TEMEL SANAT EĞİTİMİ DERSİ ÖĞRENİM ÇIKTILARININ TEMEL TASARIM İLKELERİ BAĞLAMINDA ANALİZİ

Author:

Year-Number: 2023-Year: 16 - Number: 96
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-09 19:33:02.0
Language : Türkçe
Konu : İç Mimarlık
Number of pages: 183-196
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Temel sanat eğitimi öğrencinin yaratma sürecine dokunan ilk derslerden biridir. Ders teorik ve uygulamalı eğitim süreciyle, öğrencinin tasarım ve sanata yönelik farkındalık, bilinç ve beceri kazanmasını amaçlamaktadır. Öğrenci temel sanat eğitimi dersinde tasarım yoluyla düşünmeyi; bir problem çözmede durum ve koşulları analiz ederek alternatif çözümler geliştirmeyi; neden sonuç ilişkisinde tasarım sürecini yönetebilmeyi; yaratıcı yaklaşım ile özgün çalışmalar üretebilmeyi öğrenmektedir. Bu yoğun öğrenme sürecinde, temel tasarım ilkelerinin öğrenciye aktarılması ve öğrencinin bu ilkeler ile düşünebilmesi, sürecin daha anlaşılır olmasına katkı sağlamakta; öğrenim çıktılarının ise sistematik ve objektif bir temele dayanmasına aracı olmaktadır. Temel sanat eğitimi dersinin kazanımlarına dikkat çeken bu çalışmanın temel amacı, temel tasarım ilkelerinin bu dersin öğrenme sürecine etkisini tartışmaktadır. Bu amaç kapsamında temel sanat eğitimi dersinin kapsam ve sınırlılıkları sorgulanmış; ayrıca öğrenci çalışmaları üzerinden temel tasarım ilkelerinin derse sağladığı katkılar araştırılmıştır. Bu çalışmanın örneklemini Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık Bölümü 1. Sınıf öğrencilerinin 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında aldıkları Temel sanat eğitimi dersine yönelik öğrenim çıktıları oluşturmaktadır. Yapılan araştırmada öğrencilere aktarılan temel tasarım ilkelerinin, 4 aşama ve toplam 9 çalışmadan oluşan öğrenim çıktılarındaki karşılığı tartışılmış ve her aşamadaki sürekliliği değerlendirilmiştir. Çalışmada öğrenci çıktıları aracılığıyla ders kapsamında kullanılan bir metodunun süreç ve kapsamı da tartışmaya açılmıştır. Çalışmada nitel araştırma yönteminden yararlanılmış; araştırmada kullanılan öğrenim çıktıları ölçüt örneklem ile seçilmiştir. İlgili literatürün değerlendirilmesi sonucu, çalışma içinde temel sanat eğitimi ve temel tasarım eğitimi dersleri birbirine eş değer olarak kabul edilmiştir.

 

Keywords

Abstract

Basic arts education is one of the first lessons that touches the creative process of the student. The course aims to help the student gain awareness, consciousness and skills for design and art through the theoretical and applied education process. During the basic art education course, the student learns to think through design; to develop alternative solutions by analyzing situations and conditions in solving a problem; to manage the design process in the relationship of cause and effect; to produce original works with a creative approach. In this intensive learning process, the transfer of basic design principles to the student and the ability of the student to think with these principles contribute to making the process more understandable; on the other hand, it helps the learning outcomes to be based on a systematic and objective basis. The main purpose of this study, which draws attention to the achievements of the basic art education course, is to discuss the effect of basic design principles on the learning process of this course. Within the scope of this purpose, the scope and limitations of the basic art education course were questioned, and the contributions of the basic design principles to the course were investigated through student studies. The sample of this study consists of the learning outcomes for the Basic Art Education course taken by the 1st year students of Nevşehir Hacı Bektaş Veli University, Faculty of Fine Arts, Department of Interior Architecture in the 2022-2023 academic year. In the research, the equivalence of the basic design principles transferred to the students in the learning outcomes consisting of 4 stages and a total of 9 studies was discussed and their continuity at each stage was evaluated. In the study, the process and scope of a method used in the course was also discussed through the outputs of student works. The qualitative research method was used in the study, and the learning outcomes used in the research were selected by a criterion sample. As a result of the evaluation of the relevant literature, basic art education and basic design education courses were accepted as equivalent to each other in the study.

Keywords