2012). Yeni Medya-Kamuoyu-Demokrasi. (Ed.: E. Sözen). Hepimiz Globaliz Hepimiz Yereliz İçinde (s. 37-54). İstanbul: Alfa Yayınları.

 • İslamoğlu, G. (2014). Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) 2011 Genel Sec imlerinde Sosyal Medya (Twitter) Kullanımı. (Ed.: İ. Sayımer). Yeni Medya Aras tırmaları: Kavramlar, Uygulamalar, Tartıs malar İçinde (s. 337-398). İstanbul: Literatu rk Yayınları.

 • İs liyen, M. (2015). Siyasal Katılım Sürecinde Sosyal Medyanın Rolü ve Etkileri, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), (Danışman: Prof. Dr. Ayhan Selçuk). Konya: Selc uk U niversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 • Kahne, J. ve Bowyer, B. (2018). The Political Significance of Social Media Activity and Social Networks. Political Communication, 35(3), 470-493.

 • Kalaycıoğlu, E (1984). Çağdaş Siyasal Bilim Teori, Olgu ve Süreçler. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım.

 • Kara, T. (2013). Sosyal Medya Endüstrisi. İstanbul: Beta Basım.

 • Karakulakoğlu, S. E. ve Uğurlu, Ö. (Ed.). (2015). İletişim Çalışmalarında Dijital Yaklaşımlar: Twitter. Heretik.

 • Kim, Y. ve Khang, H. (2014). Revisiting Civic Voluntarism Predictors of College Students’ Political Participation in the Context of Social Media. Computers in Human Behavior, 0(36), 114-121.

 • Knoll, J.; Matthes, J. ve Heiss, R. (2020). The Social Media Political Participation Model: A Goal Systems Theory Perspective. Convergence, 26(1), 135-156.

 • Köseoğlu, Y. ve Hamza, A. L. (2013). Bir Siyasal Propaganda Aracı Olarak Sosyal Medya. Akademik İncelemeler Dergisi, 8(3), 103-125.

 • Mustapha, L. K.; Gbonegun, V. O. ve Mustapha, M. L. (2016). Social Media Use, Social Capital, and Political Participation Among Nigerian University Students. Blanquerna School of Communication and International Relations, 0(39), 127-143.

 • Şen, F. N. (2014). 2014 Yerel Sec imlerine Doğru Tu rkiye’de Yerel Yo netimlerin Sosyal Medya Kullanımlarına Yönelik Bir Aras tırma: Belediye Bas kanlarının Twitter So ylemsel Pratikleri. (Ed.: İ. Sayımer). Yeni Medya Aras tırmaları: Kavramlar, Uygulamalar, Tartıs malar İçinde (s. 437-486). İstanbul: Literatu rk

 • Tang, G. ve Lee, F. L. (2013). Facebook Use and Political Participation: The Impact of Exposure to Shared Political Information, Connections With Public Political Actors, and Network Structural Heterogeneity. Social Science Computer Review, 31(6), 763-773.

 • Tuncer, A. S. (2013). Sosyal Medya. (Ed.: F. Z. Özata). Sosyal Medyanın Gelişimi İçinde (s. 2-26). Esişehir: Anadolu Üniversitesi.

 • Vitak, J.; Zube, P.; Smock, A.; Carr, C. T.; Ellison, N. ve Lampe, C. (2011). It's Complicated: Facebook Users' Political Participation in the 2008 Election. CyberPsychology, Behavior, and Social Networking, 14(3), 107114.

                                                                                                    
 • Article Statistics