İŞBİRLİKÇİ PLANLAMA, TAHMİN VE YENİLEME KAVRAMININ BİBLİYOMETRİK ANALİZİ

Author :  

Year-Number: 2023-Year: 16 - Number: 97 (100. Yıl Özel Sayısı)
Yayımlanma Tarihi: 2023-10-27 17:49:59.0
Language : İngilizce
Konu : Üretim ve Operasyon Yönetimi
Number of pages: 305-314
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Genel tedarik zinciri verimliliği ve performansını iyileştirmek için perakendeci ve tedarikçiler gibi ticari ortaklar arasında işbirliği ve bilgi paylaşımını içeren CPFR (İşbirlikçi Planlama, Tahmin ve Yenileme-Collaborative Planning, Forecasting, and Replenishment) bir tedarik zinciri yönetimi stratejisidir. Paydaşlar için; satış ve envanter verileri, talep tahminleri ve ilintili diğer bilgilerin eşzamanlı olarak paylaşımını mümkün kılması sayesinde, ticari ortaklar arasındaki iletişim ve koordinasyonun geliştirilmesinin amaçlandığı CPFR: 1990'larda VICS (Gönüllü Endüstriler Arası Ticaret Standartları Derneği-Voluntary Interindustry Commerce Solutions Association) tarafından geliştirilerek, tedarik zinciri yönetimi süreçlerine entegre edilmiştir. Karmaşık tedarik zincirleri barındıran sektörler için maliyet tasarrufları, kaliteli müşteri hizmetleri ve artan genel verimlilik imkânı sunan CPFR, eşzamanlı bilgi paylaşımı ve karar vermenin kolaylaştırılması için teknoloji çözümleri ve veri değişim sistemlerini kullanır ve yakın iş birliği ve içgörülerin paylaşımı ile kamçı etkisini azaltarak doğru ürünlerin doğru yer ve zamanda bulunmasını sağlar. Bu yazında, CPFR kavramı özelinde söz konusu kavrama ilişkin yapılan çalışmalara ilişkin olarak, belirlenen başlıklarda görsel bir haritanın çıkarılması amaçlanmıştır. Çalışmada, nicel veriler kapsamında mevcut yazına ait bir bibliyometrik analiz yapılarak, görsel bir özetin araştırmacılara sunulması hedeflenmektedir. 31.07.2023 tarihinde anahtar kelimeleri ile 2003-2023 yılları arasında yayınlanmış olan akademik makalelerin; başlık, anahtar kelime ve özetlerinde yapılan taramalar sonucunda WOS veritabanında indekslenmiş olan 105 çalışmaya ulaşılmıştır. Erişimi sağlanan makaleler; yazar, ülke, anahtar sözcük ve kaynak analizleri üzerinden incelenmiştir.

Keywords

Abstract

CPFR (Collaborative Planning, Forecasting, and Replenishment) is a supply chain management strategy that includes collaboration and information sharing between commercial partners such as retailers and suppliers to improve overall supply chain efficiency and performance. For stakeholders; being developed in the 1990s by VICS (Voluntary Interindustry Commerce Solutions Association), CPFR, which aims to improve communication and coordination between trading partners, demand forecasts and other related information by enabling the simultaneous sharing of sales and inventory data, was integrated into chain management processes. Offering cost savings, quality customer service and increased overall efficiency for industries with complex supply chains, CPFR uses technology solutions and data exchange systems to facilitate simultaneous information sharing and decision making, reducing the bullwhip effect of the right products at the right place and time through close collaboration and sharing of insights.  In this article, it is aimed to create a visual map of the CPFR concept, with regard to the studies carried out on the concept in question. In the study, it is aimed to present a visual summary to the researchers by making a bibliometric analysis of the existing literature within the scope of quantitative data. On 31.07.2023, 105 studies indexed in the WOS database were reached as a result of scanning the titles, keywords and abstracts of academic articles published with their keywords between 2003-2023. Accessed articles were analyzed through author, country, keyword and source analysis.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics