ÖĞRETMENLERİN OKUL YÖNETİMİNDEN BEKLENTİLERİ VE SORUNLAR

Author :  

Year-Number: 2023-Year: 16 - Number: 95
Yayımlanma Tarihi: 2023-07-10 17:09:25.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 33-48
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma, var olan durumu ortaya koymayı amaçladığından betimsel bir araştırmadır.  Araştırmanın amacına ulaşmak için veriler toplanırken nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın amacına uygun olarak, öğretmenlerin okul yönetiminden beklentilerini ve sorunlarını belirlemek amacıyla kesitsel tarama türü kullanılmıştır. Katılımcıların belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme kullanılmıştır. Ölçüt, lise düzeyinde bir okulda öğretmen olarak çalışıyor olmaktır. Araştırmaya Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde faaliyet gösteren; Fen Lisesi’nden 5, Sosyal Bilimler Lisesi’nden 6, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden 5, Güzel Sanatlar Lisesi’nden 6, Anadolu Lisesi’nden 6 öğretmen olmak üzere, toplam 28 öğretmen katılmıştır. Bu araştırma için veriler, araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu yoluyla toplanmıştır. Araştırmanın geçerliliğini saptamak amacıyla uzman görüşleri alınmıştır. Görüşme formu alınan uzman görüşlerinden sonra yeniden düzenlenmiştir. Araştırmanın geçerliliğini ve güvenirliğini artırmak amacıyla veriler üç farklı araştırmacı tarafından incelenmiş ve sonra analiz yapılmıştır. Verilerin analizinde katılımcı görüşleri tek tek kodlanarak verilmiştir. Araştırma sonucunda şu bulgulara ulaşılmıştır: Okulunuzda insan kaynaklarının yönetilmesiyle ilgili sorunların; bilgi paylaşımının ve iletişimin yetersiz olduğu, okuldaki geleneksel yapının kırılması için bürokratik engellerin olduğu, okulda çalışan personel sayısının az olduğu tespit edilmiştir.  Okul yönetiminden, insan kaynaklarının yönetilmesiyle ilgili beklentilerin; eşit yaklaşım, kararlara tüm çalışanların katılması, adaletli olunması, daha programlı olunması, duyuruların zamanında yapılması, çalışmalara tüm personelin katılımının sağlanması, kurumsal özerkliğin olması, iletişimi daha iyi hale getirmek için uygun dönemlerde sosyal etkinlikler düzenlenmesi, her yönüyle fırsat eşitliğinin gerekli olduğu tespit edilmiştir. Okulda, insan kaynakları yönetiminde okul yöneticilerinin rolünün; yasa ve yönetmeliklerle belirlendiği, insan kaynakları yönetiminde yöneticilerin adil olduğu, okul yöneticilerinin uyumlu çalıştıkları, yöneticilerin kurumun misyon ve vizyonuna uygun davrandığı, yöneticilerin kurum kültürünü oluşturmak olduğu tespit edilmiştir. İnsan kaynakları yönetiminin geliştirilmesinde okul yöneticilerinin rolünün; okul yöneticilerinin yeni fikirleri dinlemeye ve uygulamaya açık olmak, adaletli yaklaşmak, yetenekleri ve becerileri tespit ederek buna bağlı olarak neler yapılacağını belirlemek, öğretmene destek olmak ve sahip çıkmak, daha özgür ve yenilikçi olmak, vizyon ve misyonuyla örnek bir lider olmak, modern çağın gereksinimlerine uygun olarak inisiyatif almak, daha baskın olmak, yönetim sürecine tüm öğretmenleri katmak, önderlik etmek, cesur olmak şeklinde olduğu tespit edilmiştir. İnsan kaynakları yönetiminin geliştirilmesine yönelik önerilerin; çalışanların desteklenmesi gerektiği, iletişim becerilerinin iyi düzeyde olması gerektiği, hizmet içi eğitimin gerektiği, huzurlu bir çalışma ortamının oluşturulması gerektiği, adaletli davranılması gerektiği, personelin görüşünün alınması gerektiği, kurum içi dayanışma iş birliğinin geliştirilmesi gerektiği, iyi örneklerin öne çıkarılması ve geliştirilmesi gerektiği, çalışanların isteklerinin yerine getirilmesi gerektiği, açık ve şeffaf bir yönetim olması gerektiği, personele eşit davranılması gerektiği, eğitimde öğrenci odaklı olunması gerektiği, yeni fikirlere açık olması gerektiği, yöneticilerin kendilerini öğretmenden farklı görmemesi gerektiği yönünde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

This is a descriptive research aimed at revealing the situation that exists in this research. The qualitative research method was used to collect the data to reach the purpose of the research. In accordance with the purpose of the study, cross-sectional screening was used to identify the expectations of teachers' from school management and problems. Criteria sampling was used for purposeful sampling methods in determining the participants. The criterion is to work as a teacher in a high school. The research is conducted in Suleymanpasa district of Tekirdag; a total of 28 teachers attended, 5 from Science High School, 6 from Social Sciences High School, 5 from Vocational and Technical Anatolian High School, 6 from Fine Arts High School and 6 from Anatolian High School. For this study, data were collected through a semi-structured interview form developed by the researcher. Expert opinions were received to determine the validity of the study. The interview form was rearranged after the opinions of the experts. To increase the validity and reliability of the study, the data were analyzed by three different investigators and then analyzed. In the analysis of the data, participants' opinions were coded one by one. As a result of the research, the following findings were reached: the problems related to the management of human resources in your school are that; information sharing and communication are inadequate, there are bureaucratic obstacles to break the traditional structure in the school, and the number of staff working at the school is low. Expectations from the school management regarding the management of human resources; it has been determined that an equal approach, participation of all employees in decisions, being fair, being more programmed, making announcements in a timely manner, ensuring the participation of all personnel in the works, having institutional autonomy, organizing social events in appropriate periods to improve communication, and equal opportunities in all aspects are necessary. It has been determined that the role of school administrators in human resources management at school is determined by laws and regulations, administrators are fair in human resources management, school administrators work in harmony, administrators act in accordance with the mission and vision of the institution, and administrators create corporate culture. It has also been determined that the role of school administrators in the development of human resources management is to be open to listening to and applying new ideas, to approach people fairly, to identify talents and skills and to determine what to do accordingly, to support and protect the teacher, to be more free and innovative, to be an exemplary leader with its vision and mission, to take initiative in accordance with the requirements of the modern age, to be more dominant, to involve all teachers in the management process, to lead and to be brave. It was concluded that employees should be supported, their communication skills should be at a good level, in-service training should be provided, a peaceful working environment should be established, fairness should be treated, the opinion of the staff should be taken, intra-corporate solidarity cooperation should be developed, good examples should be highlighted and developed, the wishes of the employees should be met, there should be an open and transparent management, the personnel should be treated equally, education should be student-oriented, it should be open to new ideas, the administrators should not see themselves as different from the teachers are the suggestions for the development of human resources management. 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics