TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EĞİTİMİ İLE İLGİLİ NİTEL BULGULARIN META-ÖZETİ

Author :  

Year-Number: 2023-Year: 16 - Number: 94
Yayımlanma Tarihi: 2023-03-27 16:09:14.0
Language : İngilizce
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 39-54
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık ve duyarlılığı artırmanın en etkili yollarından biri, eğitim kurumlarında uygulanan eğitim programlarının toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımlarına dayalı olarak oluşturulmasıdır. Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de eğitim ve öğretim alanında toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda yapılan çalışmaları bir araya getirerek, toplumsal cinsiyet eşitliği eğitiminin mevcut durumunu ve gereksinimlerini ortaya koymaktır. Bu çalışmada, sistematik bir derleme çalışması olan meta-özet yöntemi kullanılmıştır. Alanyazında belirli içerme ve dışlama ölçütlerine göre seçilen 14 araştırma raporu, meta-özet çalışmasına dahil edilmiştir. Nitel araştırma yöntemlerinin kullanıldığı bu araştırmada, raporların kalitesini değerlendirmek için Critical Appraisal Skills Programı kullanılmıştır. 14 çalışmadan toplam 152 ifade elde edilmiştir. Bu ifadeler, Qualitative Data Analysis Miner Lite programına girilerek analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular beş tema altında incelenmiştir. Bu temalar: (i) öğrencilerin toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin görüşleri, (ii) öğretmenlerin toplumsal cinsiyet konusundaki bilgisine ilişkin görüşleri, (iii) öğretmenlerin kız/oğlan çocuklarına yönelik toplumsal cinsiyet kalıp yargılarına ilişkin görüşleri, (iv) öğretmenlere yönelik toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi konusunda öğretmenlerin görüşleri, (v) toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi alan öğretmen adaylarının, söz konusu eğitime ilişkin görüşleri şeklindedir. Araştırmanın sonuçları, cinsiyetleri nedeniyle dezavantaj yaşayan bireylerin karşılaştıkları eşitsizlik ve ayrımcılığın ortadan kaldırılması için, öncelikle eğitim ortamlarında cinsiyet eşitliğine yönelik farkındalık ve duyarlılığın artırılması gerektiğini göstermiştir. Çalışma, toplumsal cinsiyet ve toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin bilgi  birikimi ve görüşler göz önüne alındığında, öğrencilere, öğretmenlere ve öğretmen adaylarına yönelik toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimine ihtiyaç duyulduğu belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

One of the most effective ways of raising awareness and sensitivity towards gender equality is creating educational programs implemented in educational institutions based on gender equality approaches. The purpose of this study is to reveal the current status and needs of gender equality education by aggregating studies conducted on gender equality in education in Turkey. In this study, meta-summary method which is systematic review study, was employed. Fourteen research reports selected based on certain inclusion and exclusion criteria were included in the meta-summary. The Critical Appraisal Skills Program was used to assess the quality of these research reports using qualitative research methods. From 14 studies, 152 statements were derived. These statements were analyzed by entering the Qualitative Data Analysis Miner Lite. The findings obtained were examined under five themes. These themes were: (i) views of students on gender equality, (ii) views of teachers on their knowledge of gender issues, (iii) views of teachers on gender equality stereotypes towards boys/girls, (iv) views of teachers on gender equality education for teachers, (v) views of pre-service teachers on gender equality education they have received. The results of the research showed that awareness and sensitivity towards gender equality should be raised primarily in educational environments in order to eliminate the inequality and discrimination faced by individuals disadvantaged because of their gender. Considering the knowledge and opinions on gender and gender equality, the study determined that there is a need for gender equality education for students, teachers, and pre-service teachers.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics