SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN DERSTE DİJİTAL OYUNLARIN KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Author :  

Year-Number: 2022-Year: 15 - Number: 93
Yayımlanma Tarihi: 2023-01-09 09:49:52.0
Language : İngilizce
Konu : Sosyal Bilimler Eğitimi
Number of pages: 21-40
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı sosyal bilgiler öğretmenlerinin derslerinde dijital oyunlardan yararlanma ile ilgili görüşlerini tespit etmektir. Araştırmanın çalışma grubunu 2020-2021 eğitim öğretim döneminde Van Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ortaokullarda görev yapan 31 sosyal bilgiler öğretmeni oluşturmaktadır. Örneklem seçiminde amaçlı örneklem yönteminden biri olan ölçüt örneklem kullanılmıştır. Çalışma nitel yaklaşım geleneği dikkate alınarak oluşturulmuş bir çalışmadır. Veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen yapılandırılmış bir form aracılığıyla toplanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde tematik içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Tematik analiz sonucu elde edilen bulgular ilişkili temalar altında toplanmıştır. Öğretmenlere sorulan sorulardan tespit edilen kodlar ilgili tema başlıkları altında verilmiştir. Kodlara ilişkin frekans ve yüzdelik dilimler hesaplanmıştır. Elde edilen bulguları destekleyen öğretmen görüşlerinden doğrudan alıntılara yer verilmiştir.  Araştırma sonucunda ulaşılan bulgular incelendiğinde; Katılımcıların çoğu derslerinde dijital oyun kullanımıyla ilgili bir ders almadıkları ama zaman zaman  ​derslerinde eğitici dijital oyunlardan yararlandıkları tespit edilmiştir. Ayrıca öğretmenlerin derslerinde küresel sorunların (savaş, terör eylemleri gibi) tahrip edici yönlerini, Kurtuluş Savaşının önemini, tarihi dönem ve şahsiyetleri, günlük hayatta karşılaşılan olumsuz iletişim örneklerini, harita okuryazarlık becerisini oluşturan konuları, coğrafi konuları, toplumda kuralların önemini sınıf ortamında ticari amaçla hazırlanmış dijital oyunlar yoluyla öğretme konularında deneyimlerinin olmadığı görülmektedir. Ayrıca araştırmaya katılan öğretmenler sosyal bilgiler dersindeki birçok konuyu ticari amaçla hazırlanmış dijital oyunlar aracılığı ile öğretme konusunda olumlu görüşler ifade etmişlerdir.

Keywords

Abstract

This study aimed to investigate social studies teachers’ views on using digital games in their lectures. The sample consisted of 31 Social Studies teachers from middle schools affiliated to the Van National Education Directorates in the 2020-2021 academic year. Participants were recruited using criterion sampling, which is a purposive sampling method. The study adopted a qualitative research design. Data were collected using a structured interview questionnaire developed by the researcher. The data were analyzed using thematic analysis. The findings obtained as a result of the thematic analysis were grouped under related themes. The codes determined from the questions asked to the teachers are given under the relevant theme headings. Frequency and percentiles related to the codes were calculated. Direct quotations from teachers' opinions supporting the findings are included. When the findings obtained as a result of the research are examined; It was determined that most of the participants did not take a course on the use of digital games in their classes, but they sometimes benefited from educational digital games in their classes. In addition, It is seen that they do not have experience in teaching the destructive aspects of global problems (such as war and terrorist acts), the importance of the War of Independence, historical periods and personalities, examples of negative communication encountered in daily life, the subjects that created the map literacy skills, geographical issues, the importance of rules through games which are prepared for commercial purposes. In addition, the teachers participating in the research expressed positive opinions about teaching many subjects in the social studies course through digital games prepared for commercial purposes.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics