BAYRAMZÂDE ABDULLAH EDİB VE USÛL-I HADİS DERSLERİ ADLI ESERİ - TRANSKRİPSİYON VE DEĞERLENDİRME

Author :  

Year-Number: 2023-Year: 16 - Number: 98
Yayımlanma Tarihi: 2024-01-10 12:20:13.0
Language : Türkçe
Konu : Temel İslam Bilimleri
Number of pages: 165-188
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bayramzâde (Bülbülzâde) Abdullah Edib Ayntâbî, Osmanlı Devleti’nin son döneminde yetişmiş önemli müderrislerden birisidir. Eğitimini Antep, Maraş, Kilis ve İstanbul’daki meşhur hocalardan tamalamıştır. Daha sonra İstanbul ve Antep’teki medreselerde müderrislik yapmıştır. Sadece müderrislik yapmakla kalmamış, Kurtuluş Savaşı’nda ciddi mücadeleler vermiş ve sosyo-kültürel anlamda önemli katkılar sunmuştur. Kurtuluş Savaşı günlerinde Antep ve çevresini adım adım dolaşarak vaazlar vermiş ve halı şiirler okuyarak direnişe davet etmiştir. Cumhuriyet’in ilk yıllarında çıkarılan Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile medresler kapatılmıştır. Kapatılan medreselerin yerine kısa bir süreliğine İmam Hatip Mektepleri açılmıştır. Bayramzâde Abdullah Edib Efendi, bu mekteplerde ders vermiştir. Daha sonra mekteplerde okuttuğu hadis-i şerif dersindeki ders notlarını dostlarının teşviki ve talebelerin istifade etmeleri gayesiyle kitap olarak yayımlamıştır. Bu eser, Cumhuriyet döneminde hadis usûlü alanında ilk eser olarak anılabilecek kaynak bir eser konumundadır. Bu çalışmada Abdullah Edib’in hayatı, eğitimi, eserleri ve Usûl-i Hadis Dersleri adlı kitabı değerlendirilip tahlil ve transkripsiyonu yapılacaktır. Özellikle kitabın özgün olup olmadığı ve yararlandığı eserler tespit edilerek değerlendirilecektir. Ayrıca Abdullah Edib Efendi’nin hayatı ve eserleri de ele alıncaktır. Daha önce hakkında yazılan biyografik yayınlardaki bilgi karışıklıkları da tespit edilip gerekli izahatlar yapılacaktır.

Keywords

Abstract

Bayramzâde (Bülbülzâde) Abdullah Edib Ayntâbî is one of the important muderris who grew up in the last period of the Ottoman Empire. He completed his education from famous teachers in Ayntab, Marash, Kilis and Istanbul. Afterwards, he worked as a muderris in madrasas in Istanbul and Ayntab. He not only worked as a mudarris, but also fought seriously in the War of Independence and made important socio-cultural contributions. During the days of the War of Independence, he traveled around Ayntab and its surroundings step by step, giving sermons, reciting poems and inviting the people to resistance. In the first years of the Republic, madrasas were closed down with the Law on Tevhid-i Tedrisat. Imam Hatip Schools were opened for a short time in place of the closed madrasas. Bayramzâde Abdullah Edib Efendi also taught in those schools. Later, he published his lecture notes from the hadith lessons he taught in those schools as a book with the encouragement of his friends and for the benefit of the students. This work can be called a source that can be referred to as the first work in the field of hadith methodology in the Republican period. In this article, Abdullah Edib's life, education, works and his book Usûl-i Hadith Dersleri will be analyzed and transcribed. In particular, whether the book is original or not and the works he benefited from will be identified and evaluated. Abdullah Edib Efendi's life and works will also be discussed. The confusion of information in the biographical publications written about him before will also be identified and evaluated.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics