TÜRKİYE’DE OKUL ÖNCESİNDE PROBLEM ÇÖZME ALANINDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2023-Year: 16 - Number: 95
Yayımlanma Tarihi: 2023-07-12 16:14:30.0
Language : Türkçe
Konu : Temel Eğitim
Number of pages: 1-16
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Okul öncesi dönemde matematik eğitiminin önemli kazanımları arasında yer alan problem çözme becerilerinin geliştirilmesi, çocukların okul başarısında önemli rol oynamaktadır. Bu araştırmada, Türkiye’de okul öncesinde problem çözme alanında yapılmış lisansüstü tezler incelenmiştir. Tarama modeli kullanılarak hazırlanan araştırmanın evrenini, YÖK Yayın Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından 2000-2022 yılları arasında onaylanan ve arşivlenen, konu bölümü eğitim ve öğretim olarak dizgisi yapılan 123 lisansüstü tez oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemine, okul öncesinde problem çözme alanında yapılmış 103 yüksek lisans ve 20 doktora tezi olmak üzere toplam 123 lisansüstü tez dâhil edilmiştir. Doküman analiz tekniği kullanılarak yapılan araştırma sonucunda, okul öncesinde problem çözme konulu lisansüstü tezlerin çoğunlukla yüksek lisans tez çalışması olarak hazırlandığı, 2019 yılında yapılan tezlerin diğer yıllara göre daha fazla olduğu, dağılımın çoğunluğunun eğitim bilimleri enstitüsü bünyesinde ve çocuk gelişimi bölümünde çalışıldığı saptanmıştır. Nicel araştırma türündeki çalışmaların dağılımın çoğunluğunu oluşturduğu ve 0-6 yaş grubundaki çocuklarla yapılan çalışmaların çoğunlukta olduğu saptanmıştır. Veri toplama aracı olarak en çok anketlerin tercih edildiği ve veri analiz yöntemlerine göre dağılımlar incelendiğinde t-testi ve ANOVA testinin sık kullanıldığı belirlenmiştir. Çalışılan konular incelendiğinde sosyal problem çözme becerisi ve kişilerarası problem çözme becerilerinin incelendiği çalışmaların sayısının çoğunlukta olduğu, yüksek lisans ve doktora tezlerinin ilk olarak okul öncesi öğretmenlerinin problem çözme becerilerine odaklandığı ve sonraki çalışmaların ailelerin problem çözme becerileri ve problem çözmenin okul öncesinde kullanımı üzerinde yoğunlaştığı; doktora tezlerinde ise, sosyal ve bilişsel beceriler, dil gelişimi ve yaratıcılık temalarına yer verildiği, incelenen tezler arasında en çok çalışılan konunun problem çözme becerisi, kişiler arası problem çözme becerisi ve sosyal problem çözme becerisi olduğu saptanmıştır.

Keywords

Abstract

One of the crucial achievements of mathematics education, which is developing problem solving skills, carries out a crucial role in children's educational success. In this research, postgraduate theses on problem solving in pre-school education in Türkiye has been examined. The scope of the research consists of 123 postgraduate theses, which were approved and archived by the YOK Publication Documentation Department between the years of 2000-2022, which was prepared using the scanning model and whose subject section was education and training. A total of 123 postgraduate theses, 103 of which were master's and 20 were doctoral dissertations, were included in the sample of the study. It was determined that the majority of the postgraduate theses on problem solving in preschool were prepared as master's thesis studies, and the majority of the said theses were consisted of theses written in 2019, in comparison with other years, and were studied within the institute of educational sciences in the department of child development, as a result of the research carried out using the document analysis technique. Quantitative research theses has been found to constitute the majority of the said theses, and it's been found that the research conducted with minors between the ages of 0 and 6 were in the majority. It was observed that the most favored data collection tool was questionnaires, and that t-test and ANOVA test were often used, when the distributions were examined according to data analysis methods. It was determined that the number of studies examining social problem-solving skills and interpersonal problem-solving skills was in the majority, that master's theses and doctoral dissertations initially focused on preschool teachers' problem-solving skills, and later studies focused on families' problem-solving skills and the use of problem-solving in preschool, that social and cognitive skills, language development and creativity themes were included in the doctoral dissertations, and that among the theses examined, the most studied subject was problem-solving skills, interpersonal problem-solving skills and social problem-solving skills, after the examination of the subjects studied.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics