MEDİNE VESİKASININ İSLAM HUKUKU AÇISINDAN KAYNAK DEĞERİ

Author :  

Year-Number: 2023-Year: 16 - Number: 96
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-10 23:39:48.0
Language : Türkçe
Konu : Temel İslam Bilimleri
Number of pages: 305-322
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Medine vesikası hicretten kısa bir süre sonra Hz. Muhammed tarafından hazırlatılan yazılı bir belgedir. Bu belge yeni kurulan İslam devletinin anayasası hüviyetindedir. Hz. Muhammed Medine şehrinin demografik yapısından ötürü hicretten kısa bir süre sonra Medine halkına bir sözleşme hazırlatarak şehirdeki farklı din, ırk, düşünce ve kültüre sahip kabilelerin ya da toplulukların bir arada refah ve huzur içinde yaşamalarını, şehirdeki düzenin ve asayişin sağlanmasını amaçlamıştır. Hz. Peygamber’in uygulamaya geçirdiği vesika, İslam dünyasında siyasi ve sosyal yapılandırılma ya da hukuki sürecin işleyişinde başlattığı önemli adımlardan biri olarak sayılmaktadır. Farklı görüş ve günümüzde de devam eden saygı ve özel alan haklarını, dönemin şartlarına göre başarılı bir şekilde hayata geçirtmiş ve uygulatmıştır.  Günümüzdeki hukuki ve sosyal yapılandırılma sistemine bakıldığında da Medine vesikası, önemli ve güçlü bir referans olarak kabul edilmektedir.

İslam dünyasının en büyük adımlarından biri sayılan ve sonraki dönemler için yönetim ve hukuki sürece referans sağlayan Medine vesikası, sosyal hukuk açısından önemli bir bağlayıcıdır. Dönemin şartları içinde Medine vesikası farklı zümreler arasında bütünlük sağlayan bir anlayışı da içinde barındırmaktadır. Sonraki süreçler için ise güçlü bir kaynak değeri görmüş ve günümüze değin evrenselliği içinde barındıran önemli bir örnek olmuştur.

Medine vesikasının yayımlanma amacı incelendiğinde, toplum içerisinde birlik ve beraberlik açısından oldukça önemli bir belge olduğu çıkarımı yapılabilmektedir. Özellikle farklı din ve mezhebe sahip olan insanların yaşamlarını devam ettirmesi, farklı olan başka bir topluma ya da bireye karşılıklı olarak saygı ve sevgi beslemesi ve bu durumu kendi içerisinde aşılaması Medine vesikasının insana kazandırdığı önemli değerlerdendir. İnsanların farklılıkları ile birlikte bir arada yaşayabilme ya da gelecek dönemler içerisinde de birlik ve beraberliklerini devam ettirebilme açısından bir önderin bunu sağlanması gerekmektedir. Hz. Peygamber bu durumu başarılı bir şekilde hayata geçirmiştir. İslam dini hoşgörü ve anlayış dini olduğundan ötürü insanların farklılıklar içinde bir toplum olmasını amaç edinmesi ile de bu özelliğini bariz bir şekilde bize göstermektedir. Bu tavır ile bireylerin İslam dinine olan bağlılıklarında artış yaşanmıştır ve bununla beraber İslam'ın yaygınlık kazanmasında da etkili olmuştur.

Medine vesikasının oluşturulma evresi ve uygulanma evresi de olumlu değerlerin kazanılmasına vesile olmayı amaç edinmiştir. Hz. Peygamber, Medine vesikasının etkinliğini arttırabilmek için vesikayı oluşturma ve hayata geçirme sürecinde kapsamlı bir değerlendirme yapmış, durum hakkında uzun bir müddet düşünmüştür. Toplum içerisinde var olan ve sonrasında yaşanması muhtemel olan durumları kapsamlı bir şekilde değerlendirmeye çalışmıştır. Hazırlanan belge farklı din, görüş ve mezhebe sahip insanlar tarafından kabul edilmiş ve hayata geçirilmiştir.

Vesika dünyadaki ilk yazılı anayasa olarak kabul edildiği için hukuki açıdan da büyük bir öneme sahiptir. Metnin orijinali yazılı bir şekilde günümüze ulaşamamıştır. Ulaşılabilen en eski metin İbn Hişâm’a aittir. Metnin hangi tarihte yazıldığı, tarafları, bütünlüğü kesin olarak belli değildir.

Keywords

Abstract

The Medina document, shortly after the hijra, was sent to Hz. It is a written document prepared by Muhammad. This document is the constitution of the newly established Islamic state. Hz. Due to the demographic structure of the city of Medina, Muhammad had the people of Medina prepare a contract shortly after the migration, aiming to ensure that the tribes or communities in the city with different religions, races, thoughts and cultures could live together in prosperity and peace, and to ensure order and security in the city. Hz. The document put into practice by the Prophet is counted as one of the important steps he initiated in the political and social restructuring or the functioning of the legal process in the Islamic world. It has successfully implemented and enforced the different views and the rights of respect and private space, which continue today, according to the conditions of the period. Considering the current legal and social structuring system, the Medina document is accepted as an important and powerful reference.

The Medina document, which is considered one of the biggest steps of the Islamic world and provides a reference to the administration and legal process for the next periods, is an important binding in terms of social law. In the conditions of the period, the Medina document contains an understanding that provides unity between different groups. For the following processes, it has seen a strong resource value and has been an important example that includes universality until today.

When the Medina Document is considered as the purpose of its publication, it is deduced that it is a very important document in terms of unity and solidarity in the society. It is considered as a very important example in terms of maintaining the lives of people with different religions and sects, respecting and loving another society or individual that is different, and instilling this situation within itself. In order for people to live together with their differences or to maintain their unity and solidarity in future periods, this must be provided under the leadership of a leader or someone else. Hz. The Prophet successfully implemented this situation. The religion of Islam, as a religion that shows tolerance and understanding, also shows this feature by aiming to be a society because of people's differences. In this context, the devotion to the religion of Islam has increased and its prevalence has been effective.

In the phase of creation and implementation of the Medina Document, it was aimed to be instrumental in a situation by aiming at a positive value. For this reason, St. In the process of creating and implementing the Document, the Prophet went through a comprehensive process in order to ensure a very effective situation and thought about this situation for a long time. Afterwards, he created the possible situations in the society and evaluated the existing situations in the society in order to ensure the healthiest way. The document, which was also approved and accepted by the parties, was accepted by people of different religions, views and sects in the society and was mistaken.

Since the document is accepted as the first written constitution in the world, it also has a great legal importance. The original of the text has not survived in written form. The oldest available text belongs to Ibn Hisham. It is not certain when the text was written, its sides, and its integrity.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics