KÜÇÜK TURİZM KENTLERİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BİLEŞENLERİNİN ARAŞTIRILMASI: AKYAKA ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2023-Year: 16 - Number: 94
Yayımlanma Tarihi: 2023-03-24 21:11:35.0
Language : Türkçe
Konu : Mimarlık
Number of pages: 257-272
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Doğal ve yerel çevre bağlamında kendine özgü oluşumları ile küçük kentler, günümüzde turizm eğiliminin sıklıkla görüldüğü değerli yerleşimlerdir. Turizm kaynağı oluşturan çevresel ögeler, küçük kentleri birçok ziyaretçinin deneyimine açarken, bu durum çevresel ve sosyokültürel değerlerin sürekliliğinin tartışılmasını kaçınılmaz kılmaktadır. Turizmin, bu çevrelerin gelişimine olumlu katkılar sağlayabileceği bilinen bir gerçektir. Öte yandan, turizme bağlı olarak kentlerin görünürlüğünün artması, kent değerlerinin kaybedilme riskine yol açabilmektedir. Çevresel kaynakların fazlasıyla tüketilmesi, doğal yapının bozulması, kirlilik ve atık durumu, kıyı alanları ve ormanların tahrip edilmesi, kültürel mirasın ve tarihi dokunun zarar görmesi gibi çevresel tahribatlar, turizm hareketliliğinin olumsuz etkilerini yansıtmaktadır. Bu çalışmada, küçük turizm kentlerinde yaşanan doğal ve kültürel çevre bozulmaları sorun alanı olarak belirlenmiştir. Çalışma ile amaçlanan, ülkemizdeki küçük turizm kentlerinde doğal ve kültürel kaynakların geleceğe taşınmasını sağlayacak sürdürülebilirlik bileşenlerini araştırmak ve doğal çevrenin turizm etkinliğine karşı korunması için öneriler geliştirmektir. Çalışmanın yöntemi, çevre-turizm etkileşiminin ele alındığı uluslararası toplantılar kapsamında geçmişten günümüze çeşitli kuruluşlar tarafından yayınlanmış bildirge, tüzük, sözleşme ve tavsiye raporu niteliğindeki toplam 32 adet dokümanın analizi ve sistematik nitel bir sınıflandırmadan oluşmaktadır. Bu sınıflandırma, birçok verinin analizi ile edinilen turizm göstergelerinin, akademik bilgi süzgecinden geçirilip sentezlenmesiyle oluşturulmuştur. Sürdürülebilirlik bileşenleri içeren bu sınıflandırma, örnek olarak Akyaka kentinde ‘Doğal Çevrenin Korunması’ üzerinden değerlendirilmiştir. Çalışmanın temel bir sonucu olarak, doğal çevrenin korunmasında bileşenlerin ortak paydalarda geliştiği saptanmıştır. Bu kapsamda iş birliği, denetim ve koruma bilinci ile doğal çevre bileşenlerine yönelik önlemlerin alınması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Akyaka kenti üzerinden ele alınan çözüm önerilerinin, benzer sorunlar yaşayan diğer küçük turizm kentlerinin de sürdürülebilirlik değerlendirmelerine olanak tanıyacağı öngörülmektedir. Çalışmanın, ülkemizin özgün yerleşimlerinin varlıklarını koruyabilmeleri için yerel/bölgesel/küresel iş birliklerinin sağlanması ve tüm paydaşların daha iyi kararlar almaları açısından etkili olabileceği ve gelecekteki araştırmalara yönlendiricilik sağlayabileceği düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

Today, according to tourism trends, small cities with their unique character in terms of natural and local environments are valuable commodities. The environmental elements that constitute a tourism resource open small cities to experiencing many visitors, which makes it prudent to consider the continuity of the cities' environmental and socio-cultural values. Although it is well known that tourism can add to the development of such environments, the increase in the visibility of the cities due to tourism may increase the risk that they will lose their urban values. The adverse effects of tourism mobility are excessive consumption of environmental resources, deterioration of the natural structure, pollution and waste, destruction of forests, and environmental destruction, including damage to cultural heritage and historical texture. In this study, deterioration in the natural and cultural environment in small tourism cities has identified as the problem area. The aim of the study is to investigate the sustainability components that will ensure the transfer of natural and cultural resources to the future in these settlements and to develop suggestions for the protection of the natural environment against tourism activity. The method of the study consists of the analysis of a total of 32 documents, which are declarations, contracts and recommendations published by various organizations from past to present within the scope of international meetings where the interaction of environment-tourism was discussed, and a systematic qualitative classification. This classification was created by filtering and synthesizing the tourism indicators obtained through the analysis of many data. As an example of this classification based on sustainability components, Akyaka is evaluated within the scope of the 'Conservation of the Natural Environment'. As a basic result of the study, it is determined that the components develop in common denominators in the protection of the natural environment. Precautions for natural environmental components should be taken on cooperation, control and protection awareness. It is envisaged that the solution proposals discussed over the city of Akyaka will allow the sustainability assessments of other small tourism cities that have similar problems. It is thought that the study can be effective in terms of ensuring local/regional/global collaborations and making better decisions for all stakeholders in order to preserve the existence of our country's unique settlements and can guide prospective research.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics