MİNTZBERG’İN KOORDİNASYON MEKANİZMALARININ OKUL YÖNETİCİLERİ TARAFINDAN UYGULANMA DÜZEYİ

Author :  

Year-Number: 2023-Year: 16 - Number: 94
Yayımlanma Tarihi: 2023-03-17 00:34:42.0
Language : İngilizce
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 55-70
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırmanın amacı, Mintzberg’in koordinasyon mekanizmalarının okul yöneticileri tarafından uygulanma düzeyini belirlemektir. Bu amaçla araştırmada nitel araştırma desenlerinden olgubilim deseni benimsenmiştir. Araştırmanın örneklemini 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Ankara ilinde görevli ilkokul, ortaokul ve lise eğitim kademelerinden 15 okul yöneticisi oluşturmaktadır. Veriler görüşme formlarıyla toplanmıştır ve içerik analizi ile betimsel analiz kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına bağlı olarak, Mintzberg’in koordinasyon mekanizmalarının okullarda karşılığı olduğu ve okul yöneticileri tarafından uygulanmakta olduğu belirtilebilir. Okul yöneticilerinin, karşılıklı uyumu okulun iş faaliyetinde ortaya çıkararak doğrudan kullandıkları, bu konuda iletişimin ön plana çıktığı belirlenmiştir.Okul yöneticileri, iletişimi yönetimde bir araç olarak kullandıkları, bu konuda karşılıklı uyum mekanizmasının görevlerin yerine getirilmesinde, iletişimin ön plana çıkarılarak sağlandığı, iletişim aracılığıyla çalışanları etkileyebildikleri ve koordine edebildikleri belirlenmiştir. Okul yöneticilerinin doğrudan denetimi en fazla yetki devri aracılığıyla kullandıkları belirlenmiştir. İş süreçlerinin standartlaştırılması mekanizmasını, öğretmen görev ve sorumluluklarının belirlenmesinde, görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinde müdür yardımcıları ve yönetmelikler aracılığıyla kullandıkları belirlenmiştir. Bunun yanında, idari personelin iş takibinde, kurul, şube ve zümre toplantılarının yapılmasında, öğretim anlamında belirli bir standardın yakalanmasında kullandıkları belirlenmiştir. Ürünlerin standartlaştırılması mekanizmasını ise öğrencilere bilgi, beceri kazandırma, yükseköğretime girebilecek donanım ve yeterliliğe sahip öğrenci yetiştirme, öğrencilerin değerler açısından belirli standartları yakalayarak mezun etmeyi sağlama yoluyla faaliyete geçirdikleri belirlenmiştir. Çalışanların becerilerinin standartlaştırılmasını ise, hizmet içi eğitim, seminerler, öğrencilerin standart becerilere ulaşmasını hedefleme yoluyla sağlamakta oldukları belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

This study aimed to determine the level of implementation of Mintzbergs’ coordination mechanisms by school administrators. For this purpose, the phenomenology design, one of the qualitative research designs, was adopted in the research. The sample of the study includes 15 school administrators of primary, secondary, and high school education levels in the 2015-2016 academic years. Data were collected with interview forms and content analysis and descriptive analysis were used. Based on the results of the study, it can be stated that the Mintzberg coordination mechanisms have an analog in schools and are being implemented. It can be stated that administrators use mutual rapport, revealing it in the working activities of the school and that communication comes to the fore. Administrators use the mechanism of direct control through the delegation of authority, standardization of work processes, the definition of duties and responsibilities of teachers, the fulfillment of duties and responsibilities with the regulations through deputy directors, control over administrative staff, holding meetings of boards, branches, and groups, achieving a certain standard in the training plan. It was determined that the standardization of school outcomes is done by providing students with knowledge and skills, preparing students for admission to universities, obtaining specific graduation standards values, standardization of employee skills through in-service training, and seminars, and aiming to achieve ordinary skills  of students.

 

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics