EDMUND BURKE VE THOMAS PAİNE'DE MEŞRULUK DÜŞÜNCESİ

Author :  

Year-Number: 2023-Year: 16 - Number: 96
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-09 20:58:45.0
Language : Türkçe
Konu : Siyasal Düşünceler
Number of pages: 531-550
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu makale çalışmasında Batı’da siyasal düşünce tarihi içerisinde 18. yüzyılda ortaya çıkan ve düşünceleri ile iki farklı akım olan Muhafazakarlık ve Liberalizmin iki ayrı temsilcisi konumundaki Edmund Burke ve Thomas Paine’in siyaset felsefelerindeki siyasal otorite/güç ve meşruluk düşünceleri okuyucuya aktarmak amaçlanmaktadır. Edmund Burke ve Thomas Paine’in meşruluk düşüncelerinin incelenmesindeki temel gaye her iki düşünürün aynı süreçte yaşamış ve birbirlerine karşı bazı yazılar ve kitaplar yazarak eleştirilerde bulunmasıdır. Bununla birlikte her iki düşünürün meşruluk anlayışları ise kök itibariyle farklılık arzetmektedir. Edmund Burke meşruluk düşüncesi açısından geleneksel bir meşruiyet anlayışına sahip olmakla birlikte din, monarşi, gelenek ve kurumlar onun için temel meşruluk kaynaklarıdır. Thomas Paine ise meşruluk düşüncesi açısından rasyonel/ussal bir meşruiyet anlayışına sahip olmakla birlikte, toplumsal sözleşme, doğal hukuk, demokrasi, anayasa onun için temel meşruluk kaynaklarıdır. Muhafazakarlığın kurucusu Edmund Burke, rasyonalizme, aydınlanmaya ve Fransız devriminin getirdiklerine karşı bir eleştiri yapar. Thomas Paine ise liberal aydınlanmacı bir rasyonelist düşünür olarak Fransız devrimi savunusu yapar. Edmund Burke Fransa’daki Devrim Hakkında Düşünceleri adlı kitabında devrim ve getirdikleri üzerine eleştiriler yazdıktan sonra, Thomas Paine’de bu kitaba ve Burke’ün düşüncelerine eleştiri bağlamında İnsan Hakları kitabını yazmıştır. Dolayısıyla bu minvalde her iki filozofun meşruluk temelinde siyasal alandaki zıt görüşleri bu makalede detaylıca irdelenip özgün olarak okuyucuya aktarılmıştır.

Keywords

Abstract

In this article, it is aimed to convey to the reader the political authority/power and legitimacy ideas in the political philosophies of Edmund Burke and Thomas Paine, who are two different representatives of Conservatism and Liberalism, which emerged in the 18th century in the history of political thought in the West. The main purpose of examining the legitimacy ideas of Edmund Burke and Thomas Paine is that both thinkers lived in the same period and criticize each other by writing some articles and books. However, the understanding of legitimacy of both thinkers differs in roots. Although Edmund Burke has a traditional understanding of legitimacy in terms of legitimacy, religion, monarchy, tradition and institutions are the main sources of legitimacy for him. Although Thomas Paine has a rational understanding of legitimacy in terms of legitimacy, social contract, natural law, democracy and constitution are the main sources of legitimacy for him. Edmund Burke, the founder of conservatism, criticizes rationalism, enlightenment and what the French revolution brought. Thomas Paine, on the other hand, defends the French revolution as a liberal enlightened rationalist thinker. After Edmund Burke wrote criticisms of the revolution and its implications in his book Reflections on the Revolution in France, Thomas Paine also wrote the book Human Rights in the context of criticism of this book and Burke's ideas. Therefore, in this context, the opposing views of both philosophers in the political field on the basis of legitimacy are examined in detail in this article and transmitted to the reader in an original way.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics