FRANKFURT'UN ÖZERKLİK ANLAYIŞINDA ÖZDEŞLEŞMENİN ROLÜ

Author :  

Year-Number: 2023-Year: 16 - Number: 96
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-10 23:46:04.0
Language : İngilizce
Konu : Felsefe ve Din Bilimleri
Number of pages: 265-274
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Özerkliği vurgulayan kimlik kavramı çağdaş felsefi söylemin ön saflarında yer almaktadır. Özerklik, bireyin genellikle hiyerarşik olarak düzenlenen arzularını organize etme yeteneği ile karakterize edilir. Tanınmış Amerikalı filozof Harry Frankfurt, özgürlüğü özerkliğin kritik bir bileşeni olarak özetleyen ve özdeşleşmenin çok önemli rol oynadığı bir teori önermektedir. Bireylerin hem birincil arzulara hem de iç gözlemle şekillenen ve kişinin rasyonelliğini yansıtan ikincil arzuları oluşturma kapasitesine sahip olduğunu savunmaktadır. İnsanlarla diğer canlılar arasındaki temel farklardan birinin kişinin iradesinin yapısında yattığını belirten Frankfurt'un özgür irade teorisi, bireylerin kendi kendini yöneten varlıklar olarak görüldüğü özerklik kavramı etrafında şekilleniyor. Frankfurt'a göre arzular insan eyleminin arkasındaki itici güçtür. Yine de bireyler her zaman arzuları tarafından kontrol edilmek istemeyebilirler, bu da ayrılma ve kopukluk duygularına yol açabilmektedir.

Frankfurt'un çalışmaları, geleneksel eylem özgürlüğü kavramlarının ötesine geçerek, insanın özerkliğini ve karakter sorumluluğunu etkileyen faktörlerin karmaşık etkileşimini aydınlatıyor. Bakış açısı karakter sorumluluğuyla ilgili bazı zorluklar içerse de çalışmaları, insan özerkliğinin karmaşıklığına ve onu etkileyebilecek çeşitli faktörlere ışık tutuyor. Bu makalede kişisel özerklik konusu Harry Frankfurt'un oluşturduğu teorik çerçeveye odaklanılarak incelenmektedir. Çalışma, Frankfurt'un özerklik teorisinin birincil, ikincil ve üçüncül hedeflerini araştırırken çağdaş filozoflar tarafından açıklanan özerkliğin çeşitli unsurlarını titizlikle incelemeyi amaçlamaktadır. Böylece Frankfurt'un "özgür irade"ye ilişkin hiyerarşik sınıflandırması açıklanmış ve özerkliğin sağlanmasında özdeşleşmenin önemi değerlendirilmiştir.

Keywords

Abstract

The concept of identity, emphasizing autonomy, is at the forefront of contemporary philosophical discourse. Harry Frankfurt, a well-known American philosopher, proposes a theory that outlines freedom as a critical component of autonomy, in which identification plays a crucial role. He argues that individuals have both primary desires and the capacity to form secondary desires shaped by introspection and reflect one's rationality. Stating that one of the main differences between humans and other living creatures lies in the structure of the person's will, Frankfurt's theory of free will is shaped around the concept of autonomy, in which individuals are seen as self-governing beings. According to Frankfurt, desires are the driving force behind human action. Still, individuals may not always want to be controlled by their desires, which can lead to feelings of detachment and disconnection.

Frankfurt's work goes beyond traditional notions of freedom of action, illuminating the complex interplay of factors that influence human autonomy and character responsibility. While his perspective involves some challenges regarding character responsibility, his work sheds light on the complexity of human autonomy and the various factors that can influence it. In this article, the issue of personal autonomy is examined by focusing on the theoretical framework created by Harry Frankfurt. The study aims to rigorously examine the various elements of autonomy explained by contemporary philosophers while exploring Frankfurt's autonomy theory's primary, secondary and tertiary objectives. Thus, Frankfurt's hierarchical classification of "free will" was explained and the importance of identification in ensuring autonomy was evaluated.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics