İNŞAAT VE GAYRIMENKUL SEKTÖRÜNDE FAALİYETTE BULUNAN KONUT ÜRETİCİLERİNİN VERGİ BİLİNCİ VE ALGISINA YÖNELİK BİR ANALİZ

Author :  

Year-Number: 2023-Year: 16 - Number: 95
Yayımlanma Tarihi: 2023-07-11 10:53:32.0
Language : Türkçe
Konu : Kamu Yönetimi
Number of pages: 443-466
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ekonomik bir değer olarak ortaya çıkan faaliyet, işlem, hukuki muamele gibi durumlar vergiye tabi bulunmaktadır. Diğer bir ifadeyle bireylerin elde ettiği gelirleri ve servetlerinin bir kısmı vergi olarak kamuya aktarılmaktadır. Bununla birlikte mükelleflerin faaliyette bulunduğu sektörlerde vergisel yükler farklılaşmaktadır. İnşaat ve gayrimenkul sektörü içinde yer alan konut üretimi birden fazla yılı kapsamaktadır. Buna ilaveten konut üretim süreci birden fazla faaliyet, işlem ve hukuki muameleyi içermektedir. Bu süreçte elde edilen gelirler, sahip olunan servetler ile yapılan işlemler dolayısıyla birden fazla ve türde vergisel yükümlülükler bulunmaktadır. Bu nedenle her tür ve durumdaki mükellef verginin ödenmesine karşı bir tutum geliştirmektedir. Öte yandan, mükellefin verginin önemini anlaması ve verginin mükellefin zihninde oluşturduğu yargı vergi bilinci ve algısı olarak ifade edilmektedir. Mükelleflerin vergi bilinci ve algısının oluşumunda vergiye karşı tutum ve algılama biçimleri önemli olmaktadır. Bunun oluşumda mükellefin içinde bulunduğu ekonomik, mali ve toplumsal durum etkili bulunmaktadır. Yine bu oluşumu sosyal kültürel faktörler ile vergi idaresinin tutumu da etkilemektedir. Bu kapsamda, vergi bilinci ve algısına yönelik oluşturulan ölçeğin yapı geçerliği açımlayıcı faktör analizi ile yapılmıştır. Daha sonra ortaya çıkan veriler doğrulayıcı faktör analizi ile test edilerek mükelleflerin vergi bilinci ve algısını etkileyen etmenleri doğrular nitelikte olduğu sonucuna varılmıştır. Çalışma sonucunda, mükelleflerin vergi bilinci ve algısını etkileyen faktörler ile ilgili olarak geliştirilen hipotezlerin literatürü desteklediği görülmüştür. Çalışmanın bu sektörde faaliyette bulunan mükelleflere ve bu sektörü regüle eden kurum ve kuruluşlara önemli katkılar sağlayacağı değerlendirilmektedir.

Keywords

Abstract

Situations such as activities, transactions and legal proceedings that emerge as an economic value are subject to tax. In other words, some of the income and wealth of individuals are transferred to the public as taxes. However, tax burdens differ in the sectors in which taxpayers operate. Housing production in the construction and real estate sector covers more than one year. In addition, the housing production process includes more than one activity, transaction and legal action. There are multiple and types of tax liabilities due to the revenues obtained in this process, the transactions made with the wealth owned. For this reason, taxpayers of all types and situations develop an attitude against the payment of tax. On the other hand, the taxpayer's understanding of the importance of tax and the judgment created by the tax in the taxpayer's mind are expressed as tax awareness and perception. In the formation of tax awareness and perception of taxpayers, attitudes and perceptions towards tax are important. The economic, financial and social situation of the taxpayer is effective in the formation of this. Again, this formation is affected by social cultural factors and the attitude of the tax administration. In this context, the construct validity of the scale created for tax awareness and perception was made with exploratory factor analysis. Afterwards, the resulting data was tested with confirmatory factor analysis and it was concluded that it confirms the factors affecting the tax awareness and perception of taxpayers. As a result of the study, it has been seen that the hypotheses developed regarding the factors affecting the tax awareness and perception of taxpayers support the literature. It is evaluated that the study will make significant contributions to the taxpayers operating in this sector and the institutions and organizations that regulate this sector.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics