TRİGONOMETRİK FONKSİYONLARIN GRAFİKLERİNİ YORUMLAMA KONUSUNUN GEOGEBRA İLE TASARLANMIŞ ETKİNLİKLERLE ÖĞRETİMİNİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISINA VE KALICILIĞA ETKİSİ

Author :  

Year-Number: 2022-Year: 15 - Number: 91
Yayımlanma Tarihi: 2022-09-29 14:05:23.0
Language : Türkçe
Konu : Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Number of pages: 17-38
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı “Trigonometrik Fonksiyonların Grafiklerini Yorumlama” konusunun dinamik yazılım Geogebra ile tasarlanmış etkinlikler ile öğretiminin 11.sınıf öğrencilerinin akademik başarılarına ve bilgilerinin kalıcılığına etkisini araştırmaktır.

Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden biri olan ön-test son-test kontrol gruplu “yarı deneysel desen” kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu farklı iki şubede öğrenim gören 42 onbirinci sınıf öğrencisi oluşturmuştur. Araştırmada deney ve kontrol grubu seçkisiz atama yoluyla belirlenmiştir. Uygulama sürecinde öğretim, deney grubunda Geogebra ile tasarlanmış etkinlikler ile yapılırken, kontrol grubunda MEB’in belirlediği programa uygun olarak yapılmıştır. Bu çalışmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen, trigonometrik fonksiyonların grafiklerini yorumlama konusunda başarı ve kalıcılığa yönelik “trigonometrik fonksiyonların grafiklerini yorumlama başarı testi (TFGYBT)” kullanılmıştır. Araştırmada TFGYBT, uygulama sürecinin öncesinde ön-test, sonrasında son-test  ve uygulama bitiminden 20 gün sonra kalıcılık testi olarak uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen veriler SPSS-20 programı ile bağımsız örneklemler t-testi kullanılarak analiz edilmiştir.

Bulgular incelendiğinde, deney ve kontrol grubu olarak seçilen araştırma gruplarının uygulama öncesinde akademik açıdan denk oldukları, uygulama sonrasında ise başarı ve kalıcılık açısından deney grubu lehine anlamlı farklılığın oluştuğu tespit edilmiştir.

Bu çalışmadan elde edilen bulgular ışığında dinamik yazılım Geogebra ile tasarlanmış etkinlikler ile yapılan öğretimin trigonometri konusunda öğrenci başarısını ve bilgilerin kalıcılığını arttırdığı söylenebilir. Bu doğrultuda matematik derslerinde Geogebra yazılımının kullanılmasının öğrenci başarısına ve bilgilerin kalıcılığına olumlu yönde etkisi olacağı sonucuna varılabilir.

 

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to investigate the effect of teaching the subject of “interpreting graps of trigonometric functions” with activities designed dynamic software Geogebra on the academic achievements and permanence of knowledge of 11th grade students.

In the study, one of the quantitative research methods, pre-test post-test control group with a semi-experimental design was used. The study group of the study consisted of 42 eleventh grade students studying in two different classes. In the research, the experimental and control groups weere determined by random assignment. In the application process, while teaching was done with activities designed with Geogebra in the experimental group, it was done in accordance with the program determined by the ministry of Education in the control group. In this study, the achievement test of interpreting the graphs of trigonometric functions (TFGYBT) was used as a data collection tool for the purpose of interpreting the graphs of trigonometric functions developed by the researcher. In the study, TFGYBT was applied as a pre-test before the application process, then as a post-test and a permanent test 20 days after the and of the application. The data obtained in the research were analyzed by using independent samples t-test with SPSS-20 program.

When the findings were examined, it was found that the research groups selected as the research groups selected as the experimental and control groups were academically equivalent before the application and after the application, a significant difference occurred in favor of the experimental group interms of success and permanence.

In the light of the findings acquired through this study, it can be said that teaching with the activities designed with the dynamic software  Geogebra enhances the success of students and knowledge permanence of them at trigonomtry. Accordingly, it can be concluded that application of Geogebra software has positive effects on the success of pupils and knowledge permanence in math classes.  

 

Keywords


 • Acar, M. (2017). 7.Sınıfta Bazı Konuların Dinamik Matematik Yazılımı İle Öğretiminin Akademik Başarıya ve Kalıcılığa Etkisi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), (Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Akıncı), Zonguldak: Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

 • Akkoç, H. ve Akbaş-Gül, N. (2010). Radyan Kavramına İlişkin Öğrenci Güçlüklerinin Giderilmesine Yönelik Tasarlanan Bir Öğretim Yaklaşımının İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 43(1), 97-129.

 • Alakoç, Z. (2003). Matematik Ögretiminde Teknolojik Modern Ögretim Yaklaşımları. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2(1), 43-49.

 • Alkan, V. (2010). Matematikten Nefret Ediyorum!, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(28), 189-199.

 • Altın, S. (2012). Bilgisayar Destekli Dönüşüm Geometrisi Öğretiminin 8.Sınıf Öğrencilerinin Başarısına ve Matematik Dersine Yönelik Tutumuna Etkisi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), (Danışman: Doç. Dr. Kürşat Yenilmez), Eskişehir: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

 • Altun, M. (2010). İlköğretim İkinci Kademede (6, 7 ve 8. Sınıflarda) Matematik Öğretimi. İstanbul: Alfa Yayınları.

 • Arbain, N. ve Shukor, N. A. (2015). The Effects of Geogebra on Students Achievement. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 0(172), 208-214.

 • Ateş, S. (2001). The Effect of Computer Applications on Line-Graphings Skills of Tenth Grade Students Having Different Cognitive Developmental Levels. (Unpublished Doctoral Dissertation) Lexington: The Graduate School of Kentucky

 • Baki, A. (2001). Bilişim Teknolojisi Işığı Altında Matematik Eğitiminin Değerlendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi, 0(149), 26-31.

 • Balcı, A., (2001). Sosyal Bilimlerde Araştırma, Ankara: Pegem A Yayıncılık.

 • Balcı Şeker, H. ve Erdoğan, A. (2017). Geogebra Yazılımı İle Geometri Öğretiminin Geometri Ders Başarısına ve Geometri Öz-Yeterliğine Etkisi. OPUS – Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 7(12), 82-97.

 • Bhagat, K. K. ve Chang, C. Y. (2015). Incorporating Geogebra Into Geometry Learning-A Lesson From India. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 11(1), 77-86.

 • Birgin, O.; Özkaya, Y. ve Duru, A. (2014). II. Dereceden Fonksiyonların Grafiklerinin Öğretiminde Geogebra Kullanımına İlişkin Öğrenci Görüşleri, XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Çukurova Üniversitesi, Adana.

 • Birgin, O., Kutluca, T. ve Çatlıoğlu, H. (2008). Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Kullanım Durumları İle Bilgisayara Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. I. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 16-18 Mayıs 2007, 1205-1219. Çanakkale Onsekizmart Üniversitesi, Çanakkale

 • Burke, M. ve Kennedy, P. (2011). Geogebra: From Simulation to Formalization in Teacher Preparation and Inservice Programs. In Model-Centered Learning (p. 57-72). Brill Sense.

 • Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

 • Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı: İstatistik, Araştırma Deseni, SPSS Uygulamaları ve Yorum, (14. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

 • Büyüköztürk, Ş.; Çakmak, E. K.; Akgün, Ö. E.; Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Yayınları.

 • Canevi, K. (2019). Geogebra Destekli Öğretimin 10. Sınıf Matematik Dersine Ait Bazı Konularda Öğrencilerin Başarı ve Tutumlarına Etkisi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), (Danışman: Doç. Dr. Kamil Ari), Karaman: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.

 • Çepni, S. (2001). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş. Trabzon: Erol Ofset.

 • Çetin, O. (2018). Ortaokul 7.Sınıf Öğrencilerinin Dinamik Geometri Yazılımı Geogebra İle Dönüşüm Geometrisi Öğrenim Süreçlerinin İncelenmesi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), (Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Meriç Özgeldi), Mersin: Mersin Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

 • Çolakoğlu, S. (2018). Çember Konusunun Geogebra Yazılımıyla Öğretiminin 7.Sınıf Öğrencilerinin Yaratıcı Düşünme Becerilerine Etkisi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), (Danışman: Yrd. Doç. Betül Küçük Demir), Bayburt: Bayburt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 • Delaviz, M. ve Leong, K. E. (2013). Exploring Students’ Conceptual Understanding Of Parallelograms Based On Geogebra, 11-14 November 2013, Fifth International Conference on Science and Mathematics Education, Penang, Malaysia.

 • Dikovic, L. (2009). Applications Geogebra Into Teaching Some Topics of Mathematics at the College Level. Computer Science and Information Systems, 6(2), 191-203.

 • Doğan, A. (2001). Genel Liselerde Okutulan Trigonometri Konularının Öğretiminde Öğrencilerin Yanılgıları, Yanlışları ve Trigonometri Konularına Karşı Öğrenci Tutumları Üzerine Araştırma, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), (Danışman: Prof. Dr. Hasan Şenay), Konya: Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.

 • Egelioğlu, H. C. (2008). Dönüşüm Geometrisi ve Dörtgensel Bölgelerin Alanlarının Alt Öğrenme Alanının Öğretilmesinde Bilgisayar Destekli Öğretimin Başarıya ve Epistemolojik İnanca Etkisi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ahmet Şükrü Özdemir, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Tektaş), İstanbul: Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

 • Ekiz, D. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Ani Yayıncılık.

 • Filiz, M. (2009). Geogebra ve Cabri Geometri II Dinamik Geometri Yazılımlarının Web Destekli Ortamlarda Kullanılmasının Öğrenci Başarısına Etkisi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Selahattin Arslan), Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen

 • Furner, J. M. ve Marinac, C. A. (2007). Geometry Sketching Software for Elementary Children: Easy as 1, 2, 3. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 3(1), 83-91.

 • Genç, G. (2010). Dinamik Geometri Yazılımı İle 5. Sınıf Çokgenler ve Dörtgenler Konularının Kavratılması, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Cumali Öksüz), Aydın: Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 • Genç, G. ve Öksüz, C. (2016). Dinamik Matematik Yazılımı İle 5.Sınıf Çokgenler ve Dörtgenler Konularının Öğretilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(3), 1551-1556.

 • Güntekin, H. ve Akgün, L. (2011). Trigonometrik Kavramlarla İlgili Öğrencilerin Sahip Oldukları Hatalar ve Öğrenme Güçlükleri. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(40), 98-113.

 • Hohenwarter, M. ve Jones, K. (2007). BSRLM Geometry Working Group: Ways of Linking Geometry and Algebra, the Case of Geogebra. Proceedings of British Society for Research into Learning Mathematics, 27(3), 126-131.

 • Hohenwarter, M., Preiner, J. ve Yi, T. (2007). Incorporating Geogebra Into Teaching Mathematics at the College Level. In Proceedings of the International Conference for Technology in Collegiate Mathematics 2007. Boston: ICTCM.

 • Hutkemri, E. Z. ve Zakaria, E. (2014). Impact of Using Geogebra On Students’ Conceptual And Procedural Knowledge Of Limit Function. Mediterranean Journal of Social Sciences, 5(23), 873-881.

 • Hutkemri, Z., Zamri, S. N. A. S. ve Zakaria, E. (2017). Conceptual and Procedural Knowledge: An Effectiveness Study On Geogebra Software, Advanced Science Letters, 23(3), 2079-2082.

 • İçel, R. (2011). Bilgisayar Destekli Öğretimin Matematik Başarısına Etkisi: Geogebra Örneği, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Mustafa Doğan), Konya: Selçuk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

 • Kabaca, T.; Çontay, E. G. ve İymen, E. (2011). Dinamik Matematik Yazılımı ile Geometrik Temsilden Cebirsel Temsile: Parabol Kavramı. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(30), 101- 110.

 • Kan, O. (2014). Geogebra Destekli Öğretimin Lineer Cebir Dersine Ait Bazı Konularda Akademik Başarı Üzerine Etkisi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), (Danışman: Doç. Dr. Süleyman Solak), Konya: Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

 • Karaarslan, E.; Boz, B. ve Yıldırım, K. (2013, Aralık). Matematik ve Geometri Eğitiminde Teknoloji Tabanlı Yaklaşımlar. XVIII. Türkiye'de İnternet Konferansı’nda sunulan bildiri, İstanbul. http://acikerisim.mu.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12809/10187/Boz.pdf?sequence=3&is Allowed=y adresinden 01.05.2022 tarihinde erişildi.

 • Keser, S. (2017). Matematik Öğretmen Adaylarının Trigonometri Kavramına İlişkin Bilişsel Yapılarının İncelenmesi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), (Danışman: Doç. Dr. Ahmet Erdoğan),

 • Mercan, M. (2012). İlköğretim 7. Sınıf Matematik Dersine Ait Dönüşüm Geometrisi Alt Öğrenme Alanının Öğretiminde Dinamik Geometri Yazılımı Geogebra’nın Kullanımının Öğrenci Başarısı ve Kalıcılık Üzerindeki Etkisi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Mine Aktaş), Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2013). Ortaöğretim Matematik Dersi Öğretim Programı (9, 10, 11 ve 12. Sınıflar). Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.

 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2018). Ortaöğretim Matematik Dersi Öğretim Programı (9, 10, 11 Ve 12. Sınıflar).

 • Moyer, P. S. (2001). Are We Having Fun Yet? How Teachers Use Manipulatives to Teach. Mathematics. Educational Studies in Mathematics, 47(2), 175-197.

 • Reis, Z. A. (2010). Computer Upported With GeoGebra. Procedia Social and Behavioral Sciences 9, 1449- 1455.

 • Selçik, N. ve Bilgici, G. (2011). Geogebra Yazılımının Öğrenci Başarısına Etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(3), 913-924.

 • Steckroth, J. J. (2007). Technology-Enhanced Mathematics Instruction: Effects of Visualization on Student Understanding of Trigonometry, (Unpublished PhD Thesis), USA: University of Virginia, Virginia.

 • Şahin, Z. (2015). Dinamik Geometri Ortamında Öğrencilerin Trigonometri Öğrenmelerinin Bilişsel Analizi: Bir Öğretim Deneyi, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), (Danışman: Doç. Dr. Ayhan Kürşat Erbaş), Ankara: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.

 • Şimşek, H. ve Yıldırım, A. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

 • Tarhan, V. (2007). Lise II. Sınıfta Oluşturmacı Yaklaşımla Sunulan Trigonometri Öğretiminin Öğrencilerin Tutum Ve Başarılarına Etkisi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), (Danışman: Prof. Dr. Şuur Nizamoğlu), İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

 • Taş, M. (2010). Dinamik Matematik Yazılımı Geogebra İle Eğrisel İntegrallerin Görselleştirilmesi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), (Danışman: Doç. Dr. Sevinç Gülseçen), İstanbul: İstanbul

 • Taş, S. (2016). Geometrik Cisimler Konusunun Öğretiminde Geogebra Kullanımının Akademik Başarıya Etkisi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), (Danışman: Doç. Dr. Muharrem Aktümen), Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

 • Thambi, N. ve Eu, L. K. (2013). Effect of Students’ Achievement In Fractions Using Geogebra. SAINSAB, 0(16), 77-106.

 • Tooke, D. J. (2001). Using Information Technology in Mathematics Education. (Ed: D. J. Tooke ve N. Enderson). Mathematics, the Computer, and the Impact on Mathematics Education, The Haworth Press, Inc.

 • Topuz, F. (2017). Çember Ve Daire Konusunun Öğretiminde Dinamik Geometri Yazılımı Geogebra Kullanımının Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Başarılarına, Geometriye Yönelik Tutumlarına Ve Öğrenmedeki Kalıcılık Düzeylerine Etkisi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), (Danışman: Doç. Dr. Osman Birgin), Uşak: Uşak Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.

 • Tuna, A. (2011). Trigonometri Öğretiminde 5E Öğrenme Döngüsü Modelinin Öğrencilerin Matematiksel Düşünme ve Akademik Başarılarına Etkisi (Yayımlanmamış Doktora Tezi), (Danışman: Prof. Dr. Ahmet Kaçar), Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

 • Tuzer Ünsal, G. (2018). Matematik Dersinde Geogebra Programı Kullanımının 10. Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarılarına, Matematik Kaygısına Ve Öğretim Teknolojilerine Yönelik Tutumlarına Etkilerinin İncelenmesi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Cenk Akay ), Mersin: Mersin Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

 • Umay, A. ve Kaf, Y. (2005). Matematikte Kusurlu Akıl Yürütme Üzerine Bir Çalışma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(28), 188-195.

 • Uysal, Y. (2013). İlköğretim 6.Sınıf Matematik Derslerinde Geometrik Cisimler Konusunun Sinamik Matematik Yazılımı İle Öğretiminin Öğrenci Başarısına Ve Matematik Dersine Yönelik Tutumlaraına Olan Etkisinin Belirlenmesi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), (Danışman: Doç. Dr. Mehmet Bulut), Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

 • Uzun, K. (2018). Doğrusal Denklemler Ve Eğim Konusunun Dinamik Geometri Yazılımı Geogebra İle Öğretiminin 8.Sınıf Öğrencilerinin Kavramsal Anlamalarına ve Kalıcılığa Etkisi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), (Danışman: Prof. Dr. Osman Birgin), Uşak: Uşak

 • Weber, K. (2005). Students’ Understanding of Trigonometric Functions. Mathematics Education Research Journal, 17(3), 91-112.

 • Wescoatt, B. (2013). Verifying Trigonometric Identities: Proof and Students’ Perceptions of Equality. http://pzacad.pitzer.edu/~dbachman/RUME_XVI_Linked_Schedule/rume16_submission_63.pdf adresinden 20.05.2022 tarihinde erişildi.

 • Yahşi Sarı, H. (2012). İlköğretim 7.Sınıf Matematik Dersi Dönüşüm Geometrisi Alt Öğrenme Alanının Öğretiminde Dinamik Geometri Yazılımlarından Sketcpad İle Geogebra’nın Kullanımlarının Öğrencilerin Başarısına ve Öğrenmelerin Kalıcılığına Etkilerinin Karşılaştırılması, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Fevzi Sönmez), Ankara: Gazi

 • Yıldır Oğuz, P. (2019). On İkinci Sınıf Öğrencilerinin Radyan Kavramı Hakkında Sahip Oldukları Kavram İmajlarının İncelenmesi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), (Danışman: Doç. Dr. Hatice Akkoç ), İstanbul: Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

 • Zelal Yazıcı, E. (2014). Trigonometrik İfadelerin Sadeleştirilmesi Sürecinin İncelenmesi: Tanıma Ve Hatırlama, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), (Danışman: Doç. Dr. Ali Delice), İstanbul: Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

                                                                                                    
 • Article Statistics