GÜZEL SANATLAR LISELERI MÜZIK BÖLÜMLERI ÜZERINE YAPILAN LISANSÜSTÜ TEZLER

Author :  

Year-Number: 2022-Year: 15 - Number: 91
Yayımlanma Tarihi: 2022-10-12 23:50:03.0
Language : Türkçe
Konu : Müzik
Number of pages: 245-258
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Güzel sanatlar liseleri ülkemizin sanat eğitiminin gelişimi noktasında önemli bir yere sahip olan örgün eğitim kurumlarından biridir. Sanat eğitiminin bir dalı olan müzik eğitimi, güzel sanatlar liselerinin içerisinde belirlenmiş yönetmeliklerle yürütülen müzik bölümlerinde sistemli bir şekilde yürütülmektedir. Bu bölümlerde çalışan müzik alan uzamanı öğretmenler gözetiminde gelişimlerini devam ettiren öğrenciler geleceğin müzik eğitimcileri ve müzik alanın önemli birer bireyleri olacaklardır. Güzel sanatlar liseleri müzik bölümlerindeki fiziki durum, ekipman yeterlilikleri, eğitim öğretim faaliyetlerinin niteliği, öğrencilerin ve öğretmenlerin çeşitli konularda görüşleri  gibi pek çok başlık araştırmacıların ilgi odağı olmuştur. Bu amaçla araştırmacılar tarafından güzel sanatlar liseleri müzik bölümleri üzerine  birçok bilimsel çalışma yapılmıştır. Bu çalışmanın amacı güzel sanatlar liseleri müzik bölümü üzerine yapılan lisansüstü çalışmaların çeşitli açılardan değerlendirmesini yapmak ve bu doğrultulda alana yönelik öneriler sunmaktır. Bu çalışmada elde edilen çeşitli tespitlerin güzel sanatlar liseleri müzik bölümleri üzerine yapılacak yeni araştırmalara yön vermesi, ilgili araştırmacıların bu alanda hangi konulara ağırlık verildiğini veya hangi alanlarda eksikler olduğunu tespit etmesi adına önemli olduğu düşünülmektedir. Araştırma tarama modeli ile verilerine ulaşılan ve elde edilen veriler ile doküman incelemesi yapılan betimsel bir çalışmadır. Çalışma sonucunda; YÖK tez arşivinden elde edilen güzel sanatlar liseleri müzik bölümü üzerine tamamlanmış lisansüstü çalışmaların ençok (%93,4) yüksek lisans düzeyinde tamamlandığı, en fazla lisansüstü çalışmanın 2019 yılında (%17,7) tamamlandığı, en çok (%21,5) Gazi Üniversitesinde lisansüstü çalışmanın yapıldığı, en fazla (%68,0) Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim dalında çalışmaların bitirildiği, lisansüstü çalışmaların büyük çoğunluğunun (%45,3) durum tespiti ve değerlendirme başlığı altında çalışıldığı sonuçlarına ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

Fine arts high schools are one of the formal educational institutions that have an important place in the development of art education in our country. Music education, which is a branch of art education, is carried out systematically in the music departments carried out with the regulations determined in the fine arts high schools. Students who continue their development under the supervision of music specialist teachers working in these departments will become future music educators and important individuals in the field of music. Many topics such as the physical condition in the music departments of fine arts high schools, equipment competencies, the nature of educational activities, the opinions of students and teachers on various issues have been the focus of attention of researchers. For this purpose, many scientific studies have been conducted by researchers on the music departments of fine arts high schools. The aim of this study is to evaluate the postgraduate studies conducted on the music department of fine arts high schools from various perspectives and to offer suggestions for the field in this direction. It is believed that the various findings obtained in this study are important for directing new research on the music departments of fine arts high schools, for the relevant researchers to determine which topics are given weight in this field or which areas are missing. It is a descriptive study in which the data are accessed with the research screening model and the obtained data and document analysis are performed. As a result of the study; NO thesis archive obtained from Fine Arts High School music department on most of postgraduate studies completed (%93,4) a maximum of completed graduate study at the graduate level in 2019 (%17,7) completes most (%21,5) Gazi University graduate study is carried out at the maximum (%68,0) Fine Arts Education Department of the work has been completed, the majority of graduate studies (%45,3) were studied under the heading of due diligence and evaluation of the results that have been achieved.

Keywords


 • Akçay, Ş. Ö. ve Erden, E. (2020). Türkiye’de Müzik Beğenisi Üzerine Yapılmış Olan Akademik Çalışmaların Bibliyografik Yöntemle İncelenmesi. Sanat Dergisi, 0(36), 117–134.

 • Apaydınlı, K. (2014). Türkiye’de Koro Alanında Yazılmış Lisasüstü Tezlere Bir Bakış. Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 4(8), 61–66.

 • Arıca, E. (2017). Türkiye’ de Keman Pedagojisi Alanında Hazırlanan Lisansüstü Tezler Üzerine Bir İnceleme. Hacettepe University Journal of Education, 32(2), 327–342.

 • Belge, O. (2021). Türkiye’de Armoni Üzerine Yazılmış Lisansüstü Tezlerin Analizi. Jass Studies-The Journal of Academic Social Science Studies, 14(87), 209–219.

 • Burcu, A. ve Rıza, A. (2020). Examination of Postgraduate Theses On String Instruments in Turkey. Educational Research and Reviews, 15(9), 581–586.

 • Çakır İlhan, A. ve Karabulut, Y. (2018). Anadolu Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri Müzik Bölümlerindeki Program Değişiklikleri. Ankara Universitesi Egitim Bilimleri Fakultesi Dergisi, 51(3), 101–125.

 • Çelik Nayır, Y. (2018). Güzel Sanatlar Liselerinde Piyano Eg itiminin Teknik ve Pedagojik Ac ıdan İncelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), (Danışman: Doç. Ezgi Bayram), İstanbul: Haliç Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 • Demirbatır, R. E. (2001). Yaylı Çalgılar Yüksek Lisans, Doktora ve Sanatta Yeterlik Tez Bibliyografyası. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, XIV(1), 143–150.

 • Ertekin, M. N. (2013). Türkiye’de Klasik Gitar Alanı İle İlgili Yayımlanan Makalelerin İçerik Analizi ve Sınıflandırılması. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 6(3), 352–360.

 • Geboloğlu, B. (2020). Türkiye’de Klasik Türk Müziği Bestecileri İle İlgili Yapılmış Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi. İdil Sanat ve Dil Dergisi, 9(65), 19–30.

 • Güler, T. ve Bulut, F. (2015). Güzel Sanatlar Lisesi Piyano Ders Kitaplarında Türk Piyano Eserlerine Yer Verilme Durumu. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(3), 237–245.

 • Gürler, D. A. (2020). Grup Piyano Eğitimi Alanındaki Lisansüstü Tezlere Yönelik Bir İnceleme. Ekev Akademi Dergisi, 83(24), 165–184.

 • Kaptanoğlu, E. ve Çanakçı, P. (2015). Türkiye’de Vokal Müzikte Piyano Eşlik Alanında Yapılmış Yüksek Lisans, Doktora ve Sanatta Yeterlilik Tezleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 14(55), 198–206.

 • Karasar, N. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemi, (19. Baskı). Ankara: Nobel Basımevi.

 • Karkın, A. M. (2011). Müzik Bilimleri Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi. İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, 1(2), 143–149.

 • Kösreli, S. (2020). Türkiye’de Ses Eğitimi Alanında Yazılmış Lisansüstü Tezlere Yönelik Bir İnceleme. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 9(5), 3651–3668.

 • Mercin, L. ve Alakuş, A. O. (2007). Birey ve Toplum İçin Sanat Eğitiminin Gerekliliği. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(9), 14–20.

 • Önal, H. (2018). Bağlama Konulu Tezlerin Bibliyometrik Analizi (1995-2017). Social Sciences Studies Journal, 4(19), 2111–2120.

 • Öneykan, B. ve Tebiş, C. (2018). Güzel Sanatlar Liseleri ve Müzik Öğretmeni Yetiştiren Kurumlarda Yaylı Çalgı Eğitimi Alan Öğrencilerin Günlük Egzersiz Alışkanlıkları (Balıkesir Örneği). Online Journal of Music Sciences, 3(1), 125–148.

 • Onur, G.; Önder, M. ve Kaleli, S. Y. (2021). Müzik Eğitiminde Bireysel Çalgılara Yönelik Yapılmış Olan Lisansüstü Çalışmaların Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi: Bir İçerik Analizi Çalışması. International Journal of Eurasia Social Sciences (IJOESS), 12(45), 809–826.

 • Orhan, Ş. Y. (2012). Türkiye’ de Viyolonsel Alanında Yapılmış Yüksek Lisans, Doktora ve Sanatta Yeterlilik Tezleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 20(2), 701–716.

 • Özay, S. (2020). Türkiye’de Viyola Alanında Yazılmış Lisansüstü Tezler. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 16(Eğitim ve Toplum Özel Sayısı), 6344–6361.

 • Özer, Z. ve Eğilmez, H. O. (2021). Türkiye ’de Piyano Eğitimi Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin Eğilimlerinin Belirlenmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40(1), 291–316.

 • Öztutgan, Z. (2016). Türkiye’de Gitar Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin Analizi ve Değerlendirilmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 684–708.

 • Qader, H. M. ve Birel, S. (2017). Türkiye de Kontrbas Konusunda Yazılmış Lisansüstü Tezler Üzerine Durum Tespiti. Yuzunci Yil Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi, 14(1), 1416–1438.

 • Şahin, P. ve Yadigaroğlu, Z. (2018). Güzel Sanatlar Liselerinde Piyano Öğretimi Sürecinin Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi. Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi, 3(2), 187–195.

 • Sonsel, Ö. B. (2018). Türkiye’de Viyola Alanında Yazılmış Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 0(47), 340–359.

 • Soycan, M. (2021). Türkiye’de 2010 - 2020 Yılları Arasında Yapılan Flüt Konulu Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi: İçerik Analizi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41(3), 2153–2187.

 • Tebiş, C. ve Okay, H. H. (2013). Türkiye’de Müzik Sanatı ve Eğitiminde Keman ve Viyola Konulu Lisansüstü Tezlerin Konu ve Yöntem Olarak İncelenmesi. International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education, 2(2), 11–20.

 • Toptaş, B. (2013). Türkiye’de Piyano Üzerine Yapılmış Lisansüstü Çalışmalar. The Journal of Academic Social Science Studies, 6(3), 715–728.

 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Teknikleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

 • İnternet 1: Millî Eğitim İstatistikleri Örgün Eğitim 2020/2021, Yayınlanma Tarihi: 10 Eylül 2021, Sayfa Sayısı: 284. https://sgb.meb.gov.tr/www/icerik_goruntule.php?KNO=424 adresinden 07.07.2022 tarihinde erişildi.

 • İnternet 2: Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, Resmî Gazete Tarihi: 20.04.2016 Resmî Gazete Sayısı: 29690. https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=21510&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5 adresinden 08.07.2022 tarihinde erişildi. “COPE-Dergi Editörleri İçin Davranış Kuralları ve En İyi Uygulama İlkeleri” beyanları: Etik Kurul Belgesi: Bu çalışma için etik kurul onayı Çıkar Çatışması Beyanı: Bu makalenin araştırması, yazarlığı veya yayınlanmasıyla ilgili olarak yazarın potansiyel bir çıkar çatışması yoktur. Finansal Destek: Bu çalışmanın araştırma ve yazım aşamasında herhangi kişi/kurum veya kuruluşlar tarafından finansal destek alınmadığı bildirilmiştir. Katkı Oranı Beyanı: 1. yazar: %50 – 2. yazar: %50 Destek ve Teşekkür Beyanı: Sorumlu Yazar: Doç. Dr. Barış Toptaş Çifte Kör Hakem Değerlendirmesi: Dış-bağımsız Bu makale, Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır. The following statements are made in the framework of “COPE-Code of Conduct and Best Practices Guidelines for Journal Editors”: Ethics Committee Approval: Ethics committee approval is not required for this

                                                                                                    
 • Article Statistics