KAMU ÇALIŞANI ANTRENÖRLERİN SPORTİF PERFORMANSLARI İLE MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Author:

Year-Number: 2022-Year: 15 - Number: 93
Yayımlanma Tarihi: 2023-01-09 09:48:08.0
Language : Türkçe
Konu : İşletme
Number of pages: 207-220
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Tükenmişlik, işgörenlerin amacından kopması ve işlerini umursayamayacak olmaları, işten psikolojik olarak geri çekilmesi olarak tanımlanmaktadır. Tükenmişlik, doğrudan insanlara hizmet veren alanlarda görülmektedir. Tükenmişlik, hizmetin kalitesini olumsuz etkilemektedir. Kişiler arası iletişime dayalı mesleklerde sıklıkla görülen mesleki tükenmişlik, çalışanların ve örgütün performansını düşüren önemli faktörlerden biri olarak dikkati çekmektedir. Tükenmişlik kişinin psikolojik özellikleri üzerinde önemli olumsuz değişiklikler meydana getirebilmektedir. Tükenmişlik iş kaybı, aile içi ilişki sorunlar, psikosomatik hastalıklar, alkol-madde-sigara kullanımı, uykusuzluk ve depresyon gibi çok çeşitli olumsuz etkilere yol açabilmektedir. Bu nedenle erkenden fark edilip önlemler alınmasını sağlayabilmek için pek çok araştırmanın konusu olmaktadır.

Bu çalışmanın amacı; Kamu Çalışanı Antrenörlerin performans düzeylerini, mesleki tükenmişlik düzeylerini aralarındaki ilişkiyi incelemektir. Bu araştırmanın; Kamu Çalışanı Antrenörlerin performanslarını etkileyen faktörlerin anlaşılmasına katkı sağlayacağı umulmaktadır. Araştırma ilişkisel tarama modelindedir. Kamu Çalışanı Antrenörlerin performanslarını etkileyen faktörler belirlenmiş ve bazı bağımsız değişkenlere göre farklılaşması incelenmiştir.

Araştırmanın evrenini 2021-2022 kış spor sezonunda kamu kurumlarında görev yapmakta olan antrenörlerdir. Araştırmanın örneklemi ise Tekirdağ ili olup tamamına ulaşılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Kişisel Bilgi Formu ve Maslach Mesleki Yılgınlık Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde aritmetik ortalama, standart sapma, yüzde ve frekans gibi betimsel istatistikler hesaplanmış, değişkenler arası ilişkiler analiz edilirken Pearson korelasyon katsayısı istatistik tekniği kullanılmıştır.  Araştırma sonuçlarından bazıları şöyledir. Kamu çalışanı antrenörlerin toplamda ve alt boyutlarda tükenmişlik düzeyleri düşüktür. Çalıştırdığı sporcu sayısı arttıkça antrenörün tükenmişliği azalmaktadır.

Keywords

Abstract

Burnout is defined as the detachment of employees from their purpose and their inability to care about their jobs, their psychological withdrawal from work. Burnout is seen in areas that directly serve people. Burnout negatively affects the quality of service. Occupational burnout, which is frequently seen in professions based on interpersonal communication, draws attention as one of the important factors that reduce the performance of employees and the organization. Burnout can cause significant negative changes on the psychological characteristics of the person. Burnout can lead to various negative effects such as job loss, family relationship problems, psychosomatic diseases, alcohol/substance/smoking use, insomnia and depression. For this reason, it is the subject of many researches in order to be able to be noticed early and take precautions.

The aim of this study is to examine the relationship between the performance levels of public employee trainers and their professional burnout levels. It is hoped that this research will contribute to the understanding of the factors affecting the performance of public employee trainers. The research is in relational survey model. The factors affecting the performance of public employee trainers were determined and their differentiation according to some independent variables was examined.

The population of the research is the trainers working in public institutions in the 2021-2022 winter season. The sample of the study is the province of Tekirdağ, and the whole of it has been reached. Personal Information Form and Maslach Occupational Burnout Scale were used as data collection tools in the study. In the analysis of the data, descriptive statistics such as arithmetic mean, standard deviation, percentage and frequency were calculated, and the Pearson correlation coefficient statistical technique was used while analyzing the relations between the variables. Some of the research results are as follows. The burnout levels of public employee trainers are low in total and in sub-dimensions. As the number of athletes he trains increases, the burnout of public employee trainers decreases.

Keywords