E.B. WHITE'IN TEKİNSİZLİK ETKİSİ İÇİNDEKİ KAPI ADLI KISA HİKAYESİ

Author :  

Year-Number: 2023-Year: 16 - Number: 97 (100. Yıl Özel Sayısı)
Yayımlanma Tarihi: 2023-10-24 09:46:16.0
Language : İngilizce
Konu : Dünya Dilleri ve Edebiyatları
Number of pages: 39-48
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Psikanalizin babası olarak bilinen Sigmund Freud, tekinsizlik kavramının hem olumlu hem olumsuz anlamları çerçevesinde; insanoğlunun bilinçli ve bir o kadar da kendini güvende hissettiren zihniyle, ve yine insanoğlunun bilinçli olmayan ve kendini güvende hissettirmeyen zihni; yani bilinçaltı arasındaki gelgitleri tartışmıştır, bu makalede tekinsizlik etkisi bağlamında, Amerikalı yazar E.B White’ın Kapı adlı kısa hikayesinin isimsiz başkahramanının kendi zihnindeki çalkantılarının hem güvenlilik hissiyle hem de güvensizlik hissiyle irdelenişini görüyoruz. Ayrıca, gizlilik, güvenlik ve içtenlikle ilintili ev kavramı bizleri Freud’un tekinsizlik teorisine götürür. Freud’un ev kavramını kullanımı, Freud’un dünyaca ünlü Tekinsiz (1919) adlı makalesinde, ev metaforuna işaret etmektedir. Sigmund Freud makalede, tekinsiz kavramının etimolojisini ve anlamını irdelemiştir. Bu bağlamda, Almanca bir kavram olan heimlich, İngilizceye ev gibi/ev sıcaklığında şeklinde çevrilmiş olup, kelimenin özü heim’dan gelip İngilizce ev olarak ifade edilmektedir; öte yandan aynı sözcüğün zıt anlamlısı olan unheimlich, İngilizcede ev gibi olmayan şeklinde çevrilmiştir. Ki Freud bu noktada, bir anlamda her ikisinin de aynı anlama geldiğini söylemektedir. Tekinsiz kavramının hem olumlu hem olumsuz anlamı düşünüldüğünde, Freud’un ev metaforu olarak kastettiği nokta zihinsel bazlı bir evdir; ve hem tanıdık/aşina/ev gibi anlamına hem de tanıdık olmayan/aşina olmayan/ev gibi olmayan anlamlarına gelebilir. Freud’yen düşünüş biçimine göre, ev kavramının genel kavramlaştırılmasının aksine, ev güvensiz ve karmaşık bir alan olabilir, fazlasıyla gizleme ve örtme nedeniyle. Bu bakış açısıyla, gizlemeyi ve kapatmayı gerektiren ev; bastırma ve unutma kavramlarını su yüzüne çıkarır; ev, sahibine acayip ve güvensiz gelir. Bu noktada Freud, insan zihniyle ilintili olarak, ev ve rahatlık/samimiyet kavramlarına bağlı bir bağdaşıklık kurar. Bu noktada, insanoğlu bir şeyleri bilinçaltına ittiği zaman, insanların zihinsel evleri tekinsiz olabilir. Kapı adlı kısa hikayede, hikayenin baş kahramanı güvensiz/tekinsiz bir durumdadır; ve bu durum adsız kahramanda hem ev gibi hem ev gibi olmayan bir etki yaratır. Bu makalenin amacı, Freud’un tekinsiz ve tekin kavramlarıyla, hikaye baş kahramanının kendi zihinsel çıkmazlarının kapı metaforuyla irdelenişini ve sunumunu amaçlar.

 

 

 

 

 

 

Keywords

Abstract

Sigmund Freud, known as the father of psychoanalysis, has examined the concept of uncanny within both positive and negative spheres, and with human beings’s felt conscious and secure mind, and at the same time human beings’ felt unconscious and insecure mind; that is, the unconscious, which discusses the rise and fall between the conscious and unconscious mind, has been analyzed by Sigmund Freud. In this article, within the context of uncanny effect, the American author E.B.White’s novella The Door’s unnamed protagonist’s own mental descent and ascent within both the sense of canniness and uncanniness, has been seen. Besides, the notion of home which is dealing with privacy, security, and sincerity takes us to Freud’s the uncanny theory. Freud’s use of the concept of home signals the metaphor of home in Freud’s world-famous essay The Uncanny(1919). In the article, Sigmund Freud has analyzed the etymology and semantics of the concept of the uncanny. In this context, the German notion of heimlich has been translated into English like homely/home-like; and the core of the word comes from heim, and has been expressed home as in English; On the other hand, the antonym of the same word unheimlich, has been translated into English like unhomely. Yet, Freud, at this point has said the both term mean almost the same at some point. Considered both the positive and negative meaning of the concept of uncanny, Freud’s the metaphor of home refers to a mind-based home; moreover, it may mean both familiar/home and unfamiliar/unhomely. In Freudian way of thinking, on the contrary of the general conception of home, home could be an uncanny and complicated space because of too much hiding and covering. With this point of view, the home entailing clothing and hiding brings the terms repression and forgetting; home becomes  strange and uncanny to its owner.Freud at this point, makes a connection between home and sincerity/relaxation dealing with the human mind. At this point, human beings’s mental houses could be uncanny when people push some things into the unconscious. In the short sory The Door, the main character has been into insecured/uncanny situation; and this situation has been created onto the unnamed character both an homely and unhomely effect. The aim of this article is to present the mind-based dilemmas of the protagonis’s with the metaphor of door along with Freud’s canny and uncanny.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics