YEREL VE ULUSLARARASI KURULUŞLARIN KENTSEL GÖÇ YÖNETİMİ VE KENT EKONOMİSİNE YÖNELİK İŞBİRLİKLERİ: BİLGİ MERKEZLERİ (BİLMER) ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2023-Year: 16 - Number: 94
Yayımlanma Tarihi: 2023-03-22 23:56:07.0
Language : İngilizce
Konu : Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları
Number of pages: 323-338
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Göç küresel bir etkiye sahip olmakla birlikte yerel ve ulusal sorunların kesişiminde yer almaktadır. Birleşmiş Milletler Küresel Göç Veri Tabanına göre 2020 yılında 281 milyon insan doğduğu veya vatandaşı olduğu ülkenin dışında yaşamaktadır. Her geçen gün çatışma ve şiddet nedeniyle yerinden edilen kişi sayısı artmaktadır. Dünyadaki mülteci ve sığınmacıların çoğu düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşamaktadır. Göç olgusu iki yüzlü bir madolyon olarak tanımlanabilir. Bir yandan göçmenler toplumsal ve ekonomik düzeni olumsuz etkilerken diğer yandan göçmenler ev sahibi ülkenin kalkınmasına katkıda bulunmaktadır. Bu nedenle göç yönetiminin gelişimine yönelik politikaların belirlenmesi kaçınılmazdır. Yerel, ulusal ve sivil toplum kuruluşları, göçün olumsuz etkilerini azaltmak için kentsel ve kamu politikası geliştirmek ve uygulamak için birlikte çalışmaktadır.  Bu çalışmada, kentsel göç politikası ve kent ekonomisi açısından yerel ve uluslararası kuruluşlar önemli bir rol oynamaktadır. Bu işbirliği rolünü incelemek amacıyla Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) desteklediği esnaf ve sanatkarlar odaları birlikleri ve belediyeler tarafından yürütülen Bilgi Merkezi (BİLMER) projesinden yararlanılmıştır. Bu makalede, yerel ve uluslararası aktörlerlerin işbirliklerinin yalnızca mülteciler üzerindeki olumsuz etkileri azaltmakla kalmayıp aynı zamanda yerel ortakların kurumsal kapasitelerini geliştirmeye de yardımcı olduğunu ileri sürülmektedir. Araştırma kapsamında, yerel ve uluslararası kuruluşların işbirliğinin üç tematik alanı güçlendirdiğini görülmüştür. İlk alan ortaklık/işbirlikleridir. Buna göre, öncelikle fiziksel iyileştirmeler, iletişim kanalı kurma ve yerel aktörlerin personelleri için kapasite geliştirilmiştir. İkincisi, yerel ve uluslararası aktörlerce yürütülen proje, yerel yöneticiler düzeyinde yönetişim kapasitesini artıran aktif bir rol oynamaktadır. Proje faaliyetleri sayesinde, tüm aktörler yönetişimin bir parçası olması ve tecrübelerini paylaşması sayesinde ortaklığın kentsel alanlarda göçü yönetme yeteneğini geliştirdiği ileri sürülmektedir. Son olarak, yerel düzeyde uluslararası aktörlerle işbirliğinin sosyal ve ekonomik bir katkısı da vardır. Bu işbirlikleri sayesinde sosyal ve ekonomik transferler yerel ve göçmen topluluklar arasındaki sosyal uyumu güçlendirmektedir.

 

Keywords

Abstract

Migration has a global impact, but it also intersects with local and national issues. In 2020, 281 million people lived outside their country of birth or citizenship, according to the United Nations Global Migration Database. The number of persons displaced across international borders is increasing due to conflict, persecution, and violence. Most of the world’s refugees and asylum seekers live in low- and middle-income countries. There is a medal that has two sides. On the one hand, migrants have been discussed as an actor who has a negative impact on social and economic order. On the other hand, they contribute to the sustainable development of host countries in social and economic ways. However, host countries and societies try to advance politics to enhance the development potential of migration. Local, national, and non-governmental organizations should work together to develop and implement an urban and public policy to diminish the negative effects of migration. To do that, many institutions and associations play important roles in managing the social and economic consequences of migration. In this study, I assess the role of local and international organizations' cooperation according to urban migration policy and urban economics. To clarify that, this article benefits from a project called BILMER that is conducted by the Unions of Chambers of Tradesmen and Craftsmen, municipalities and the International Labour Organization (ILO). This paper contends that cooperation on migration policy and urban economics not only reduces negative effects for refugees, but also helps to improve the institutional capacity of local partners. The findings show that the cooperation local and international organizations reinforce three thematic areas. Firstly, the partnership develops institutional capacity of the NGO such as physical improvements, establishing communication channel and capacity building for staff. Secondly, local and international actors play an active role that is boosting the governance capacity on level of local managers. Thanks to the activities of the project, all the other actors can be a part of it and share what they've learned, which helps the partnership improve its ability to manage migration in urban areas. Finally, the cooperation with international actors on a local level has a social and economic transfer. The social and economic transfer can be used to strengthen social cohesion. 

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics