TİCARETTE SANAYİLEŞMENİN ROLÜ: ECOWAS ÜLKELERİ ÜZERİNE BİR PANEL VERİ YERÇEKİMİ MODELİ ANALİZİ (1995-2020)

Author :  

Year-Number: 2023-Year: 16 - Number: 98
Yayımlanma Tarihi: 2024-01-01 00:27:32.0
Language : İngilizce
Konu : Makro İktisat
Number of pages: 395-414
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) 1975 yılında 15 Batı Afrika ülkesi tarafından ekonomik iş birliği yoluyla tek bir büyük ticaret bloğu oluşturmak amacıyla kurulmuştur. Ancak söz konusu ekonomik topluluk, 2020 yılına kadar geçen zaman diliminde kuruluş hedeflerine ulaşamamıştır. Bu çalışma, ECOWAS topluluğunun sanayileşme düzeyinin dış ticareti üzerine etkisini deneysel olarak incelemeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla, ilk olarak ECOWAS topluluğunun 34 ana ticaret ortaklarıyla olan dış ticaretinin belirleyicilerini 1995 ve 2020 yılları arası 26 yıllık periyodda panel veri yer çekim modeli kullanarak tahmin ediyoruz. Ayrıca Driscoll-Kraay ve Panel Düzeltme Standart Hataları (PCSE) teknikleri artık korelasyon ve değişen varyans problemlerini çözmek için kullanılmıştır. Ampirik bulgular GSYİH ve mesafe gibi yer çekimi değişkenlerinin yanı sıra kontrol değişkenlerinin de literatürle tutarlı olduğunu ortaya koymaktadır. Ek olarak, sanayileşme düzeyinin ECOWAS ticareti üzerindeki iki farklı etkisini değerlendirmek için iki yardımcı değişken oluşturulmuştur; kişi başına düşen GSYİH'de ki fark ve Heckscher-Ohlin faktör donanımları. Bulgular, kişi başına düşen GSYİH'de ki farkın ECOWAS ticareti üzerine olumsuz bir etkisi olduğunu göstermektedir. Bu durum ticaret ortakları arasındaki endüstri içi ticarette ECOWAS ekonomik topluluğunun zararına bir artışa işaret etmektedir. Bulgular faktör donanımlarının, özellikle sermaye ve arazi bağışlarının ticaret üzerinde Heckscher-Ohlin teorisiyle tutarlı etkilere sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Özetle, ECOWAS’ın düşük sanayileşme düzeyi, ECOWAS üye devletlerini endüstri içi ticaretten uzaklaştırırken, birincil mal tedarikçisi rolünü pekiştirmektedir.  

Keywords

Abstract

The Economic Community of West African States (ECOWAS) was established in 1975 by 15 West African countries to form a single large trading bloc through economic cooperation. However, up to 2020, the economic integration process has not yet achieved its objectives within the set timeframe. This study aims to assess the impact of ECOWAS' level of industrialization on its foreign trade. Therefore, we first estimate the determinants of ECOWAS' foreign trade with its main 34 trading partners over the 26 years period between 1995 and 2020 using a panel data gravity model. Also, the Driscoll-Kraay and Panel Correction Standard Errors (PCSE) techniques are used to solve the residual correlation and heteroscedasticity problems. The empirical findings indicate that the gravity variables, such as GDP and distance, as well as the control variables are consistent with the literature. In addition, two proxies constructed to assess the two different impacts of the level of industrialization on ECOWAS trade are the difference in GDP per capita and factor endowments of Heckscher-Ohlin. Findings reveal that the difference in GDP per capita has a negative impact, pointing to an increase in intra-industry trade among the trading partners themselves at the expense of ECOWAS. Also, findings reveal that factor endowments, particularly capital and land endowments, have impacts on trade that are consistent with the Heckscher-Ohlin theory. In sum, low industrialization crowds out ECOWAS from intra-industry trade while consolidating its role as a supplier of primary goods.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics