OECD VERİLERİNE GÖRE COVİD 19 SALGIN SÜRECİ VE SAĞLIK SİSTEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL GÖSTERGELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Author :  

Year-Number: 2023-Year: 16 - Number: 97 (100. Yıl Özel Sayısı)
Yayımlanma Tarihi: 2023-10-28 11:38:37.0
Language : Türkçe
Konu : Sağlık Yönetimi
Number of pages: 267-288
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, “Bir bakışta sağlık OECD 2021 göstergeleri” ışığında COVID 19 küresel salgın sürecinde OECD ülkeleri bazında sağlık harcamalarının sağlık çıktıları üzerine etkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Belge incelemesi yöntemi ile elde edilen veriler ilgili değişkenler ışığında COVID 19 salgın süreciyle ile ilişkilendirilerek içerik analizi ile değerlendirilmiş ve analiz edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda, sağlık harcamaları ve sağlık sonuçları değerlendirildiğinde sağlığa daha fazla harcama yapan ülkelerin daha fazla ölçüde daha iyi sağlık sonuçlarına sahip olduğunu görülmektedir. OECD ülkeleri bazında sağlık göstergelerine göre karşılaştırılabilir verilere sahip 30 OECD ülkesinden 24'ünde 2020'de beklenen yaşam süresinin düşmesiyle, COVID 19'un çarpıcı bir etkisi olduğu belirlenmiştir. Sağlık hizmetlerine erişim göstergesine göre nüfus pay oranı değerlendirildiğinde, OECD ülkelerinin çoğu, temel bir dizi hizmet için evrensel (veya evrensele yakın) sağlık hizmeti kapsamına ulaşmış durumda olduğu görülmüştür. Ancak, COVID‑19 salgının sağlık tarama programları üzerinde büyük etkisi olduğu ve 2020 verileri mevcut olan yedi ülkeden altısında tarama oranlarında azalma olduğu tespit edilmiştir. Genel sağlık harcamalarında COVID 19 salgınının başlamasıyla birlikte 2020'ye ilişkin ilk veriler, genel sağlık harcamalarında ortalama %5,1 civarında keskin bir artışa işaret etmektedir. Yaşam beklentisi ve önlenebilir ölüm oranları ile sağlık harcamaları arasında açık bir pozitif ilişki olduğu tespit edilmiştir. Yapılan sağlık harcamalarının sağlık hizmetlerine erişim ve sağlık bakım hizmeti kalitesi açısından değerlendirildiğinde yaşadıkları yerde kaliteli sağlık hizmetlerinin mevcut olmasından memnun olan nüfusun payı ile kişi başına düşen sağlık harcaması arasında açık bir pozitif korelasyon göstermektedir. Ayrıca, ilgili raporda sağlık bakım hizmetlerinde kullanılan kaynakların mutlak miktarı, daha iyi sonuçların mükemmel bir göstergesinin olmadığı, sağlık için risk faktörleri ve sağlığın daha geniş sosyal belirleyicileri dikkate alınarak, sağlık bakım kaynaklarının verimli kullanımı kritik öneme sahip olduğu bilgisine yer verilmiştir. KOAH, birinci basamakta etkili tedavinin iyice yerleşmiş olduğu bir hastalıktır, ancak COVID 19 sürecinde hastane yatış oranlarının OECD ülkeleri arasında 8 kat artarak farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. COVID‑19 salgını, yeterli sayıda doktor ve hemşirenin yanı sıra yeterli hastane yatağına (özellikle yoğun bakım yataklarına) duyulan ihtiyacın önemini göstermiştir.

Keywords

Abstract

In this study, it is aimed to evaluate the impact of health expenditures on health outcomes on the basis of OECD countries during the COVID 19 global epidemic period in the light of "OECD 2021 indicators of health at a glance". The data obtained by the document review method was evaluated and analyzed by content analysis in relation to the COVID 19 epidemic period in the light of relevant variables. As a result of the analysis, when health expenditures and health outcomes are evaluated, it is seen that countries that spend more on health have better health outcomes to a greater extent. It has been determined that COVID 19 has had a striking impact, with life expectancy falling in 2020 in twenty-four out of thirty OECD countries with comparable data on health indicators across OECD countries. When the population share ratio is evaluated according to the access to health care indicator, most OECD countries have achieved universal (or close-universal) health care coverage for a range of essential services. However, the COVID‑19 pandemic has been found to have a major impact on health screening programs, with a decrease in screening rates in six of the seven countries with available 2020 data. With the onset of the COVID 19 pandemic in general health expenditures, the first data for 2020 indicate a sharp increase in general health expenditures by around 5.1% on average. A clear positive relationship has been found between life expectancy and preventable death rates and health expenditures. When health expenditures are evaluated in terms of access to health services and quality of health care services, there is a clear positive correlation between the share of the population that is satisfied with the availability of quality health services where they live and the health expenditure per capita. The report also noted that while the absolute amount of resources used in health care services is not a perfect indicator of better outcomes, efficient use of health care resources is critical, taking into account risk factors for health and broader social determinants of health. COPD is a disease for which effective treatment in primary care is well established, but hospitalization rates during the COVID 19 period have been found to vary between OECD countries, increasing by 8 times. The COVID‑19 pandemic has highlighted the importance of the need for adequate numbers of doctors and nurses, as well as sufficient hospital beds (especially intensive care beds).

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics