HRİSTİYANLIĞIN KİTÂB-I MUKADDES'İNDE KUTSALLIK

Author :  

Year-Number: 2023-Year: 16 - Number: 95
Yayımlanma Tarihi: 2023-07-11 10:26:26.0
Language : Diğer
Konu : Felsefe ve Din Bilimleri
Number of pages: 287-298
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Hıristiyanlığın Kutsal Kitap’ı genel olarak iki bölümden oluşmaktadır. Birincisi Eski Ahit, ikincisi ise Yeni Ahit'tir. Hıristiyanlara göre Eski Ahit Tanrı'nın Hz. İsa'dan önceki peygamberlere gönderdiği yasaları içermektedir. Ayrıca Eski Ahit'te yer alan yasalar insanları tam bir kurtuluşa ulaştıramamıştır. Bu nedenle Tanrı, insanlara eski kutsal yasanın yerine getiremediği kurtuluşu getirmek için insan kılığına bürünerek çarmıhta kendini feda etmiştir. Yine de Eski Ahit, Hıristiyanlar için hala büyük öneme haizdir. Çünkü bu yasalar Hz. İsa'nın gelişine zemin hazırlayıp onu müjdelemiştir. Daha net ifade ile ondan önceki dini deneyimin kaynağını oluşturmuştur. Bu öneminden dolayı Hıristiyanlar Kutsal Kitap’larında Eski Ahit'e yer vermişlerdir. Kutsal Kitap’ın ikinci bölümü olan Yeni Ahit ise Hıristiyanlar için çok önemlidir. Yeni Ahit, Hz. İsa'nın kim olduğunu, neler yaptığını ve inananlara neyi armağan ettiğini anlatır. Ayrıca Hıristiyanlığın tarihi bir anlamda kutsallığın tarihidir. Hz. Âdem’den Hz. İsa'ya kadar olan tüm aşamalar ve değerler kutsallık çerçevesinde değerlendirilir. Belirtmek gerekirse kutsallığın birincil kaynağı Tanrı'dır. Üstelik yaptığı ve yarattığı her şey kutsallığın bir uzantısıdır. Yani insanlığın tüm seyri kutsallıkla bağlantılıdır. Bu açıdan bakıldığında Hıristiyanlığın tarihsel yolculuğu, Hz. Âdem’in de karışmasıyla ve aynı zamanda kutsallığa kusurun bulaşmasıyla başlamıştır. Bundan sonra büyük yolculuğun çoğu peygamberler, onlara verilen değerler, yapılan ameller, kurbanlıklar vs. ile kutsallığı onarma çabasına dönüşmüştür. Ancak kutsallığın onarılması ve hayatın merkezine yerleştirilmesi Hz. İsa'nın deneyimi ve telkiniyle gerçekleşmiştir. Başka bir deyişle, kutsallığın yolculuğunu analiz etmek, Hıristiyanlığı anlamak için önemlidir. Onun en temel ve birincil kaynağı ise Kutsal Kitap’tır. Bu nedenle önce kutsallığın anlamını ortaya koymaya ve onunla ilgili yapılan tanımları belirtmeye gayret ettik. Ardından kutsallığın yerini Eski Ahit ve Yeni Ahit çerçevesinde ayrı ayrı ele almayı amaçladık. Bu bağlamda benzerlik ve farklılıkları özellikle vurgulamaya çalıştık. Araştırmamızda ele alınan konuları doğru yansıtabilmek için deskriptif yöntemi tercih ettik. Bu doğrultuda olgular ve bulgulara objektiflikle yaklaşmaya çalıştık. Önce araştırmamızla ilgili kaynakları ve verileri netleştirdik, ardından gerekli analizleri yaptık.

Keywords

Abstract

The Christian Bible is generally divided into two parts. The first is the Old Testament and the other is the New Testament. According to Christianity, the Old Testament is the collection of laws that God sent to the prophets before Jesus. In addition, the laws contained in the Old Testament could not lead people to salvation. Therefore, by taking human form and sacrificing himself on the cross, God has bestowed upon humans the salvation that the law could not fulfill. Despite this, the Old Testament is still of great importance to Christians. Because these commandments paved the way for Jesus' coming, heralded his coming, and in short, became the source of previous religious experience. Because of this importance, Christianity included the Old Testament in its Holy Book. The second part, the New Testament, is essential for Christians. The New Testament explains who Jesus is, what he did, and what he gave his believers as a gift. On the other hand, the history of Christianity is also the history of holiness. The whole process from Adam to Jesus is handled within the framework of holiness and gains value accordingly. The main source of the holy is God. In addition, all that he did and created are an extension of holiness. Therefore, the adventure of humanity from beginning to end must be connected with holiness. From this point of view, the history of Christianity began its journey with the flaws that overshadowed the sacred that Adam was involved in. Most of the adventure has turned into an effort to restore the holy with the prophets, the values given to them, sacrifices and sacrifices. However, the prescription of correcting the holy and the restoration of the holy and placing it in the center of life were realized by the experiences and suggestion of Jesus. In other words, following the journey of holiness is important in terms of making sense of Christianity. The main source for this is undoubtedly the Christian Bible.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics