ETİK SORUMLULUĞU VE HAKKANİYETİ DENGELEMEK: KONFERANS ÇEVİRMENLİĞİNDE DİKKATE ALINMASI GEREKEN UNSURLAR

Author :  

Year-Number: 2023-Year: 16 - Number: 96
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-09 19:25:51.0
Language : İngilizce
Konu : Çeviribilim
Number of pages: 69-78
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Konferans tercümanlığı, uluslararası etkinlikler, diplomatik görüşmeler ve iş dünyasında çok dilli iletişimin hayati bir bileşeni olarak çok önemli bir rol oynamaktadır. Sözlü çeviri etkinliği, dilsel boşlukları giderme şeklindeki temel işlevinin ötesinde, kültürel duyarlılık ve etik sorumluluk alanına uzanan etik hususları da beraberinde gündeme getirmektedir. Bu makale, tarafsızlığı korumak ile daha yüksek bir etik sorumluluk duygusunu benimsemek arasında kurulması gereken hassas dengeye özel olarak odaklanarak, konferans tercümanlığının doğasında bulunan çok yönlü etik karar verme ortamını farklı yönlerini hesaba katarak bir şekilde incelemektedir.

Sözlü çevirmenlerin aracılık ettiği çeşitli etkileşimlerin ortasında tarafsızlık kavramı temel bir ilke olarak ön plana çıkmaktadır. Sözlü çevirmenin görevi, iletileri hassasiyetle iletmek, kişisel önyargıları veya öznel yorumları iletişim sürecine aşılamaktan kaçınmaktır. Ancak sözlü çevirmenin rolü yalnızca dilsel doğrulukla sınırlı değildir; daha geniş bir etik sorumluluk yelpazesini kapsamaktadır. Bunların arasında, kültürel farkındalığın karmaşık sınırlarında gezinmek, bağlamı anlamak ve sosyal adaleti teşvik etmek de bulunmaktadır. Bu makale, tarafsızlık zorunluluğu ile sözlü çeviri edimine eşlik eden etik sorumluluk arasında ortaya çıkan doğal gerilim noktalarını irdelemektedir.

Makalede, sözkonusu karmaşık dinamikleri aydınlatmak üzere gerçek dünya senaryolarından derlenen kuramsal örnekler kullanılmaktadır. Bu örnekler, sözlü çevirmenlerin etik ikilemlerle karşılaştıklarında karşılaştıkları zorlukların altını çizmektedir. Bu kuramsal örneklere ek olarak, sözlü çeviri tarihinde etik ikilem konusunun en çarpıcı örneklerinden biri olan ve sözlü çevirmenlik mesleğinin kilometre taşlarından biri olan Nürnberg Mahkemeleri de bir olgu olarak irdelenmektedir. Sözkonusu kuramsal örnekler ve olgular derinlemesine incelenerek sözlü çevirmenlere etik karar verme yolculuklarında rehberlik eden çok yönlü unsurları ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır. Bir başka deyişle, tarafsız bir iletişim kanalı olarak kalmak ile konferans tercümanlarının rolüne özgü daha geniş etik yükümlülükleri benimsemek arasındaki hassas dengenin kapsamlı bir incelemenin sunulması amaçlanmaktadır.

Keywords

Abstract

Conference interpreting plays a pivotal role as a vital component of multilingual communication within the realms of international events, diplomatic exchanges, and the business sphere. Beyond its fundamental function of bridging linguistic gaps, interpreting also raises ethical considerations that extend into the realm of cultural sensitivity and ethical responsibility. This article intricately explores the multifaceted landscape of ethical decision-making inherent to conference interpreting, with a specific focus on the delicate equilibrium that must be struck between upholding impartiality and embracing a heightened sense of ethical responsibility.

Amid the diverse interactions that interpreters mediate, the concept of neutrality emerges as a foundational principle. The interpreter is tasked with conveying messages with precision, refraining from infusing personal biases or subjective interpretations into the communication process. However, the interpreter's role isn't confined solely to linguistic accuracy; it encompasses a broader spectrum of ethical responsibilities. These encompass navigating the intricate contours of cultural awareness, understanding context, and promoting social justice. This article delves into the inherent tensions that emerge between the imperative of neutrality and the ethical responsibility that accompanies the role.

To illuminate these intricate dynamics, theoretical examples culled from real-world scenarios are employed. These examples underscore the challenges interpreters encounter when confronted with ethical dilemmas. In addition to these theoretical examples, Nuremberg Trials- one of the most striking examples of ethical dilemma in the history of interpreting and one of the major milestones of the profession of interpreting will be elaborated as a case study. By delving into these theoretical illustrations, this article seeks to unravel the multifaceted considerations that guide interpreters in their ethical decision-making journey. In essence, the article serves as a comprehensive exploration of the delicate equilibrium between remaining an impartial conduit of communication and embracing the broader ethical obligations inherent to the role of conference interpreters.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics