LİSE YÖNETİCİLERİNİN TEKNOLOJİK LİDERLİK ÖZ YETERLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2023-Year: 16 - Number: 98
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-28 20:57:45.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 11-24
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı lisede görev yapan okul yöneticilerinin teknolojik liderlik öz yeterliklerini belirlemek ve okul yöneticilerinin teknolojik liderlik öz yeterliklerini çeşitli değişkenlere göre incelemektir. Araştırma nicel araştırma modellerinden tarama modeli ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma grubunu Bursa Nilüfer ilçesinde liselerde görev yapan 136 okul yöneticisi oluşturmaktadır. Araştırmada “Eğitim Yöneticileri Teknoloji Liderliği Öz Yeterlik Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek “Vizyoner Liderlik”, “Dijital Çağ Öğrenme Kültürü”, “Profesyonel Uygulamada Mükemmellik”, “Sistematik Gelişim” ve “Dijital Vatandaşlık”  alt boyutlarından oluşmaktadır. Veri analizinde bağımsız örneklem t-testi ve ANOVA yapılmıştır. Okul yöneticilerinin teknolojik liderlik öz yeterlik düzeylerinin yönetici olarak hizmet yılı değişkenine göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğini tespit etmek amacıyla tek yönlü varyans analizi yapılmıştır. Araştırma sonucunda lise okul yöneticilerinin teknolojik öz yeterlik düzeylerinin “yeterli” olduğu ortaya çıkmıştır. Lise okul yöneticilerinin teknolojik öz yeterlik düzeyleri en yüksek “Dijital Vatandaşlık” boyutunda, en düşük ise “Vizyoner Liderlik” boyutunda çıkmıştır. Ayrıca okul yöneticilerinin teknolojik öz yeterlikleri eğitim durumuna göre “Profesyonel Uygulamada Mükemmellik” boyutunda farklılık göstermiştir. Hizmet yılı değişkenine göre 16 yıl ve üzeri yöneticilik görevi olan okul yöneticileri ile 1-5 yıl deneyimi olan okul yöneticileri arasında anlamlı fark bulunmuştur. Hizmet içi eğitim alma değişkenine göre “Vizyoner Liderlik” boyutunda anlamlı farka ulaşılmıştır. e-twinning projesi yapma değişkenlerine göre ise anlamlı farka rastlanmamıştır. 

Keywords

Abstract

The purpose of this quantitative research is to examine the technological leadership self-efficacy of high school principles and to examine their the technological leadership self- efficacy levels in terms of various variables. The research group consists of 136 high school principals in Bursa Nilüfer district in the 2020-2021 academic year. School principals were surveyed using “Technological Leadership Self-Efficacy Scale for School Administrators”. The scale consists of “Visionary Leadership”, “Digital Age Learning Culture”, “Excellence in Professional Practice”, “Systematic Development” and “Digital Citizenship” dimensions. An independent sample t-test  and ANOVA were conducted in the data analysis. The study revealed that the technology leadership self-efficacy levels of high school school principals were “sufficient”. Technology leadership self-efficacy levels of high school school principals were the highest in the “Digital Citizenship” construct, and the lowest in the “Visionary Leadership” construct. In addition, the technology leadership self- efficacy of school principals differed in the construct of “Excellence in Professional Practice” in terms of the educational status. There was a significant difference between school principles with 16 or more years of experience and those with 1-5 years of experience. There was also a significant difference in the “Visionary Leadership” construct in terms of attending an in-service training variable. No significant difference was found increating an e-twinning project.

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics