MİMARLIK EĞİTİMİNDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Author:

Year-Number: 2022-Year: 15 - Number: 93
Yayımlanma Tarihi: 2023-01-09 09:57:40.0
Language : Türkçe
Konu : Mimarlık
Number of pages: 107-126
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Mimarlık eğitiminde tasarım stüdyoları, yapım teknolojisi, proje yönetimi gibi dersler artık bilişim teknolojileri destekli dersler bağlamında değerlendirilmektedir. Öğrenciler bu derslerde kullandıkları yazılımları ağırlıklı olarak internetten tedarik etmekte, eğitim alarak veya YouTube, Google gibi dijital bilgi kaynakları üzerinde araştırma yaparak, internetten kitap, CAD projelerini indirerek, WhatsApp gibi iletişim ağlarını kullanarak bu yazılımları kullanmayı öğrenmekte, dersler ile ilgili ilave bilgilere ve kaynaklara ulaşmaktadırlar. Bu durum aslında bilişim teknolojilerinin kullanımı ile beraber sosyal ağların, görsel/işitsel iletişim kanallarının bağımsız bir öğrenme ortamı oluşturduğunu göstermektedir. Bu çalışmada dijital çağın öğrenme kuramı olarak ağlar üzerinde öğrenmeyi açıklayan bağlantıcılık ve internetin sosyal bir öğrenme fırsatı sunduğunu ifade eden rizometik öğrenme yöntemleri kapsamında bilişim teknolojileri kullanımı ve mimarlık eğitimine katkısını araştırmak amaçlanmıştır. Bu amaç ile yapılan araştırmada pandemi sürecinde İstanbul’da bir vakıf üniversitesinde çevrimiçi bir anket mimarlık fakültesi öğrencilerine gönderilmiş ve 99 öğrencinin katılımı sağlanmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin derslerde kullandıkları yazılımlar, bu yazılımların dersin başarısına etkisi, öğrencilerin ağlar üzerinde hangi öğrenen davranışları gösterdikleri gibi veriler SPSS paket programı yardımıyla tanımlanmış ve araştırma kapsamında ileri sürülen hipotezler sınanmıştır. Yapılan analizler ile mimarlık eğitiminde yazılım kullanımının dersin başarısına etkisi ile ağlar üzerinde öğrenen davranışlar arasında doğrusal ve pozitif bir ilişki olduğu görülmüştür.

Keywords

Abstract

Courses such as design studios, building technology, project management in architectural education are now evaluated in the context of information technology supported courses. Students mainly procure the software they use in these courses from the internet, learn to use these software by studying or researching digital information sources such as YouTube, Google, downloading books, CAD projects from the internet, using communication networks such as WhatsApp, access to additional information and resources about the courses. This situation actually shows that social networks and audio/visual communication channels create an independent learning environment with the use of information technologies. In this study, it is aimed to investigate the use of information technologies and its contribution to architectural education within the scope of connectivity approach that explains learning on networks and rhizometic learning method which express that internet offer a social learning opportunity, as the learning theory of digital age. In the study conducted for this purpose, an online questionnaire was sent to the students of the architecture faculty at a foundation university in Istanbul during the pandemic process and 99 students were participated. The data such as software used by the students, the effect of these software on the success of the course, what learner behaviors students show on networks, were defined with the help of SPSS package program and the hypotheses put forward within the scope of the research were tested. With the analysis made, it was seen that there is a linear and positive relationship between the effect of using software in architectural education on the success of the course and learner behaviors on networks.

Keywords