DİJİTAL DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE TÜRKİYE’DE DIŞ YAYINCILIK

Author:

Year-Number: 2022-Year: 15 - Number: 91
Number of pages: 389-402
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde iletişim teknolojisi giderek boyut değiştirmekte, her geçen gün yeni iletişim araçları insanlığın kullanımına sunulmaktadır. Radyo, televizyon, gazete, dergi gibi kitle iletişim araçları internet ve dijital teknolojilerle bütünleşerek farklı bir boyuta ulaşmakta ve erişmesi kolay bir hal almaktadır. Bu değişmeler ve gelişmeler ister istemez bireylerin hayatlarında da doğrudan etki etmekte, özellikle internetle birlikte gelen dönüşüm yayıncılığın yeni bir hal almasını sağlamaktadır. Sayısal yayıncılıkla bütünleşen internet teknolojisi gerek Türkiye’de, gerekse de dünyada etkisini derinden hissettirmektedir. Ülkeler ise bu teknolojileri kullanarak hem tanıtımlarını yapmakta hem de dünya diplomasinde önemli bir yer edinmeyi arzulamaktadırlar. Bu kapsamda dış yayıncılık önemli bir faktör olarak ortaya çıkmaktadır. Diplomatik ilişkileri güçlendiren ya da tam tersi bir hale getiren iletişim araçlarının geçmişten günümüze yaşadığı değişim ve gelişim şüphesiz ki dış yayıncılığa doğrudan etki etmiş, yeni teknolojilerle birlikte ülkelerin de politik faaliyetleri dönüşmeye başlamıştır. Bu süreç dış yayıncılıkta kullanılan geleneksel teknikler yerine yeni medya, internet ve sosyal medyaya bırakmıştır. Bu çalışmada Türkiye’de dış yayıncılıkta yaşanan değişim aktarılmaya çalışılmış, yeni iletişim teknolojileri ve internetin etkisiyle gelişen yapı irdelenmiştir. Güncel örnekler eşliğinde Türkiye’de dış yayıncılık faaliyetleri ve özellikle TRT’nin bu kapsamdaki rolü derinlemesine analiz edilmeye çalışılmıştır. TRT’nin gerek geleneksel, gerekse de yeni medya mecralarındaki faaliyetleri bu kapsamda değerlendirilmiştir. Dünyadaki dış yayıncılık faaliyetlerine de yer verilerek Türkiye’de var olan durum mercek altına alınacaktır.

Keywords

Abstract

Today, communication technology is gradually changing its dimensions, and new communication tools are offered to the use of humanity every day. Mass media such as radio, television, newspapers and magazines integrate with the internet and digital technologies and reach a different dimension and become easy to access. These changes and developments inevitably have a direct impact on the lives of individuals as well, and the transformation that comes with the internet ensures that broadcasting takes a new form. Internet technology integrated with digital broadcasting makes its impact felt deeply both in Turkey and in the world. Countries, on the other hand, both make their promotions by using these technologies and desire to have an important place in world diplomacy. In this context, external broadcasting emerges as an important factor. The change and development of communication tools, which strengthen diplomatic relations or make it the opposite, from the past to the present, has undoubtedly had a direct impact on foreign broadcasting, and the political activities of countries have begun to transform with new technologies. This process has left the traditional techniques used in external broadcasting to new media, internet and social media. In this study, the change in foreign broadcasting in Turkey has been tried to be conveyed, and the structure that has developed with the effect of new communication technologies and the internet has been examined. With current examples, foreign broadcasting activities in Turkey and especially the role of TRT in this context have been tried to be analyzed in depth. The activities of TRT in both traditional and new media channels were evaluated within this scope. The current situation in Turkey will be scrutinized by including foreign broadcasting activities in the world.

 

Keywords