ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE GELECEK KAYGISI VE DİNDARLIK İLİŞKİSİ: NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2023-Year: 16 - Number: 96
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-09 20:42:04.0
Language : Türkçe
Konu : Felsefe ve Din Bilimleri
Number of pages: 473-488
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırmanın amacı, gelecek kaygısı ve dindarlık arasındaki ilişki ve etkileşimleri tespit etmektir. Üniversite öğrencilerinin gelecek kaygısı gün geçtikçe artmaktadır. Öğrencilerin kaygı düzeylerindeki bu artış, özellikle Covid 19 salgını ile birlikte daha da çok gözlenmektedir. Zira aileden ayrı kalma, sürecin belirsizliği, bulaşıcılık ve artan ders yükü gibi nedenler onların gelecek kaygısı düzeyini yükseltmektedir. Öğrenciler tüm bu etkenlerle mücadele ederken onların böylesi durumlarla başa çıkmalarını destekleyecek dindarlıkla ilgili hususlardan da beslenmektedirler. Bu sebeple onların psikolojik durumlarını besleyen dindarlık eğilimini incelemek önem kazanmaktadır. Bu araştırma, ilişkisel tarama modeline dayalı olarak oluşturulmuştur. Araştırmada öncelikle bazı demografik değişkenler ile gelecek kaygısı ve dindarlık arasındaki ilişkiye bakılmış, daha sonra ise dindarlık ve gelecek kaygısı arasındaki ilişki incelenmiştir. Bu çalışmada yaş yükseldikçe örneklemin gelecek kaygı puanları düşmüş, ancak dindarlıklarında her hangi bir farklılık görülmemiştir. Bekâr katılımcıların gelecek kaygısı puanları evlilere göre yüksek çıkmıştır. Cinsiyet açısından bakıldığında kadınların daha dindar oldukları tespit edilmiştir. Fakat gelecek kaygısı ile cinsiyet arasında anlamlı bir fark tespit edilememiştir. Aylık gelir düzeyi göz önüne alındığında gelir düzeyi zayıf olan grubun gelir düzeyi orta ve iyi olanlara göre gelecek kaygısı puanları yüksek tespit edilmiştir. Araştırmaya Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde öğrenim gören 364 öğrenci katılmıştır. Bu katılımcıların 277’si kız ve 87’si ise erkek öğrencilerden oluşmaktadır. Katılımcılara Kişisel Bilgi Formu, Beck Umutsuzluk Ölçeği ve Dini Yönelim Ölçeği uygulanmıştır. Katılımcıların veri analizleri, SPSS Statistics 21 paket yazılımında gerçekleştirilmiştir.

Keywords

Abstract

The aim of the research is to determine the relationship and interactions between future anxiety and religiosity. The future anxiety of university students is increasing day by day. This increase in students' anxiety levels is observed even more with the Covid 19 epidemic. Because reasons such as being separated from the family, the uncertainty of the process, contagiousness and increasing course load increase their level of future anxiety. While the students struggle with all these factors, they also feed on the issues related to religiosity that will support them in coping with such situations. For this reason, it is important to examine the religiosity tendency that feeds their psychological state. This research was created based on the relational screening model. In the study, first of all, the relationship between some demographic variables and future anxiety and religiosity was examined, and then the relationship between religiosity and future anxiety was examined. In this study, the future anxiety scores of the sample decreased as the age increased, but there was no difference in their religiosity. The future anxiety scores of the single participants were higher than the married ones. In terms of gender, it has been determined that women are more religious. However, no significant difference was found between future anxiety and gender. Considering the monthly income level, the group with a low income level has higher future anxiety scores than those with a medium and good income level. 364 students studying at Nevşehir Hacı Bektaş Veli University participated in the research. Of these participants, 277 are female and 87 are male students. Personal Information Form, Beck Hopelessness Scale and Religious Orientation Scale were applied to the participants. Data analyzes of the participants were carried out in SPSS Statistics 21 package software.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics