TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİN, KADIN VE KIZ ÇOCUKLARINI GÜÇLENDİRMENİN RESİM SANATI YOLUYLA ANLATIMI

Author :  

Year-Number: 2023-Year: 16 - Number: 97 (100. Yıl Özel Sayısı)
Yayımlanma Tarihi: 2023-10-27 17:48:37.0
Language : Türkçe
Konu : Resim
Number of pages: 81-96
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Temelde biyolojik olarak birbirinden ayrılan kadın ve erkeğin toplum tarafından cinsiyetlerine uygun davranışlar göstermesi varoluşun bir gereği olarak istenilmiştir. Örneğin, erkekler tarih boyunca birçok alanda lider konumundayken, kadınlar daha bağımlı ve şefkatli gibi rollere sahip olmuştur. Toplumun kadın ve erkekten beklediği davranış biçimleri toplumsal cinsiyet rollerini ortaya çıkarmıştır. Kadın ve erkeğin toplum tarafından belirlenen rolleri ve davranışları farklı milletlerin geleneklerine göre şekillenmiştir. Bu durum cinsiyetçi yaklaşım bakış açılarına uygun davranmaları için kadın ve erkek üzerindeki sosyal baskıyı arttırmıştır. Geçmiş yıllarda toplumsal cinsiyet rollerinde kadının görevi çocuk yetiştirmek, erkeğin görevi ise ev ekonomisinin gelir düzeyini artırmaktı. Günümüzde kadının iş hayatına girmesiyle birlikte toplumsal olarak kadına farklı roller yükleme bağlamında birtakım farklı bakış açıları ortaya çıkmıştır. Kadının ekonomik yeterliliğinin olması, birçok alanın dışında bırakılmaması kültürel, sosyal, ekonomik ve siyasal alanlarda etkin olması sadece kadının kişisel gelişimi için değil toplumsal gelişim açısından da oldukça önemlidir. Güçlü bir toplum düzeyine ulaşmak için kadının mutlak suretle eğitim sürecine dâhil edilmesi, iş hayatın içinde güçlenmesi, ilk önce kendini ve ailesi başta olmak üzere ülkenin de sosyo-ekonomik, kültürel ve psikolojik olarak güçlü olmasını beraberinde getirecektir. Bu araştırmada toplumsal cinsiyet kalıplarının aşılmasında kadının ve erkeğin ev ve iş hayatında cinsiyet eşitliğine dayalı birkaç resim çalışmasıyla anlatılmak istenmiştir. Bu sayede kadınların kendi öz gelişimlerine katkıda bulunmanın yanı sıra ülkenin ekonomik potansiyelini arttırma ve kadınların küreselleşme sürecine katılmaları kolaylaşacaktır. Yarının anneleri olan kız çocuklarının okullaştırılması, kadınların eğitim düzeyinin artırılması, onların hem kendi hem de ülkenin sosyo-ekonomik standartlarının iyileştirilmesiyle birlikte ülkenin muasır medeniyetler seviyesine yükseltebilecek duruma gelmesini sağlayacaktır. Çalışmamızın amacı, toplumda kadına ve erkeğe benimsetilen kalıpların eşit şekilde oluşturulması çalışmamızın temel hedefi olmuştur. Ayrıca toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için ayrımcılığı önleyen politikalar geliştirilerek, toplumun bütün kurumlarında cinsiyet eşitliğinin gerçekliğine vurgu yapılmalıdır. Toplumun içinde var olan cinsiyetçi yaklaşım tutumlarını değiştirmeye yönelik düşüncelerin belirlenmesi projenin temel kapsamını içermektedir.

Keywords

Abstract

Men and women, who are fundamentally biologically differentiated from each other, are expected by society to behave in accordance with their gender as a necessity of existence. For example, men have been leaders in many fields throughout history, while women have had roles such as being more dependent and compassionate. The behaviors that society expects from men and women have led to the emergence of gender roles. The roles and behaviors of women and men determined by society have been shaped according to the traditions of different nations. This has increased social pressure on men and women to behave in accordance with gendered perspectives. In the past, in gender roles, the woman's role was to raise children and the man's role was to increase the income level of the home economy. Today, with the entry of women into business life, a number of different perspectives have emerged in the context of socially attributing different roles to women. It is very important for women to have economic competence, not to be left out of many fields, and to be active in cultural, social, economic and political fields not only for women's personal development but also for social development. In order to achieve a strong society, the inclusion of women in the education process and their empowerment in business life will bring about the socio-economic, cultural and psychological strengthening of the country, especially herself and her family. In this research, it is aimed to overcome gender stereotypes and to explain the gender equality of women and men in home and work life through several painting studies. In this way, it will be easier for women to contribute to their own self-development, as well as to increase the economic potential of the country and to facilitate women's participation in the globalization process. Schooling girls, who are the mothers of tomorrow, and increasing the level of education of women will enable them to be able to raise the country to the level of contemporary civilizations by improving their own and the country's socio-economic standards. The main objective of our study is to create the stereotypes imposed on men and women in society equally. In addition, policies that prevent discrimination should be developed to ensure gender equality and the reality of gender equality should be emphasized in all institutions of society. The main scope of the project is to identify ideas to change the existing sexist attitudes in society.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics