NÖROPAZARLAMA İLE YAPAY ZEKÂNIN İLİŞKİLENDİRİLEREK TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ MODELLEME ÇALIŞMASI

Author:

Year-Number: 2023-Year: 16 - Number: 95
Yayımlanma Tarihi: 2023-04-20 12:48:47.0
Language : Türkçe
Konu : Yönetim ve Strateji
Number of pages: 527-547
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüz pazarlama dünyasında çok sık duymaya başladığımız nöropazarlama kavramı; nörolojik araştırmalar ve pazarlamanın ortak çalışmaları sonucunda doğmuştur. Nörolojik çalışmaların pazarlama disiplinine aktarılması ile insanların satın alma davranışlarının sadece rasyonel bir karar değil aynı zamanda duygusal bir karar verme süreci olduğu da anlaşılmıştır. Nöroloji bilimi insan beyni ve sinir sistemi ile ilgilenen bilim dalı olarak ifade edilmektedir. Pazarlama ise bu bilim dalında gelişen beyin görüntüleme araçlarını kullanarak tüketicilerin satıl alma kararlarını nasıl verdiklerini ve hangi pazarlama araçlarından daha çok etkilendiklerini bulmalarında yarar sağlamaktadır. Nöropazarlama, bir ürünün tüketicilerin bilinçaltında nasıl bir etki yarattığını ve tüketicilerin karar vermesinde nasıl etkili olduğunu göstermektedir. Nöropazarlama, tüketicilerin hem bilişsel hem de duygusal uyaranlarına odaklanan interdisipliner bir alandır. Bu çalışma kapsamında ele almak istediğimiz modeller ise nöropazarlama ile bağdaştırabileceğimiz psikolojik faktörlere dayanan Freudian modeli ve sosyopsikolojik faktörlere dayanan Veblen modelidir. Nöropazarlamanın yanı sıra pazarlama alanında yapay zekâdan da faydalanılmaya başlandığı görülmektedir. Özellikle hedef pazar, fiyatlandırma, tanıtım, marka iletişimi ve müşteri ilişkileri gibi alanlarda yapay zekâdan yararlanılmaktadır. Bu çalışma ile nöropazarlama ve yapay zekâ ilişkilendirilerek bu kombinasyonun tüketici davranışlarında ne gibi etkileri olduğunu, yapay zekâ ile insanın duygusal zekâsının nasıl etkileşim içinde olduğundan bahsedilerek ilişkilendirme ilkesi ve bağlantıcılık kuramı kapsamında modellenmeye çalışılmıştır. Bu çalışmanın önemi ise literatürde böyle bir çalışmanın olmaması ve gelecek çalışmalara örnek teşkil edecek olmasıdır.

Keywords

Abstract

The concept of neuromarketing, which we have started to hear very often in today's marketing world; It was born as a result of the joint work of neurological research and marketing. With the transfer of neurological studies to the marketing discipline, it has been understood that people's purchasing behavior is not only a rational decision, but also an emotional decision-making process. The science of neurology is expressed as the branch of science that deals with the human brain and nervous system. Marketing, on the other hand, helps consumers find out how they make their purchasing decisions and which marketing tools they are most influenced by using the brain imaging tools developed in this branch of science. Neuromarketing shows how a product has an impact on consumers' subconscious and how it is effective in consumers' decision making. Neuromarketing is an interdisciplinary field that focuses on both cognitive and emotional stimuli of consumers. The models we want to deal with in this study are the Freudian model, which is based on psychological factors that we can associate with neuromarketing, and the Veblen model, which is based on sociopsychological factors. In addition to neuromarketing, it is seen that artificial intelligence has started to be used in the field of marketing. In particular, artificial intelligence is used in areas such as target market, pricing, promotion, brand communication and customer relations. In this study, neuromarketing and artificial intelligence were correlated and the effects of this combination on consumer behavior, how artificial intelligence and human emotional intelligence interact, were tried to be modeled within the scope of association principle and connectivism theory. The importance of this study is that there is no such study in the literature and it will set an example for future studies.

Keywords