VAHİY VE BAĞLAYICILIK AÇISINDAN NEBEVİ SÜNNETİN GÜNCEL DEĞERİ

Author:

Year-Number: 2022-Year: 15 - Number: 91
Yayımlanma Tarihi: 2022-10-01 23:16:10.0
Language : Türkçe
Konu : Temel İslam Bilimleri
Number of pages: 281-302
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sünnet’in vahyiliği ve bağlayıcılığı, kısacası dindeki otoritesi, Sahabe döneminden başlayarak her dönemde tartışmalara neden olmuştur. Söz konusu tartışmaların temelinde sünnetin menşeinin vahiyle irtibatlandırılması, dolayısıyla onun bağlayıcılığını ve dinin asli kaynağından kabul edilmesi neticesinde sünnete uymanın zorunluluğunu gerekli kılmasıdır. Günümüzde en çok tartışılan konulardan birisi de hiç şüphesiz sünnetin yetkisi alanıdır. Günümüz Müslümanların sünnet konusundaki algısı, ifrat ve tefrit arasında gidip geldiği görülmektedir. Yani bir kısmı, sünnetin şeklî yönüne önem verirken diğer bir kısmı da onun hukuki yönüne önem vermiştir. Bazıları da tasfiye yoluna giderek, hadisleri akla veya modern bilime onaylatma lüzumunu görmüştür. Konunun daha iyi anlaşılması açısından araştırmada öncelikle, vahiy, sünnet ve hadis gibi kavramlar ele alınmış, bunların sözlük ve ıstılahı anlamları açıklanmıştır. Akabinde Sünnetin vahiyle ilişkisi ele alınarak bu birlikteliğe temas eden ayet-i kerimeler analiz edilmiş, ayrıca Sünnetin kaynak değerini ortaya koyan hadislerin önemli olanları arz edilmiştir. Sünnetin muhtevası ve işlevsel değeri bağlamında, Sünnetin beyan fonksiyonu ile tek başına hüküm vaz etme yetkisi delileriyle üzerinde durulmuş ve bazı örnekler sunulmuştur.  Hz. Peygamberin hem beşer hem de peygamber olması sıfatıyla sahip olduğu bilgiye paralel olarak, Sünnetin, bağlayıcılığı açısından geçmiş ilim adamlarımızın günümüze kadar sünnetin bağlayıcılığı konusunda yaptıkları sınıflandırma denemeleri ele alınmıştır. Bazı çağdaş hadisçilerin sünnetin bağlayıcılığına ilişkin, çalışmalarında sundukları sınıflandırma veya taksimatın değerlendirmesi yapılmış, çalışmasında yeni bir sınıflandırma önerilmiştir. Araştırmamızın amacı, sünnetin vahiyle olan ilişkisinin alanlarını belirlemek, bilgi kaynağı olması hasebiyle güncel değerini ve uygulanırlığını ortaya koymaktır. Yönteme gelince, sünnetin hem vahiyliği hem de bağlayıcılığı konusu üzerinde ileri sürülen yaklaşımlar, eski ve güncel çalışmalar çerçevesinde arz edilerek analizi yapılmış ve bazı tespitlerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

The revelation and binding nature of the Sunnah, in short, its authority in religion, the subject has often caused controversy in every period. That the linking of the origin of circumcision to revelation at the basis of the discussions, hence its binding nature and acceptance of religion from its essential source. As a result, it necessitates the obligation to obey the Sunnah. Today one of the most discussed issues is undoubtedly the determination of the belonging of circumcision and the authority area. Today's Muslim perception of Sunnah is based on ifrat and it is seen that it goes back and forth between tefrit is. So, part of it, the form of circumcision. While giving importance to his direction, another part of him gave importance to his legal aspect. Others have gone out of liquidation, referring to the hadiths to reason or modern science. it has seen the need for approval. For a better understanding of the topic ın the research, first of all, on concepts such as revelation, sunnah and hadith, their dictionary and correctional meanings are explained. Subsequently the relationship of circumcision with revelation is discussed and the verses that touch on this unity the important ones of the hadiths that have been analyzed and narrated on the subject has been mentioned. In the context of the content and functional value of the Sunnah, the declaration function of the Sunnah and the evidence of its authority to rule alone are emphasized and some examples are presented. Hz. In parallel with the knowledge that the Prophet had as both a human being and a prophet, the classification attempts of our past scholars on the bindingness of the Sunnah in terms of the bindingness of the Sunnah are discussed. An evaluation of the classification or division of some contemporary hadith scholars regarding the bindingness of sunnah in their work has been made, and a new classification has been proposed in his work. The aim of our research is to determine the fields of the relationship between the sunnah and revelation, and to reveal its current value and applicability as it is a source of information. As for the method, the approaches put forward on both the revelation and the bindingness of the sunnah were presented within the framework of old and current studies, analyzed and some determinations were made.

Keywords