SINIF ÖĞRETMENLERİ VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNE BİR LİTERATÜR ÇALIŞMASI

Author :  

Year-Number: 2023-Year: 16 - Number: 95
Yayımlanma Tarihi: 2023-07-10 23:48:20.0
Language : Türkçe
Konu : Temel Eğitim
Number of pages: 17-32
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Her insan için ayrı bir yeri olan ilkokul öğretmenleri, okuma yazma, aritmetik, hayat bilgisi gibi hem anadil derslerinin hem ifade ve beceri derslerinin uzmanıdır. Disiplinlerarası yaklaşımla hem sanat dersleri hem fen bilimleri dersleri hem spor etkinlikleri hem de rehberlik çalışmaları sınıf öğretmeninin gözetiminde yürütülen eğitim öğretim faaliyetleri arasındadır. İlkokul öğretmenleri günün altı ders saati, erken çocukluk ve okul çağındaki öğrencisiyle koskoca dört yıl geçiren uzman meslek erbabıdır. Başka mesleklerde olmayan üst düzeyde ruhsal ve duygusal ilişki içinde seneler sonrasına da yansıyan etkileşim içerir. Sınıf öğretmenleri bazen bir dağ başındaki köy okulunda tek öğretmenlik müdür yetkililik görevi ile çalışırken bazen de büyükşehirlerde yüzden fazla meslektaşıyla beraber görev yapar. İlkokullar kapasitesi doğrultusunda onlar, yüzler, binleri aşan öğrenci barındıran eğitim örgütleridir. Okulları örgütler olarak ele alırsak bu örgütün işgöreni olan öğretmenlerin öğrencileriyle ilişkisini etkileyen etmenler arasında örgütsel bağlılık olgusu da yer almaktadır. Sınıf öğretmenlerinin örgütsel bağlılık düzeylerine ilişkin yapılmış araştırma bulgularının incelendiği bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman tarama modeli kullanılmıştır. Konuyla ilgili yazılmış lisansüstü tez, kitap, bildiri ve makalelerin oluşturduğu evrenden araştırmacıların ulaşabildiği kaynaklardan araştırma alt başlıklara ayrılarak oluşturulmuştur. Araştırmada örgütsel bağlılık kavramı genel hatlarıyla ele alınmış, sonrasında ise öğretmenler açısından örgütsel bağlılık kavramı incelenmiştir. Araştırmaların sonucunda genellikle öğretmenlerin bağlılık düzeylerinin okul idarecilerinin yönetsel davranışları ile bağlantılı olduğu görülmüştür. Ayrıca okul yöneticilerinin algılanan yeterlikleri, öğretmenlerin kişilik özellikleri ve okul yöneticilerinin insan kaynakları yönetimi yeterlikleri ile öğretmenlerin örgütsel bağlılıkları arasında ilişki olduğu görülmüştür. Çalışma önerilerle sonlandırılmıştır.

Keywords

Abstract

Primary school teachers, who have a special place for each person, are experts in both mother tongue lessons and expression and skill lessons such as literacy, arithmetic and life sciences. With an interdisciplinary approach, both art lessons, science lessons, sports activities and guidance work are among the educational activities carried out under the supervision of the classroom teacher. In this study, which examines the organizational commitment level of classroom teachers, document scanning model, one of the qualitative research methods, was used. The resources available to the researcher from the universe of theses and articles written on the subject constituted the sample group. Sources were obtained from university and public libraries where printed works are available, as well as internet pages such as YÖK thesis search page and Google Scholar. In the study, the concept of organizational commitment was discussed in general terms, and then the concept of organizational commitment was examined in terms of teachers. As a result of the researches, it has been seen that the level of commitment of teachers is generally related to the administrative behaviors of school administrators. In addition, it has been observed that there is a relationship between school administrators' perceived competencies, teachers' personality traits, and school administrators' human resource management competencies and teachers' organizational commitment.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics