GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN TÜRK İSLAM ESERLERİNE İLİŞKİN TUTUM VE BİLİŞSEL DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Author:

Year-Number: 2023-Year: 16 - Number: 96
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-25 22:38:55.0
Language : Türkçe
Konu : Resim
Number of pages: 197-210
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, farklı üniversitelerde öğrenim gören Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) öğrencilerinin Türk İslam Eserlerine (TİE) ilişkin farkında olma ve tutum düzeylerini cinsiyet, sınıf ve üniversite değişkenlerine göre incelemektir.

Araştırmada betimsel yöntem kullanılmış olup, Araştırma, Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi ve İnönü Üniversitesi’nde okuyan birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıflarında öğrenim gören 134 kişi (83 kız ve 51 erkek) üzerinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmada Bay, Mert ve Alyılmaz tarafından güvenirlik ve geçerlik çalışması yapılmış ölçme aracı kullanılmıştır. Verilerin analizinde ki kare, t-testi, tek yönlü varyans analizi ve Kruskal Wallis test teknikleri kullanılmıştır.

Verilerin analizi sonucunda, GSF öğrencilerinin TİE ilişkin bilişsel farkındalık düzeylerinin, öğrenim gördükleri bölüm dışında ders veya eğitim alma durumlarının, TİE ile ilgili STK veya derneğe üye olma, buralardaki faaliyetlere katılma düzeylerinin, TİE ile ilişkili TV/radyo programı takip etme, kitap okuma düzeylerinin genel olarak çok düşük olduğu görülmektedir. Araştırmada okuduğu üniversite değişkenine göre TİE’ye ilişkin tutum düzeylerine bakıldığında en yüksek tutumun İnönü Üniversitesi daha sonra Dokuz Eylül Üniversitesi GSF öğrencilerinin sahip olduğu, en düşük tutuma Hacettepe Üniversitesi GSF öğrencilerinin sahip olduğu görülmektedir. ANOVA ve PostHoc testlerinin sonucuna göre Dokuz Eylül ve İnönü Üniversitesi GSF öğrencilerinin TİE’ye ilişkin tutumları Hacettepe Üniversitesinde okuyan GSF öğrencilerinden istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde büyük çıkmıştır.

Sonuç olarak Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin Türk İslami Eserlerine ilişkin bilişsel düzeyleri düşük olduğu ve kız ve erkek öğrencilerin bilişsel düzeyleri arası farklılık olmadığı bulunmuştur. GSF öğrencilerin daha çok TİE ile ilgili bölüm içi dersi almayı tercih ettikleri, çok az oranda öğrencinin TİE ile ilgili sosyal faaliyetlere katıldıkları ve kitap okuduğu görülmüştür. Kız öğrencilerin erkeklere göre TİE ile ilgili faaliyetlere katılmada daha istekli, bir tutuma sahip oldukları görülmüştür. Son sınıf öğrencilerinin daha yüksek bir bilişsel düzeye ve tutuma sahip olduğu görülmüştür. Araştırma sonuçlarına göre GSF öğrencilerine TİE ilişkin daha iyi bir eğitim verilmesi önerilmiştir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to examine the awareness and attitude levels of Faculty of Fine Arts (GSF) students studying at different universities regarding Turkish Islamic Works (TİE) according to gender, class and university variables.

Descriptive method was used in the research, and the research was carried out on 134 people (83 girls and 51 boys) in the first, second, third and fourth grades of Gazi University, Hacettepe University, Atatürk University, Dokuz Eylül University and İnönü University. In the study, a measurement tool whose reliability and validity was studied by Bay, Mert and Alyılmaz was used. Chi square, t-test, one-way analysis of variance and Kruskal Wallis test techniques were used to analyze the data.

As a result of the analysis of the data, it was determined that the cognitive awareness levels of GSF students regarding TİE, their status of taking courses or training outside the department they are studying in, their level of membership in NGOs or associations related to TİE, their level of participation in activities there, their general level of following TV/radio programs related to TİE, and their level of reading books. appears to be very low. When we look at the attitude levels towards TİE according to the university variable in the study, it is seen that the highest attitude is held by İnönü University, then Dokuz Eylül University GSF students, and the lowest attitude is by Hacettepe University GSF students. According to the results of ANOVA and PostHoc tests, the attitudes of Dokuz Eylül and İnönü University GSF students towards TİE were statistically significantly higher than the GSF students studying at Hacettepe University.

As a result, it was found that the cognitive levels of the students of the Faculty of Fine Arts regarding Turkish Islamic Works were low and there was no difference between the cognitive levels of male and female students. It was observed that GSF students mostly preferred to take in-departmental courses related to TİE, and very few students participated in social activities and read books related to TİE. It has been observed that female students have a more willing attitude to participate in TİE-related activities than male students. It has been observed that senior students have a higher cognitive level and attitude. According to the results of the research, it is recommended that GSF students be given better education regarding TİE.

Keywords