OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ GÖRSEL MOTOR BECERİLERİNİN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2023-Year: 16 - Number: 96
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-10 23:41:34.0
Language : Türkçe
Konu : Çocuk Gelişimi
Number of pages: 489-508
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı okul öncesi dönem çocuklarının görsel motor becerilerini yaş, cinsiyet, anne-baba öğrenim durumu, anne-baba mesleği, sosyo-ekonomik düzey ve okul öncesi eğitim alıp almama değişkenlerine göre incelenmesidir. Bu amaçla araştırmacı tarafından oluşturulan Genel Bilgi Formu ve 1995 yılında Adams ve Sheslow tarafından geliştirilen ve uyarlaması Bektaş ve Ercan (2021) tarafından yapılan Görsel Motor Becerilerin Geniş Kapsamlı Değerlendirilmesi Testi (WRAVMA) kullanılarak veriler toplanmıştır. Nicel araştırma yöntemlerinden betimsel tarama modeline göre yapılan araştırmaya Edirne il merkezinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okul öncesi eğitimine devam eden 5ve 6 yaşındaki 201 çocuk dahil edilmiştir. Araştırma sonucunda 5 ve 6 yaşındaki çocukların WRAVMA Testinden aldıkları ortalama puan çizim alt boyutunda 78.56, eşleme alt boyutunda 55.33 ve çivi tahtası alt boyutunda 93.99 puan olduğu bulunmuştur. Çocukların görsel motor becerilerinin çivi tahtası alt boyutunda cinsiyete göre, tüm alt boyutlarda yaşa göre, çizim ve eşleme alt boyutlarında annenin mesleğine göre, çizim ve çivi tahtası alt boyutlarında babanın öğrenim durumuna göre, çizim alt boyutunda sosyoekonomik düzeyden etkilendiği bulunurken (p0.05). Buna karşın annenin öğrenim durumu, babanın mesleği, okul öncesi eğitim almaya göre etkilenmediği bulunmuştur (p>0.05). Araştırma sonucuna göre çocukların görsel motor becerilerinin WRAVMA Testi’nin farklı alt boyutlarında yaşın, cinsiyetin, anne mesleğinin, babanın öğrenim durumunun ve sosyo-ekonomik düzeyin etki edebileceği söylenebilir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to examine the visual motor skills of preschool children according to the variables of age, gender, education level of the parents, profession of the parents, socio-economic level and whether they have received pre-school education. For this purpose, data were collected using the General Information Form created by the researcher and the Comprehensive Visual Motor Skills Assessment Test (WRAVMA) developed by Adams and Sheslow in 1995 and adapted by Bektaş and Ercan (2021). According to the descriptive survey model, one of the quantitative research methods, 201 children aged 5 and 6 who continue their pre-school education in the city center of Edirne, affiliated to the Ministry of National Education, were included. As a result of the research, it was found that the average score of 5 and 6-year-old children in the WRAVMA Test was 78.56 in the drawing sub-dimension, 55.33 in the matching sub-dimension, and 93.99 in the nailboard sub-dimension. It was found that children's visual motor skills were affected by gender in the nail board sub-dimension, by age in all sub-dimensions, by the mother's profession in the drawing and matching sub-dimensions, by the educational status of the father in the drawing and nail board sub-dimensions, and by socioeconomic level in the drawing sub-dimension (p<0.05). On the other hand, it was found that the mother's education level, father's occupation, and pre-school education were not affected (p>0.05). According to the results of the research, it can be said that age, gender, mother's occupation, father's educational status and socio-economic level may affect the different sub-dimensions of the WRAVMA Test of children's visual motor skills.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics