NEFESLİ ÇALGILAR ALANINDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2022-Year: 15 - Number: 91
Yayımlanma Tarihi: 2022-09-17 17:45:36.0
Language : Türkçe
Konu : Müzik
Number of pages: 117-134
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalgı eğitimi kapsamında eğitimi verilen çalgılar; nefesli, vurmalı, tuşlu, telli ve yaylı olmak üzere beş başlıkta gruplanmaktadır. Söz konusu gruplamada nefesli çalgıların insan hayatının vazgeçilmezi nefesle çalınması, havanın müzik aleti içerisinde sirküle edilmesi ve sirkülasyonun titreşimler ile sese dönüşmesi bakımından diğer çalgı türlerinden farklılaştığı söylenebilir. Bu nedenler ile araştırmada nefesli çalgılar alanında lisansüstü eğitim yapacak bireylerin hem söz konusu çalgılara ilişkin teknik ve müzikal donanımlarının gelişmesine ve yetkinleşmesine katkı sağlamak hem de söz konusu çalgıların literatürdeki yeri, önemi, gelişimi, değişimi ve ilerlemesine ışık tutup, katkı sağlanmak amacıyla ülkemizde nefesli çalgılar alanında yapılan lisansüstü tezler incelenmiştir. Böylelikle araştırmanın amacı,  nefesli çalgılar alanında yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi olarak belirlenmiştir. Bu amaç doğrultusunda söz konusu tezlerin; sayısal dağılımı, düzeyleri, yapılış yılı, yapıldığı üniversite, yapıldığı enstitü, yürütücü danışman unvanı, konu alanı ve kullandıkları yöntemleri değerlendirilmiştir. Araştırmanın evrenini Türkiye’de yapılmış olan nefesli çalgılar alanındaki lisansüstü tezler, örneklemini ise tuba, trompet ve trombon çalgıları alanında yapılmış olan toplam 43 lisansüstü tez (yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik) oluşturmaktadır. Araştırma betimsel nitelikte nitel bir araştırmadır. İlgili veriler doküman analizi yapılarak toplanmıştır. Araştırma bulguları doğrultusunda nefesli çalgılar alanındaki lisansüstü tezlerin; çoğunlukla trompet çalgısı alanında olduğu, araştırmaların daha çok yüksek lisans düzeyinde yapıldığı, en fazla lisansüstü araştırmanın 2019 yılında olduğu, en çok araştırmanın Trakya Üniversitesinde yapıldığı, araştırmaların çoğunlukla Sosyal Bilimler Enstitüsünde yapıldığı, araştırmaların danışmanlığını yürüten öğretim elemanlarının unvanın çoğunlukla Doçent Doktor olduğu, araştırma konu alanının daha çok eser icra teknikleri üzerine olduğu ve araştırmalarda çoğunlukla betimsel araştırma yönteminin kullanıldığı sonuçlarına ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

Instruments trained within the scope of instrument training; It is grouped under five titles as woodwind, percussion, keyed, stringed and stringed. In the said grouping, it can be said that wind instruments differ from other types of instruments in that they are played with the breath, which is indispensable for human life, that the air is circulated in the musical instrument and that the circulation turns into sound with vibrations. For these reasons in the research, postgraduate theses in the field of wind instruments in our country in order to contribute to the development and competence of the individuals who will graduate in the field of wind instruments, both to contribute to the development and competence of the technical and musical equipment related to the instruments in question, and to shed light on the place, importance, development, change and progress of the said instruments in the literature examined. Thus the aim of the research is to examine the postgraduate theses in the field of woodwind instruments. For this purpose, these theses; its numerical distribution, the level it was made, the year it was made, the university it was made, the institute it was made, the title of the executive consultant, the subject area and the methods and types they used were evaluated. The universe of the research consists of postgraduate theses in the field of wind instruments made in Turkey, and the sample consists of 43 postgraduate theses (master's, doctorate and proficiency in art) made in the field of tuba, trumpet and trombone instruments. The research is a descriptive qualitative research. Relevant data were collected through document analysis. In line with the research findings, postgraduate theses in the field of wind instruments; It is mostly in the field of trumpet instrument, the researches are mostly done at the master's level, the most postgraduate studies were conducted in 2019, the most research was done at Trakya University, the research was mostly done at the Social Sciences Institute, the title of the supervisor of the researches is mostly Assoc. It has been concluded that the subject area is mostly on performance techniques and the descriptive research method is mostly used.

Keywords


 • Aras, T. (2010). 2006 İlköğretim Müzik Dersi 6. Sınıf Öğretim Programı İçerisinde Yer Alan Müziksel Algı ve Bilgilenme ile Müziksel Yaratıcılık Öğrenme Alanları Arasındaki İlişkisel Durumun Değerlendirilmesi, (Yüksek Lisans Tezi), (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Gökalp Parasız) Erzurum: Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

 • Baines, A. (1959). Woodwind Instruments and Their History. Journal of the American Musicological Society, 12(2-3), 254-259.

 • Guion, D. (1988). The Trombone: “Its History and Music, 1697-1811.” New York: Gordon and Breach.

 • İnce, M. L. ve Korkusuz, F. (2006). Lisansüstü Eğitim Hedeflerini Geliştirmede Öğrenci Öğretim Üyesi Etkileşimi: Bir Disiplinin Farklı Üniversitelerde ve Farklı Disiplinlerin Bir Üniversitedeki Durumu. TÜBİTAK Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Grubu, Proje No: 104K093.

 • Oğuzkan, F. (1993). Eğitim Terimleri Sözlüğü. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

 • Özal Göncü, İ. (2016). 4-6 Yaş Anaokulu Çocuklarına Uygulanan Müzik Eğitiminin Ses ve İşitsel Algı Gelişimlerine Etkileri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(İpekyolu), 2382-2392.

 • Özer, F. A. (2008). Trombon Çalışma Teknikleri, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), (Danışman: Altuğ Öztunç), İstanbul: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 • Sevinç, B. (2001). Türkiye'de Lisansüstü Eğitim Uygulamaları, Sorunlar ve Uygulamalar. DEÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(1), 125-137.

 • Üstün, H. (2020). Türkiye’de Üflemeli Çalgılar Alanında Yazılmış Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi. Balkan Müzik ve Sanat Dergisi, 2(1), 26-41.

 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

 • https://tr.wikipedia.org/wiki/Trompet adresinden 20.06.2022 tarihinde erişildi.

 • https://tr.wikipedia.org/wiki/Tuba adresinden 20.06.2022 tarihinde erişildi.

                                                                                                    
 • Article Statistics