SOSYOLOJİ ALANINDAKİ COVID-19 ARAŞTIRMALARININ BİBLİYOMETRİK ANALİZİ

Author :  

Year-Number: 2022-Year: 15 - Number: 92
Yayımlanma Tarihi: 2022-12-12 11:11:56.0
Language : İngilizce
Konu : Sosyoloji
Number of pages: 503-528
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnsan varlığını tehdit etmeyi sürdüren COVID-19 sadece halk sağlığını etkilemekle kalmadı, krizin sosyal, ekonomik ve politik yansımaları bireysel ve toplumsal yaşamın tüm alanlarını derinden etkiledi. Bu özelliği nedeniyle COVID-19, akademik dünyanın ilgisini anında celbederek kısa sürede muazzam boyutlara ulaşan bir bilimsel araştırma dalgasını tetikledi. Akademisyenlerin dikkat çekici bir üretkenlikle yayınladıkları çalışmalar söz konusu alanda literatürün katlanarak büyümesine yol açtı. Bu bağlamda, mevcut çalışma, sosyoloji alanında dünya çapında yapılmış COVID-19 araştırmalarının genel bir görünümünü sunmayı amaçlamıştır. Çalışmada COVID-19 ile ilgili sosyoloji literatürünün sosyal, düşünsel ve kavramsal yapısını belirlemek için bibliyometrik analiz yöntemi kullanılmıştır. Web of Science veri tabanından elde edilen 890 makaleyi içeren veri setine atıf, ortak-atıf, kaynakça eşleşmesi, ortak-yazar ve ortak-kelime analizleri uygulanmıştır. VOSviewer yazılımı kullanılarak yapılan bu analizler sonucunda elde edilen ağ haritaları üzerinden araştırma alanının grafiksel bir tasviri sunulmuş, böylece araştırma alanındaki örüntüler makro düzeyde bir yaklaşımla belirlenmiştir. Çalışmada ulaşılan sonuçlara göre, araştırma alanındaki baskın dil İngilizcedir. Veri setindeki makalelerin yaklaşık %70’i iki ya da daha fazla yazarın ortak ürünüdür. İlgili alandaki en etkili yazar Haiyan Song, en etkili dergi European Societies, en etkili ülke ise ABD’dir. Ortak-atıf analizi Emile Durkheim, Max Weber, Ulrich Beck, Anthony Giddens, Erwing Goffman, Jürgen Habermas, Pierre Bourdieu, ve Zygmun Bauman gibi kuramcıların eserleriyle ilgili araştırma alanının entelektüel temelini oluşturduklarını göstermiştir. Kaynakça eşleşmesi analizine göre, toplam bağlantı gücü en yüksek dergi European Societies’dir. Ortak-yazar analizi, diğer ülkelerle en çok iş birliği yapan ülkenin İngiltere olduğunu gözler önüne sermiştir. Ortak-kelime analizi, ilgili araştırma alanında “COVID-19”dan sonra en sık kullanılan, bağlantı sayısı ve toplam bağlantı gücü en yüksek kelimenin “eşitsizlik” olduğunu ortaya koymuştur. Araştırma alanının kavramsal yapısını belirleyen diğer belli başlı temaların ise “kriz”, “cinsiyet”, “yoksulluk”, “milliyetçilik”, “istihdam”, “ayrımcılık”, “medya”, “halk sağlığı”, “küreselleşme”, “uzaktan eğitim”, “medya” ve “karantina” olduğu belirlenmiştir. Çalışmanın mevcut bilgileri yapılandırarak ve haritalandırarak literatürdeki boşlukları ortaya çıkarması ve gelecekteki araştırmalar için bir gündem ve yol haritası oluşturması beklenmektedir.

Keywords

Abstract

Continuing to threaten human lives, COVID-19 has not only affected public health, but the social, economic and political repercussions of the health crisis deeply influenced all areas of individual and social life. Hence, academic interest in COVID-19 rapidly increased, triggering a wave of scientific research of significant dimensions within a short time. Significant number of studies published led to the exponential growth of the literature on COVID-19. In this regard, the present study aimed to present an overview of global COVID-19 research in sociology. In the study, bibliometric analysis method was employed to determine the social, intellectual and conceptual structure of the sociology literature related to COVID-19. Citation, co-citation, bibliographic coupling, co-author and co-word analyzes were applied to the data set containing 890 articles obtained from the Web of Science database. A graphical depiction of the field of research was presented through the network maps obtained as a result of these analyzes using the VOSviewer software, so that the patterns in the field of research were determined with a macro-level approach. According to the results of the study, the dominant language in the field of research is English. Approximately 70% of the articles in the dataset are the joint product of two or more authors. The most influential writer in the related field is Haiyan Song, the most influential journal is European Societies, and the most influential country is the USA. Co-citation analysis has shown that theorists such as Emile Durkheim, Max Weber, Ulrich Beck, Anthony Giddens, Erwing Goffman, Jürgen Habermas, Pierre Bourdieu, and Zygmun Bauman form the intellectual foundation of the research field. According to the bibliographic coupling analysis, the journal with the highest total link strength is European Societies. The co-author analysis revealed that the UK is the country that cooperates most with other countries. The co-word analysis revealed that "inequality" is the most frequently used word after "COVID-19", has the highest number of links and total link strength in the relevant research field. Other major themes that determine the conceptual structure of the field of research are "crisis", "gender", "poverty", "nationalism", "employment", "discrimination", "media", "public health", "globalisation", "distance education”, “media” and “lockdown”. It is expected that the study will reveal the gaps in the literature by structuring and mapping the current knowledge and create an agenda and a roadmap for future research.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics