ANA DİLİ TÜRKÇE OLMAYAN İKİ DİLLİ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE ÖĞRENİMLERİNİN DÖRT TEMEL DİL BECERİSİ VE DİL BİLGİSİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ (IĞDIR ÖRNEĞİ)

Author:

Year-Number: 2023-Year: 16 - Number: 95
Yayımlanma Tarihi: 2023-03-29 05:34:15.0
Language : Türkçe
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 49-70
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma Iğdır ili sınırları içerisinde öğrenim gören ve ana dili Türkçe olmayan iki dili ortaokul öğrencilerinin Türkçe öğrenimlerinin dört temel dil becerisi ve dil bilgisi bağlamında öğrenci görüşlerinden yola çıkılarak incelenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden tarama modeli ile yapılmıştır. Verileri toplamak için uzman görüşü alınarak hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile çözümlenmiştir. Araştırma yapılabilmesi için Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi Etik Kurulundan ve Iğdır İl Milli Eğitim Müdürlüğünden gerekli izinler alınmıştır. Iğdır ili içerisindeki üç farklı okulda eğitim- öğretime devam eden 150 öğrenci ile görüşme yapılmıştır. Öğrenciler 15 sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formundaki sorulara cevap vermişlerdir. Elde edilen görüşlerin ardından tema ve bölümler belirlenmiştir. Veriler yazıya geçirilirken öğrencilerin görüşlerinden doğrudan alıntılar yapılmıştır. Görüş bildiren öğrencilerin her birine ''Ö'' kodu verilmiş. Öğrenciler ''Ö1, Ö2,Ö3,Ö4...'' şeklinde sıralanmıştır. Bulgular tablolaştırılıp yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin birçoğunun iki dilli olduğu ve bu iki dilin birbiriyle her konuda iç içe geçmiş halde olduğu görülmüştür. Evlerinde Kürtçe ve Türkçenin beraber konuşulduğunu söyleyen öğrenciler fazladır. Ana dilleri Kürtçe olan öğrencilerin hemen hemen hepsinin çoğunlukla Türkçe konuştukları görülmüştür. Toplumsal hayatta Türkçenin hâkim dil olması, öğrencilerin sıklıkla Türkçe konuşmalarının hem nedeni hem sonucudur. Kürtçenin genellikle ev ve aile dili, Türkçenin ise bir okul ve kamusal alan dili olduğu görülmüştür. Öğrencilerin iki dillilerin yaptığı gibi çeşitli dil yanlışları, kod değiştirmeleri, olumlu ve olumsuz aktarımlar yaptıkları tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

This research was carried out in order to examine and evaluate the Turkish Language Learning of secondary school students whose mother tongue is not Turkish and who study in the province of Iğdır, based on student opinions in the context of four basic language skills and grammar. The research was conducted with the scanning model, one of the qualitative research methods. A semi-structured interview form prepared by taking expert opinion was used to collect the data.The obtained data were analyzed by content analysis method. Necessary permissions were obtained from Nevşehir Hacıbektaş Veli University Ethics Committee and Iğdır Provincial Directorate of National Education in order to conduct the research. Interviews were conducted with 150 students who currently study  in three different secondary schools in the province of Iğdır. The students answered the questions in the semi-structured interview form consisting of 15 questions. After the opinions obtained, themes and sections were determined. While the data was being written down, direct quotations were made from the students' opinions. Each of the students who expressed their opinions was given the "Ö" code. Students are listed as "Ö1, Ö2, Ö3, Ö4...". The findings were put into the related charts and then interpreted. As a result of the research, it was seen that most of the students were bilingual and these two languages ​​were intertwined with each other in every subject. There are many students who say that Kurdish and Turkish are spoken  simultaneously at home. It has been observed that almost all of the students whose mother tongue is Kurdish mostly speak Turkish.Moreover,it has been seen that Kurdish is the language generally spoken at home and among family members, while Turkish is mainly  spoken at school and in public. The fact that Turkish is the dominant language in social life is both a cause and a result derieving students’ using Turkish most. and pu. It was determined that the students made various language errors, code switchings, positive and negative transfers, as bilinguals do.

Keywords