HİCR 9. AYET BAĞLAMINDA KUR’AN’IN KORUNMASI

Author :  

Year-Number: 2023-Year: 16 - Number: 94
Yayımlanma Tarihi: 2023-03-17 00:34:03.0
Language : Türkçe
Konu : Temel İslam Bilimleri
Number of pages: 159-172
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kur’an-ı Kerim’in kıyamete kadar Allah tarafından korunacağı kanaati Müslüman toplumlar nezdinde hiç tartışmasız kabul edilegelen bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu korunmuşluk ifadesiyle Kur’an vahyinin Hz. Peygamber’e salimen ulaşmasını ve nüzûlünden itibaren aslını muhafaza ederek günümüze kadar intikal etmiş olmasını kastediyoruz. Kur’an diğer ilahî kitapların uğramış olduğu tahrif ve tebdile maruz kalmamıştır. Kur’an’ın hiçbir ayeti ve kelimesi herhangi bir değişikliğe uğramadan vahyedildiği orjinal şekliyle günümüze kadar gelmiştir. Kur’an’ı Kerim’in bağlılarının bu özgüveninin dayanağı, sadece Kur’an’ı Kerim’in kendi bünyesinde barındırdığı ilahî mesajın onun korunacağını ifade eden pasajları değildir. Bu konuda Kur’an’ın oluşum ve yazılım süreciyle ilgili tarih de bizlere onun aslında nasıl bir ihtimam öznesi olduğunu anlatmaktadır.

Hz. Peygamber’in yaptığı kültür devrimi, onun okuma ve yazmaya verdiği değer, bu çağrının Medine’de karşılık bularak okuma yazma oranının kısa zamanda artması, artık ezbere dayalı bir kültürden, bir medeniyet olmanın gereği olan- bilim ve bilgi birikiminin ve bu bilginin gelecek nesillere sağlam olarak aktarılmasının yegane unsuru sayılan- yazılı bir kültüre geçişin sağlanması, özelde ise kutsal metinlerin yazımında ta ilk baştan beri bir gereksinim olan yazı ve yazı edevatının gelişimi ve bunların bir şekilde temin edilmesi, Kur’an’ın bu kültürel geçişe sağladığı katkı dikkatle incelendiğinde, bunu nasıl bir mucize ve aslında ‘İlahî bir yardım’ olduğu anlaşılır. Gerek Hz. Peygamber gerekse ondan sonra sahabe tarafından gerekli tedbirler her defasında alınmış ve onlardan bize asla “Bu Kur’an’ı koruyacak olan Allah’tır. Bizim herhangi bir çaba içinde olmamız gerekmez” şeklinde bir ibare rivayet edilmemiştir.

Keywords

Abstract

The belief that the Qur’an will be protected by Allah until the doomsday can be found as an indisputable acknowledged fact among Muslim communities. With the statement “Protected,” it is implied that the Qur’anic revelation has safely reached the Prophet and is inherited until today by preserving its original state starting from its descent. The Qur’an did not undergo any distortion and alteration unlike other divine books. Qur’an has made it until today in its original form as in the revelations without any changes in its verses or words. The assurance that the faithful have, is not only based on the excerpts within the Qur’an about the protection of the divine message. Hereof, on the creation and inscription process of the Qur’an, the history itself tells us how elaborated the Qur’an is.

The cultural revolution realized by the Prophet, how he values to read and write, the increase of literacy ratio in Medina in a short span of time because the Prophet’s call about literacy was answered, the transition from a memorization-based culture to a written culture which is important to become a civilization with science and knowledge that can be passed down properly to the next generation, the development of the script and its tools which are necessary since the beginning of time for the writing of the divine texts and the providing of these tools, when all the contribution of the Qur’an to this cultural change is examined, it is clear that this is a miracle and actually a ‘divine help’. The necessary measures were taken every time by both the Prophet (p.b.u.h.) and his companions and there was no sign of a narration that said “It is Allah that will protect this book. We do not need to claim to be the protector.”

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics