KENT İÇİ RAYLI SİSTEM YATIRIMLARININ FİNANSMANI: ANKARA İLİ ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2023-Year: 16 - Number: 94
Number of pages: 359-382
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma, Ankara ilinde kentsel raylı sistem yatırımlarında finansman yöntemlerine çözüm getirmeyi ve bunlarla ilgili sorunları bir örnek olay olarak incelemeyi amaçlamaktadır. Kaynak araştırma verileri ve Ankara Büyükşehir Belediyesi altyapı projeleri verileri analiz edilerek ulaşım yatırımlarında kullanılan finansman yöntemleri incelenmiş ve proje finansman modellerine olan ihtiyaç tanımlanmıştır. Metro hatlarının ekonomik ve finansal analiz sonuçlarına göre, metro yatırımlarının geri dönüş süresinin çok uzun olduğu ve iç verim oranının ortalama sermaye maliyetinin altında olduğu tespit edilmiştir. Finansal analiz sonuçlarına göre özel sektör, büyük miktarlarda sabit sermaye yatırımı gerektiren metro yatırımları gibi altyapı projelerini merkezi hükümet garantisi olmaksızın gerçekleştirememektedir. Özel sektörün ulaştırma yatırımlarını yap-işlet-devret veya diğer finansman modelleri ile gerçekleştirebilmesi teknoloji, finansman kaynağı talebi ve yatırımların büyüklüğü gibi hususlar düşünüldüğünde mümkün değildir ve birçok belediyenin bu tarz projeler için iç ve dış finansman kaynakları yetersiz kalmaktadır.

Sonuç olarak, yerel yönetimler ve merkezi yönetim kentsel raylı sistem yatırım projelerini iş birliği içerisinde geliştirmeli ve kentsel ulaşım problemlerinin çözümüne yönelik iş modelleri ortaya koymalıdır. Bu konuda alternatif finansman modelleri geliştirilmelidir. Türkiye'de proje finansmanı, değer artışının vergilendirilmesi, yasal ve hukuki altyapı oluşturularak gelir ortaklığı modellerinin uygulanması alternatif modeller olarak değerlendirilebilir. Metro gibi büyük kaynak gerektiren altyapı projelerinin finansmanında diğer alternatif modeller arasında kamu-özel sektör ortaklıkları, gayrimenkul yatırım ortaklıkları veya İslami finansman ve tahvil gibi sermaye piyasası araçlarının kullanılabilmesi yer almaktadır. Yerel yönetimler, ulaşım ve altyapı çalışmalarında proje geliştirme, değerleme ve uygulama süreçlerinde gayrimenkul geliştirme ve yönetimi uzmanlarına ihtiyaç duyulmaktadır.

Keywords

Abstract

This study aims to establish solutions to the financing methods and examine the associated problems within urban rail system investments in Ankara Province as a case study. Through analyzing the resource research data and Ankara Metropolitan Municipality infrastructure projects data, the financing methods used in transportation investments were examined and the need for project financing models was defined. The results of the economic and financial analysis of the metro lines has established that the payback period of metro investment is very long, and the internal rate of return is below the average cost of capital. Following the results of the financial analysis, private sectors can not realize infrastructure projects such as metro investments that require large amounts of fixed capital investment, without a central government guarantee. It is impossible for the private sector with build operate transfer or other transportation investment financing models and many municipalities will fail to finance such projects with internal and external financial resources given the technology, the demand for financing resources, and the size of investments.

Consequently, local and central governments must develop urban rail system investment projects in ccooperation and present their business models which will address the urban transportation problems.  Alternative financing models should be developed in this regard. In Turkey, project financing, taxation of value increase and application of revenue partnership models by establishing legal and legal infrastructure can be considered as alternative models. Other alternative models in financing infrastructure projects that require large resources such as metros include the possibility of using public-private partnerships, real estate investment partnerships, or capital market instruments such as Islamic financing and bonds. Real estate development and management experts are needed in project development, valuation and implementation processes in local governments, transportation, and infrastructure works.

In this study, literature review was conducted, primary data sources, quantitative data were used, and Ankara Province was examined as a case study. The urban rail systems currently operated in Ankara was partially constructed by the General Directorate of EGO, a subsidiary of ABB, but could not be completed on time due to financial reasons, and the remaining parts were completed by the Ministry of Transport and Infrastructure. It is noteworthy that the Ministry of Transport and Infrastructure collects the costs incurred for metro projects from ABB's shares transferred by the central government, while in many other cities such projects are financed by either domestic borrowing, external borrowing, or owner’s equity. In addition, a survey was conducted with 131 people using public transportation. The financing of urban rail systems of the respondents was 29.2% for the central government, 20.8% for the local government, 4.6% for the private sector, 12.3% for local government-private sector cooperation, 37.7% for the central government. -local government-private sector cooperation and 33.8% answered that it should be done in the form of central government-local government cooperation. It should be emphasized that local governments cannot realize expensive infrastructure investments such as urban rail systems on their own due to the fact that the central government has higher and various income sources compared to the local government and the income sources of the local governments are not sufficient

Keywords