İNGİLİZCEDE “BOŞ NESNE” KAVRAMININ ÖZELLİKLERİ

Author :  

Year-Number: 2023-Year: 16 - Number: 97 (100. Yıl Özel Sayısı)
Yayımlanma Tarihi: 2023-10-28 11:39:37.0
Language : İngilizce
Konu : Yabancı Dil Eğitimi
Number of pages: 17-26
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İngilizce’de, genel cümle yapısı incelendiğinde, varsayılan kelime düzeni olarak özne-fiil-nesne (SVO) bir cümle yapısının kullanıldığı görülür. Bu, bir cümledeki öğelerin tipik sırasının "Özne" (eylemi gerçekleştiren veya tanımlanan varlık), "Fiil" (eylem veya varlık durumu) ve "Nesne" (fiilin eylemini alan varlık) olduğu anlamına gelir. Cümlenin bir nesnesi olup olmadığı, kullanılan fiilin türüne bağlıdır. İngilizce’de fiiller ya geçişli (transitive) ya da geçişsiz (intransitive) olabilir, bu da "boş" yapıların varlığının incelenmesi gerekliliğini doğurur. İngilizce dilinde farklı türlerde boş ögeler bulunur, her biri benzersiz söylem özellikleri sergiler. Bu ögeler, zamana bağlı olarak fiile bağlı olarak benzer şekilde çalışabilir veya bağlama göre uyarlanabilirler. İngilizce’de boş nesneleri detaylı araştırmak, fiiller tarafından sunulan argümanlar ile genel olay bilgilerinden elde edilen bilgi arasındaki farkı ayırt etmeye yardımcı olur. Bu makale, İngilizce'deki boş nesne yapılarını literatürle bağlantılı bir şekilde incelemeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla, boş nesnelere izin veren fiiller örneklenmiş, boş nesne fiilleri ile gerçek geçişsiz fiiller arasındaki ayrım için bazı kriterler sunulmuş ve İngilizce'deki boş nesne yapıları için bazı testler, Çağdaş Amerikan İngilizcesi Derlemi’nden (COCA) alınan örnek cümlelere uygulanmıştır.

Keywords

Abstract

The English language employs a subject-verb-object (SVO) sentence structure as its default word order in declarative sentences, which means that the typical order of elements in a sentence is "Subject" (the entity performing the action or being described), "Verb" (the action or state of being) and "Object" (the entity that receives the action of the verb). Whether the sentence has an object or not depends on the type of verb it is composed of; that is to say, the verbs may be either transitive or intransitive, leading to the concept of "null" entities. The English language encompasses various empty elements, each displaying unique discourse traits. These elements can operate akin to pronouns or adapt contextually, depending on the verb used. Exploring the domain of null objects in English helps differentiate between the arguments presented by verbs and the information drawn from our broader understanding of events. The present paper attempts to examine the null object constructions in English with reference to the literature. For this purpose, the verbs that allow null objects to have been exemplified, some criteria for the distinction between null object verbs and true intransitive verbs have been provided, and some tests for the null objects constructions in English have been applied to the example sentences taken from The Corpus of Contemporary American English (COCA).

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics