SOSYAL HİZMET UYGULAMARINDA YAPAY ZEKÂ: POTANSİYEL, RİSKLER VE ETİK SORUNLAR

Author :  

Year-Number: 2023-Year: 16 - Number: 97 (100. Yıl Özel Sayısı)
Yayımlanma Tarihi: 2023-10-28 11:41:07.0
Language : Türkçe
Konu : Sosyal Hizmet
Number of pages: 315-322
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sosyal hizmet ve yapay zeka, günümüzde etkileşim içinde olan iki önemli alan olarak öne çıkmaktadır. Sosyal hizmet, bireylerin ve toplumların refahını artırmayı amaçlayan bir meslek dalıdır. Bu alanda çalışan uzmanlar, genellikle karmaşık sosyal sorunlarla başa çıkma, dezavantajlı grupları destekleme ve toplumsal adaleti sağlama amacını taşımaktadır. Diğer yandan, yapay zeka teknolojisi, bilgisayarların insan benzeri zeka görevlerini yerine getirebilme yeteneğini ifade etmektedir. Yapay zeka teknolojisinin yükselişi, sosyal hizmet alanında dönüştürücü bir etki yaratmıştır. Veri hacmindeki hızlı artış ve işlem gücündeki gelişmeler, sosyal hizmete olan talebi artırmış ve yeni ihtiyaçları ortaya çıkarmıştır. Ancak, liberal politikaların etkisiyle sosyal harcamalarda yaşanan kısıntılar, bu alanda yenilikçi çözümler arayışını tetiklemiştir.

Sosyal hizmet, karmaşık sorunlarla başa çıkarken multidisipliner bir yaklaşım gerektirir. Bu bağlamda, yapay zeka destekli uygulamaların kullanımı önemli bir rol oynamaktadır. Yapay zeka, özellikle kronikleşmiş sosyal sorunlara yönelik etkili çözümler sunma potansiyeli ile sosyal hizmet mesleğinde inovasyona öncülük etmektedir. Ancak, bu teknolojik dönüşüm beraberinde çeşitli riskler ve etik sorunları da beraberinde getirmektedir. Yapay zeka destekli sosyal hizmet uygulamalarının toplumsal, ekonomik ve uluslararası düzeyde önemli değişikliklere yol açabileceği düşünülmektedir. Bu nedenle, teknolojinin etkin ve güvenli bir şekilde kullanılabilmesi için kural ve etik normların gözden geçirilmesi önem taşımaktadır.

Bu çalışma, sosyal hizmet uygulamalarında yapay zeka teknolojisinin potansiyellerini, ortaya çıkabilecek riskleri ve etik sorunları detaylı bir şekilde ele almaktadır. Temel odak, daha iyi bir yaşam kalitesi sunma hedefine ulaşmak ve bu teknolojinin sosyal hizmetin etkinliği üzerindeki etkilerini anlamaktır. Bu bağlamda, teknolojinin etkin ve güvenli bir şekilde kullanılabilmesi için kural ve etik normların titizlikle gözden geçirilmesi gerekmektedir. Ayrıca Yapay zeka destekli sosyal hizmet uygulamaları, farklı toplumsal gruplara eşit hizmet sunma amacını taşımalı, eşitlik ve adalet ilkesi öncelikli olmalı  ve ayrımcılığı önleyici tedbirler içermelidir.

Keywords

Abstract

Social work and artificial intelligence are two prominent fields that interact in the contemporary landscape. Social work is a profession aimed at improving the well-being of individuals and communities. Professionals in this field typically address complex social issues, support disadvantaged groups, and strive for social justice. On the other hand, artificial intelligence technology refers to the ability of computers to perform tasks resembling human-like intelligence. The rise of artificial intelligence has had a transformative impact on the field of social work. The rapid increase in data volume and advancements in processing power have heightened the demand for social services and brought forth new needs. However, constraints in social spending due to the influence of liberal policies have triggered a quest for innovative solutions in this domain.

Social work requires a multidisciplinary approach when dealing with complex issues. In this context, the utilization of AI-supported applications plays a significant role. Artificial intelligence, particularly with its potential to provide effective solutions to chronic social problems, is spearheading innovation in the social work profession. However, this technological transformation also brings various risks and ethical concerns. It is believed that AI-supported social work applications can lead to significant changes on a societal, economic, and international level. Therefore, careful scrutiny and revision of rules and ethical norms are crucial for the effective and secure use of technology.

This study comprehensively addresses the potentials of artificial intelligence technology in social work applications, delves into potential risks, and examines ethical issues in detail. The primary focus is on achieving a better quality of life and understanding the impact of this technology on the effectiveness of social work. In this context, meticulous review and adherence to rules and ethical norms are imperative for the technology to be used effectively and safely. Additionally, AI-supported social work applications should strive to provide equal services to different societal groups, prioritize equality and justice principles, and include measures to prevent discrimination.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics