PİYANO EĞİTİMCİLERİNİN PİYANO ÖĞRETİM TUTUMLARI ÜZERİNE BİR ANKET ÇALIŞMASI

Author :  

Year-Number: 2023-Year: 16 - Number: 98
Yayımlanma Tarihi: 2024-01-01 00:31:20.0
Language : Türkçe
Konu : Güzel Sanatlar Eğitimi
Number of pages: 25-60
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada 2021-2022 eğitim öğretim döneminde Türkiye ve Azerbaycan’da bulunan özel ve devlet okullarında piyano eğitimcilerinin piyano öğretim tutumlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden biri olan tarama modeli kullanılmıştır. Çalışma gurubunu, Türkiye ve Azerbaycan’da bulunan özel ve devlet okullarında piyano öğretmeni olan ve araştırmaya katılmaya gönüllü olan 150 öğretmen oluşturmuştur. Veri toplama araçları olarak, araştırmacı tarafından hazırlanan "Demografik Bilgi Formu" ve Doç. Dr. Tarkan Yazıcı’nın (2016) geliştirdiği "Piyano Eğitimcilerinin Piyano Öğretimlerine Yönelik Tutum Ölçeği " kullanılmıştır. Araştırmada öğretmenlere elektronik ortamda anketler gönderilmiş ve elde edilen veriler analiz edilmiştir. Piyano dersi motivasyon ölçeği ve demografik bilgi formu yoluyla elde edilen verilerin ilgili analizler yapılmış, tablolar halinde düzenlenerek yorumlanmıştır.

Piyano eğitimi alanında faaliyet gösteren katılımcıların çoğunluğu, bilgi paylaşımı ve deneyim paylaşımının önemini vurgulamaktadır. Katılımcıların büyük bir kısmı, piyano öğretimiyle ilgili sürekli gelişmeye ve yeniliklere açık olduklarını göstermektedir. Aynı şekilde, piyano öğretimiyle ilgili güncel kaynakları takip etme, projelere gönüllü olarak katılma ve literatürü inceleme konularında da aktif bir tutum sergilemektedirler. Bu, katılımcıların kişisel gelişimlerine katkı sağlama ve topluma fayda sağlama istekliliğini yansıtmaktadır.

Araştırmanın sonucunda, piyano öğretimi sırasında keyif almanın ve dayanıklılığın önemini gösterirken, sürekli öğretme düşüncesinin bazı katılımcılar için endişe kaynağı olduğunu ortaya çıkmıştır. Bu sonuç, piyano öğretiminin hem zevkli hem de zorlayıcı yönlerini yansıtmaktadır. Ancak, piyano öğretiminin bazı katılımcılar için zor olabileceğini düşünenlerin oranı da yüksektir. Bu durum, öğretmenlerin karşılaştığı zorluklara ve öğretim pratiğini geliştirme ihtiyacına işaret etmektedir. Genel olarak, araştırma sonuçları, piyano öğretimi alanında çalışan bireylerin, sürekli öğrenmeye ve gelişmeye açık olduklarını, bilgi paylaşımını önemsediklerini ve öğretim süreçlerini kişisel tatmin ve toplumsal katkı odaklı olarak değerlendirdiklerini göstermektedir.

Keywords

Abstract

In this research, it is aimed to examine the piano teaching attitudes of piano educators in private and public schools in Turkey and Azerbaijan in the 2021-2022 academic year. In this study, scanning model, which is one of the quantitative research methods, was used. The study group consisted of 150 teachers who were piano teachers in private and public schools in Turkey and Azerbaijan and volunteered to participate in the research. As data collection tools, "Demographic Information Form" prepared by the researcher and Assoc. Dr. "Attitude Scale of Piano Educators Towards Piano Teaching" developed by Tarkan Yazıcı (2016) was used. In the research, questionnaires were sent to the teachers in electronic environment and the obtained data were analyzed. The data obtained through the piano lesson motivation scale and demographic information form were analyzed, arranged in tables and interpreted.

The majority of the participants operating in the field of piano education emphasize the importance of knowledge sharing and experience sharing. Most of the participants show that they are open to continuous improvement and innovations in piano teaching. Likewise, they take an active attitude in following up-to-date resources on piano teaching, participating in projects voluntarily, and examining the literature. This reflects the participants' willingness to contribute to their personal development and benefit society.

As a result of the research, it was revealed that the thought of continuous teaching was a source of concern for some participants, while showing the importance of enjoyment and resilience during piano teaching. This result reflects both enjoyable and challenging aspects of piano teaching. However, the rate of those who think that piano teaching may be difficult for some participants is also high. This indicates the challenges faced by teachers and the need to improve teaching practice. In general, the results of the research show that individuals working in the field of piano teaching are open to continuous learning and development, attach importance to knowledge sharing, and evaluate their teaching processes as focused on personal satisfaction and social contribution.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics