POSTMODERN ÇOĞULCULUĞUN DİNAMİKLERİ OLARAK DİSİPLİNLERARASI ETKİLEŞİM BAĞLAMINDA YENİ KAVRAMSALCI RESİM VE SERAMİK BİRLİKTELİĞİ

Author :  

Year-Number: 2022-Year: 15 - Number: 91
Yayımlanma Tarihi: 2022-10-24 09:24:27.0
Language : Türkçe
Konu : Plastik Sanatlar
Number of pages: 259-280
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnsanın bireysel ve toplumsal yaşamını yeni bir anlayışla oluşturmaya çalışan “Aydınlanma” hareketi, düşünsel ve kültürel temellerini oluşturarak modernleşme hareketine dönüşmüş, ancak modernizmin beklentilerini karşılayamayarak, gerek toplumsal gerek sanatsal bağlamda tüm dünyada hayal kırıklığına yol açmış, II. Dünya Savaşı’nın başlamasıyla sona ermiştir. Savaş sonrası ortaya çıkan postmodern dönemle birlikte, düşünsel ve kültürel eleştirinin boyutları değişmiş, ABD’nin egemenliğinde şekillenen yeni dünya düzeninin etkileri sanata yansımış, bu durum sanatı tek bir sanatsal harekette, tek bir üslupta aramayı olanaksızlaştırmıştır. Sanatçılar çoğulcu, disiplinlerarası çalışmalarıyla geçmişe atıfta bulunarak, geçmişin tüm düşünsel ve sanatsal yapılanmalarına eleştirel bir gözle bakmışlar, sanat, özgün ve estetik olanı savunan anlayıştan, yapıtın form ve üslup bütünlüğüne karşı çıkan bir betimleme niteliğine dönüşmüştür. Bu çerçevede, belli bir sanat dalının üstünlüğü sona erdirilirken, herhangi bir türe bağlı kalmaksızın resim, heykel, seramik vb. gibi farklı ifade biçimlerinin harmanlanmasıyla, türlerin kaynaştığı bir anlayış gelişmiştir. Multidisipliner sanat anlayışıyla, modernistlerce üstün sanat olarak kabul edilen yağlı boya resimler, diğer disiplinlerle birleştirilerek, özellikle postmodern sanat stratejilerinde öncelikli disiplinler olarak öne çıkan resim ve seramik birlikteliği ile “yüksek ve düşük” sanat ayırımına son verilmek istenmiştir. Bu bağlamda, gelenekselle çağdaş birleşmiş, farklı teknikler bir arada kullanılmış, bunlar yapılırken toplumsal ve kültürel endişeler yeniden gündeme getirilerek, sanat dünyasına meydan okunmuştur. Ayrıca bu anlayış, tüm dünyada pek çok sanatçı tarafından benimsenmiş, sınırları aşan çeşitlilikte sanat yapıtı ortaya konmasına yol açmıştır. Araştırmanın içeriğini oluşturan yeni kavramsalcı resim ve seramik birlikteliğinin oluşum ve gelişimi, sanatın tarihsel süreci içerisinde analiz edilmiş, ortaya konan bulgular geniş bir kaynakça üzerinden ele alınmıştır. Elde edilen bulgular, örnek resimlerle desteklenmiştir. Konunun genel bir değerlendirmesi sonuç bölümünde ortaya konmuştur.

Keywords

Abstract

The "Enlightenment" movement, which tried to create the individual and social life of people with a new understanding, turned into a modernization movement by forming its intellectual and cultural foundations, however, it could not meet the expectations of modernism and caused disappointment both in the social and artistic context throughout the world. It ended with the start of World War II. With the postmodern period that emerged after the war, the dimensions of intellectual and cultural criticism changed, the effects of the new world order shaped under the domination of the USA were reflected on art, which made it impossible to search for art in a single artistic movement, in a single style. By referring to the past with their pluralistic, interdisciplinary works, the artists have critically looked at all the intellectual and artistic structures of the past, and art has transformed from an understanding that defends the original and aesthetic to a description that opposes the integrity of the work's form and style. In this framework, while the superiority of a certain branch of art is ended, painting, sculpture, ceramics, etc., regardless of any genre. With the blending of different forms of expression, an understanding of fusion of genres has developed. With a multidisciplinary understanding of art, oil paintings, which are accepted as superior art by modernists, are combined with other disciplines, and it is aimed to put an end to the separation of "high and low" art with the unity of painting and ceramics, which stand out as priority disciplines especially in postmodern art strategies. In this context, traditional and contemporary combined, different techniques were used together, while social and cultural concerns were brought to the agenda again, and the art world was challenged. In addition, this understanding has been adopted by many artists all over the world and has led to the creation of a variety of artworks that go beyond borders. The formation and development of the new conceptualist painting and ceramic union, which constitutes the content of the research, has been analyzed in the historical process of art, and the findings are discussed through a wide bibliography. The findings were supported with sample pictures. A general evaluation of the subject is presented in the conclusion section.

 

Keywords


 • Anılanmert, B. ve Rona Z. (1997). Seramik. Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi İçinde (s. 1641). İstanbul: Yem Yayınları.

 • Antmen, A. (2014). 20. Yüzyıl Batı Sanatında Akımlar. İstanbul: Sel Yayıncılık.

 • Barret, T. (2015). Neden Bu Sanat? Çağdaş Sanatta Estetik ve Eleştiri, (Çev.: E. Ermert). İstanbul: Hayalperest Yayınevi.

 • Barret, T. (2022). Sanat Üretimi: Form ve Anlam, (Çev.: E. B. Alpa). İstanbul: Hayalperest Yayınevi.

 • Benson, L. (2019). Coca-Cola Meets Chine Ai Weiweis Subversive Symbolism. https://elephant.art/coca- cola-meets-china-ai-weiweis-subversive-symbolism/ adresinden 30.07.2022 tarihinde erişildi.

 • Ceramics and Pottery Arts and Resources-Ceramics, Sculptures and Visual art-From Antiquity to Contemporary. https://www.veniceclayartists.com/ adresinden 31.07.2022 tarihinde erişildi.

 • Connor, S. (2001). Postmodernist Kültür: Çağdaş Olanın Kuramlarına Bir Giriş, (Çev.: D. Şahiner). İstanbul: YKY

 • Cunningham, J. M. (2022) Ai Weiwei Biograrhy- Britannica. https://www.britannica.com/editor/John- M-Cunningham/3520691 adresinden 30.07.2022 tarihinde erişildi.

 • Hopkins, D. (2018). Modern Sanattan Sonra 1945-2017, (Çev.: F. Candil Erdoğan). İstanbul: Hayalperest

 • Karaçalı, Annepçioğlu, H. (2019). Gesamtkunstwerk Kavramı ve Sarkis Üzerine Bir İnceleme. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü, Sanat Yazıları, 0(41), 365-373.

 • Livia Marin on Surrealist Aesthetics, the Global Hıstory Of Blue & White Ceramics, and the Multiplication of Objects in Late-Stage Capitalism. https://crafthouston.org/2018/05/livia-marinon-surrealist-aesthetics-the-global-history-of-blue-white-ceramics-and-the-multiplication-ofobjects-in-late-stage-capitalism/ adresinden 08.08.2022 tarihinde erişildi.

 • Livia Marin. https://www.artsy.net/artist/livia-marin adresinden 08.08.2022 tarihinde erişildi.

 • Sadak, Y. (1991). Modernist ve Postmodernist Sanatta Alıntılar Sorunu. İstanbul: Çağdaş Düşünce ve Sanat, Plastik Sanatlar Derneği Yayın Dizgisi.

 • Vaiciulaityte, Giedre. This Sculptor Will Deceive Your Eyes Into Believing His Ceramic Sculptures Are Wood. https://www.boredpanda.com/ceramic-sculptures-wood-christopher-david adresinden 08.08.2022 tarihinde erişildi.

 • Yılmaz, M. (2013). Modernden Postmoderne Sanat. Ankara: Ütopya Yayınları.

 • https://www.peramuseum.org/blog/contemporary-ceramics-from-around-the-world-10-artists-10- works/1577 adresinden 29.07.2022 tarihinde erişildi.

 • www.anothermag.com/art-photography/10308/reframing-the-domestic-with-irrepressible-betty- woodman adresinden 29.07.2022 tarihinde erişildi. GÖRSEL KAYNAKÇA

 • Görsel 1. Henri Matisse, “Demet”, Seramik Duvar Panosu, 1953. Kaynak: https://unframed.lacma.org/2013/04/22/henri-matisse-la-gerbe adresinden 24.07.2022 tarihinde erişildi.

 • Görsel 2. Lucio Fontana, “İsimsiz”, Seramik Duvar Panosu, 1954. Kaynak: https://tr.pinterest.com/pin/304344887324848019/ adresinden 28.07.2022 tarihinde erişildi.

 • Görsel 3. John Mason, “Mason”, Seramik Yüzey Üzerine Karışık Teknik, 1955-1960. Kaynak: https://www.themarksproject.org/marks/mason-0 adresinden 28.07.2022 tarihinde erişildi.

 • Görsel 4. Robert Rauschenberg, “Rezervuar”, Tuval Üzerine Karışık Teknik, 1961. Kaynak: https://americanart.si.edu/artwork/reservoir-20593 adresinden 31.07.2022 tarihinde erişildi.

 • Görsel 5. Robert Arneson, “George ve Mona Coloma Hamamlarında”, Seramik&Heykel&Resim, 1976. Kaynak: https://www.flickriver.com/photos/339698 adresinden 31.07.2022 tarihinde erişildi.

 • Görsel 6. Chiristopher David White, “İsimsiz”, 2020, Tuval Üzerine Yağlıboya ve 3D seramik Çalışması, Görsel 6. Detay. Kaynak: https://christopherdavidwhite.com/index.php/en/ adresinden 07.08.2022 tarihinde erişildi.

 • Görsel 8. Richard Notkin, “Tüm Ulusların Aptallık Anları Vardır!”, Talaş Dolgulu Pişmiş Seramik Karolar Üzerine Suluboya Resim, 2006. Kaynak: https://www.crockerart.org/collections/american-art-after-1945/artworks/all-nations-have-theirmoments-of-foolishness-2006 adresinden 28.07.2022 tarihinde erişildi.

 • Görsel 10. Güngör Güner, Fotokopi Çağı, “Fotokopi Çağı”, Seramik Plaka Üzerine Transfer Resim, 2005. Kaynak: https://www.google.com/search?q=G%C3%BCng%C3%B6r+G%C3%BCner+Fotokopiça adresinden 30.07.2022 tarihinde erişildi.

 • Görsel 11. Grayson Perry, “Varoluşsal Boşluk”, Seramik Vazo Üzerine Pop-Art Resim, 2012. Kaynak: https://www.peramuseum.org/blog/contemporary-ceramics-from-around-the-world-10artists10-works/1577 adresinden 30.09.2022 tarihinde erişildi.

 • Görsel 12. Betty Woodman, “Country Yemek Odası”, Tuval Üzerine Akrilik Resim & Seramik, 2015. Kaynak: https://www.anothermag.com/art-photography/10308/reframing-the-domestic-withirrepressible-betty-woodman adresinden 29.07.2022 tarihinde erişildi.

 • Görsel 13. Ai Weiwei, “Han Hanedanı’nın Coca-Cola Vazosu”, Kil Çanak Üzerine El boyaması Coca- Cola logosu, 1993. Kaynak: https://exhibitionsmith.files.wordpress.com/2015/10/coca-colavase.jpg adresinden 30.07.2022 tarihinde erişildi.

 • Görsel 14. Terasa Girones, “Mona Lisa”, Seramik ve Resim Tekniği, 2022. Kaynak: https://www.veniceclayartists.com/contemporary-spanish-ceramic-arts/ adresinden 29.07.2022

 • Görsel 15. Livia Marin, “Göçebe Desenler” (Nomad Patterns), Seramik ve Resim Tekniği, 2012. Kaynak: https://www.thisiscolossal.com/2013/07/melting-ceramics-by-livia-marin/ adresinden 07.08.2022

                                                                                                    
 • Article Statistics