ŞEHRİN BİLİMSEL KİMLİĞİ: LİSANSÜSTÜ TEZLERDE “SAKARYA”

Author :  

Year-Number: 2022-Year: 15 - Number: 93
Yayımlanma Tarihi: 2023-01-09 09:54:00.0
Language : Türkçe
Konu : Sosyal Hizmet
Number of pages: 183-198
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Şehirler toplumların sahip olduğu karakteristikleri yansıtan ve zaman içerisinde farklılaşabilen yapılardır. Değişim ve gelişimi pek çok değişken etkisiyle olan şehirler hakkında yapılan bilimsel araştırmalar, şehrin genel yapısı hakkında bilgi veren ve kalkınmasına katkıda bulunan kıymetli eserlerdir. Yapılan tarama kapsamında toplamda 511 çalışmaya ulaşılmıştır. Tarama “Sakarya” kelimesinin tez adı kısmında sadece yazılan şekilde ve sosyal grubunda olması kriterlerine uyarak yapılmıştır. Ancak tarama sonrasında toplam 22 tez araştırmadan çıkarılmıştır. Çıkarılan çalışmalar Sakarya ilini doğrudan konu almayan ancak ya isim benzerliği ya da fen konularını içeren çalışmalardır. Bu araştırmada Ulusal Tez Merkezi (YÖK-Tez)’nde yer alan ve başlığında “Sakarya” kelimesi geçen toplam 489 lisansüstü tez, nitel araştırma tekniklerinden betimsel içerik analiziyle incelenmiştir. Buna göre ilgili tezlerin 1986 yılından bu yana düzenli olmasa da önemli ölçüde arttığı ve günümüze kadar geldiği gözlemlenmiştir. En çok lisansüstü tez, Sakarya Üniversitesi’nde gerçekleştirilirken bu tezler içerisinde yüksek lisans türünde olanlar, doktora ve sanatta yeterlilik kademelerinde yazılanlardan daha fazla olmuştur. “Eğitim ve Öğretim”, “Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri”, “İşletme”, “Sosyoloji” ve “Coğrafya” konuları birinci konular başlığında en sık çalışılan konulardır. Tez başlıklarına göre kelimeler incelendiğinde ise başlıklarda en sık kullanılan üç kelimenin “Üniversite”, “Öğrenci” ve “Öğretmen” şeklinde olduğu görülmüştür. Araştırma sonunda Sakarya şehrinin lisansüstü tezler örnekleminde mevcut durumu ortaya konmuştur. Bundan sonra yapılacak kapsamlı çalışmaların Sakarya şehrinin pek çok boyutuyla kalkınmasına imkân sağlayacağı düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

Cities are structures that reflect the characteristics of societies and can differentiate over time. Scientific studies on cities, whose change and development are influenced by many variables, are valuable works that provide information about the general structure of the city and contribute to its development. A total of 511 studies were reached within the scope of the scan. The search was carried out in accordance with the criteria that the word "Sakarya" should only be written in the name of the thesis and in its social group. However, after the screening, a total of 22 theses were excluded from the research. The published studies are those that do not directly address the province of Sakarya, but include either name similarity or science subjects. In this research a total of 489 postgraduate theses in the National Thesis Center (YÖK-Thesis) with the word "Sakarya" in their titles were analyzed with descriptive content analysis, one of the qualitative research techniques. Accordingly, it has been observed that the theses examined have increased significantly, although not regularly, since 1986 and have come up to the present day. While the most graduate theses were carried out at Sakarya University, there were more master's theses in these theses than those written at doctoral and art qualification levels. “Education and Training”, “Labor Economics and Industrial Relations”, “Business Administration”, “Sociology” and “Geography” are the most frequently studied topics in the first topics. When the words according to the thesis titles were examined, it was seen that the three most frequently used words in the titles were “University”, “Student” and “Teacher”. At the end of the research, the current situation of the city of Sakarya in the sample of graduate theses was revealed. It is thought that the comprehensive studies to be carried out after this will enable the development of Sakarya city with many dimensions.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics