GÜZEL SANATLAR LISELERI MÜZIK BÖLÜMLERI ÜZERINE YAPILAN LISANSÜSTÜ TEZLER

Author:

Year-Number: 2022-Year: 15 - Number: 91
Yayımlanma Tarihi: 2022-10-12 23:50:03.0
Language : Türkçe
Konu : Müzik
Number of pages: 245-258
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Güzel sanatlar liseleri ülkemizin sanat eğitiminin gelişimi noktasında önemli bir yere sahip olan örgün eğitim kurumlarından biridir. Sanat eğitiminin bir dalı olan müzik eğitimi, güzel sanatlar liselerinin içerisinde belirlenmiş yönetmeliklerle yürütülen müzik bölümlerinde sistemli bir şekilde yürütülmektedir. Bu bölümlerde çalışan müzik alan uzamanı öğretmenler gözetiminde gelişimlerini devam ettiren öğrenciler geleceğin müzik eğitimcileri ve müzik alanın önemli birer bireyleri olacaklardır. Güzel sanatlar liseleri müzik bölümlerindeki fiziki durum, ekipman yeterlilikleri, eğitim öğretim faaliyetlerinin niteliği, öğrencilerin ve öğretmenlerin çeşitli konularda görüşleri  gibi pek çok başlık araştırmacıların ilgi odağı olmuştur. Bu amaçla araştırmacılar tarafından güzel sanatlar liseleri müzik bölümleri üzerine  birçok bilimsel çalışma yapılmıştır. Bu çalışmanın amacı güzel sanatlar liseleri müzik bölümü üzerine yapılan lisansüstü çalışmaların çeşitli açılardan değerlendirmesini yapmak ve bu doğrultulda alana yönelik öneriler sunmaktır. Bu çalışmada elde edilen çeşitli tespitlerin güzel sanatlar liseleri müzik bölümleri üzerine yapılacak yeni araştırmalara yön vermesi, ilgili araştırmacıların bu alanda hangi konulara ağırlık verildiğini veya hangi alanlarda eksikler olduğunu tespit etmesi adına önemli olduğu düşünülmektedir. Araştırma tarama modeli ile verilerine ulaşılan ve elde edilen veriler ile doküman incelemesi yapılan betimsel bir çalışmadır. Çalışma sonucunda; YÖK tez arşivinden elde edilen güzel sanatlar liseleri müzik bölümü üzerine tamamlanmış lisansüstü çalışmaların ençok (%93,4) yüksek lisans düzeyinde tamamlandığı, en fazla lisansüstü çalışmanın 2019 yılında (%17,7) tamamlandığı, en çok (%21,5) Gazi Üniversitesinde lisansüstü çalışmanın yapıldığı, en fazla (%68,0) Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim dalında çalışmaların bitirildiği, lisansüstü çalışmaların büyük çoğunluğunun (%45,3) durum tespiti ve değerlendirme başlığı altında çalışıldığı sonuçlarına ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

Fine arts high schools are one of the formal educational institutions that have an important place in the development of art education in our country. Music education, which is a branch of art education, is carried out systematically in the music departments carried out with the regulations determined in the fine arts high schools. Students who continue their development under the supervision of music specialist teachers working in these departments will become future music educators and important individuals in the field of music. Many topics such as the physical condition in the music departments of fine arts high schools, equipment competencies, the nature of educational activities, the opinions of students and teachers on various issues have been the focus of attention of researchers. For this purpose, many scientific studies have been conducted by researchers on the music departments of fine arts high schools. The aim of this study is to evaluate the postgraduate studies conducted on the music department of fine arts high schools from various perspectives and to offer suggestions for the field in this direction. It is believed that the various findings obtained in this study are important for directing new research on the music departments of fine arts high schools, for the relevant researchers to determine which topics are given weight in this field or which areas are missing. It is a descriptive study in which the data are accessed with the research screening model and the obtained data and document analysis are performed. As a result of the study; NO thesis archive obtained from Fine Arts High School music department on most of postgraduate studies completed (%93,4) a maximum of completed graduate study at the graduate level in 2019 (%17,7) completes most (%21,5) Gazi University graduate study is carried out at the maximum (%68,0) Fine Arts Education Department of the work has been completed, the majority of graduate studies (%45,3) were studied under the heading of due diligence and evaluation of the results that have been achieved.

Keywords